Beställ radondosor för mätning av arbetsplats

» Korta leveranstider och snabba resultat
» Medföljande webbapplikation som sparar tid vid utplacering och datainhämtning
» Godkända av SWEDAC och Strålsäkerhetsmyndigheten
» Sveriges ledande radonlaboratorium

ACKREDITERAD

Radonmätning
på arbetsplatser

Radtrak2® – Dosor för tillförlitlig långtidsmätning av
radon som ger ett korrekt årsmedelvärde

BESTÄLL HÄR
ACKREDITERAD

Snabbmätning
på arbetsplatser

Rapidos® – Dosor för snabbt resultat på 10 dagar.

BESTÄLL HÄR
FÖR PROFFS

Instrument för
att mäta radon

Professionella radoninstrument från Radonova

LÄS MER HÄR

Mät enkelt radon på arbetsplatsen med våra radondosor och ta hjälp av vår effektiva webbapplikation

Det är lätt att mäta radon på en arbetsplats. Man beställer radondosor från oss, placerar ut dem, registrerar data på Mina Sidor, samlar in dosorna och skickar dem till vårt laboratorium. Rapporten skickas sedan med e-mail eller kan hämtas online inom en vecka. Med oss får du:

  • Fri tillgång till Mina Sidor som förenklar utplacering och datainhämtning
  • Utleverans av radondosor inom 1–2 dagar
  • Analystider under en (1) vecka
  • Högsta kvalitet och precision på mätningen bevisad vid internationella tester
  • Mätning godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten och ackrediterad av SWEDAC enligt ISO17025

Eftersom den största kostnaden för en radonmätning normalt är tiden det tar att placera ut radondosorna samt registrera och hämta in dem är det viktigt med en effektiv och säker process i alla led. En högkvalitativ radonmätning ger dessutom ett bättre underlag och lägre kostnader i den händelse en radonutredning eller åtgärd skulle behövas. Genom att använda våra radondosor och webbapplikationen Mina Sidor får du den mest noggranna mätningen och en mycket effektiv mätprocedur.

Hur många radondosor behövs för att mäta?

Vid radonmätning på arbetsplatser rekommenderar vi på Radonova att man följer de riktlinjer som angetts av IRMA (International Radon Measurement Association). Då uppfyller man även svensk metodbeskrivning. Fördelen med IRMA:s riktlinjer är också att de ger ett bra förfarande i mätprojekt som bidrar till att minska tidsåtgången. Det är t.ex. viktigt att inte behöva återkomma för att göra ytterligare mätningar som orsakats av att man använt för få radondosor. Baserat på IRMA:s riktlinjer kan man beräkna antalet radondosor som behövs.

Vid en radonmätning ska följande lokaler mätas:

  • Lokaler och rum som används regelbundet mer än fyra timmar om dagen
  • Alla underjordslokaler/källarlokaler eller andra lokaler med risk för inläckage av radon som kan användas av en person mer än 1 timme per vecka
  • Samtliga aktuella lokaler/rum i källar- och bottenplan. För större lokaler ska minst en detektor per 150 m2 placeras
  • På högre våningsplan ska minst två radondosor placeras och minst en dosa per 250 m2

Ny strålskyddslag från 1 juni – Vad är det som gäller?

I samband med att den nya Strålskyddslagen trädde i kraft den 1 juni 2018 måste arbetsgivaren känna till radonhalten på arbetsplatsen och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att åtgärda radonhalter över det hygieniska gränsvärdet på 200 Bq/m³. Det gäller statliga, kommunala samt privata arbetsgivare och är reglerat i Strålskyddslagen (2018:396) samt Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

Om det skulle visa sig att man hamnar över referensvärdet bör man som första åtgärd mäta radonhalten under arbetstid under en kortare tidsperiod. Det kan man t.ex. göra genom att använda vår radondosa Duotrak. Om arbetsplatsen trots detta fortfarande skulle ligga över referensvärdet måste man vidta åtgärder för att sänka radonhalten. I dessa fall bör ta man kontakt med en radonkonsult som kan reda ut varifrån radonet kommer och utifrån det föreslå lämpliga åtgärder. Förslag på konsulter kan enkelt hittas på Svensk Radonförenings hemsida.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när ämnet Uran238 sönderfaller. Enligt World Health Organization, WHO, är 3% – 14% av alla lungcancerfall orsakade av radon. Risken varierar beroende på var man bor. SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, räknar med att ca 500 lungcancerfall per år orsakas av radon från svenska bostäder. Bor eller arbetar man i en fastighet med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger referensvärdet på 200 Bq/m3, löper man större risk för att drabbas. Därför ska man mäta radon i sin bostad och arbetsplats.

Vilka är vi?

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och arbetsplatser. Genom att använda våra radondosor, även kallade radondetektorer, kan man enkelt med hög noggrannhet mäta radonhalten i inomhusluften på arbetsplatser, skolor eller offentliga lokaler. Det enda som krävs för att mäta är att vi skickar er radondosor, som placeras ut där ni önskar mäta. Ni skickar sedan dosorna åter till vårt laboratorium som analyserar dem och ger er ett resultat på radonhalten.

Som åtgärdsbolag, konsult, fastighetsförvaltare eller annan typ av företag som levererar många mätningar till arbetsplatser och lokaler finns möjligheten att använda vår webbplattform RadOnline. Där får ni er egen profil och kan göra allt från att beställa dosorna, erhålla resultat, få statistik över resultat mm. Kontakta oss så kan vi sätta upp ett konto eller svara på era frågor.

Vårt företag med rötter i universitets- och forskarvärlden har mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft med hjälp av våra radondetektorer Radtrak2®, Rapidos® och Duotrak®. Vi placerar oss alltid mycket högt upp i internationella jämförelsetester. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC samt är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.

Din väg till en radonfri miljö startar här!

Du är endast tre enkla steg från att mäta upp radonhalten på din arbetsplats.

1. Du beställer mätningen från oss och vi skickar radondosorna direkt till dig.
2. Du placerar ut dosorna efter anvisningarna som följer med och sedan registrerar du uppgifterna om mätningen på vår hemsida.
3. När mätningen avslutats skickar du tillbaka dosorna och efter en vecka skickar vi en ackrediterad analysrapport.