Beställ radondosor för mätning av arbetsplats

» Utleverans inom 1-2 dagar och snabba resultat
» Medföljande webbapplikation som sparar tid vid utplacering och datainhämtning
» Godkända av SWEDAC och Strålsäkerhetsmyndigheten
» Sveriges ledande radonlaboratorium

ACKREDITERAD

Radonmätning
på arbetsplatser

Radtrak2® – Dosor för tillförlitlig långtidsmätning av
radon som ger ett korrekt årsmedelvärde

BESTÄLL HÄR
ACKREDITERAD

Snabbmätning
på arbetsplatser

Rapidos® – Dosor för snabbt resultat på 10 dagar

BESTÄLL HÄR
FÖR PROFFS

Instrument för
att mäta radon

Professionella radoninstrument från Radonova

LÄS MER HÄR
UTBILDNING

Radonova
Academy

Vi skräddarsyr en radonutbildning för
er organisation

FRÅGA OSS HÄR

Sex steg till en radonfri miljö på arbetsplatsen

Enligt lag ska referensvärdet radon ligga under ett årsmedelvärde på 200 Bq/m³. Genom att genomföra en långtidsmätning med radondosor från ett ackrediterat laboratorium under 2-3 månader får man ett årsmedelvärde. Om radonhalten överstiger 200 Bq/m³ ska en anmälan göras till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Läs mer om hur man mäter radon och om anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Om det visar sig att det finns områden på arbetsplatsen som överstiger 200 Bq/m³ i radonhalt måste man göra uppföljande mätningar. Detta för att arbetsgivaren ska kunna övervaka arbetstagarnas radonexponering.

I denna mäter man endast radonhalten under arbetstid under en kortare tid. Det kan göras både med instrument som loggar radonhalten under specifika tidsintervall men också speciellt utformade radondosor.

Läs mer om de olika metoderna

Om det visar sig att referensvärdet överstiger 200 Bq/m³ under arbetstid måste åtgärder genomföras för att sänka radonhalten.

Normalt kontaktar man en radonkonsult som först gör en besiktning och sedan föreslår åtgärd för att sänka radonhalten. På Svensk Radonförenings hemsida hittar ni konsulter som kan hjälpa er.

Efter genomförda åtgärder måste uppföljningsmätningar göras för att kontrollera hur effektiv åtgärderna är och att referensvärdet på 200 Bq/m³ inte överstigs.

Dels så ska man mäta under arbetstid som beskrivs i Steg 2, men en långtidsmätning enligt steg 1 måste också genomföras. Detta för att erhålla ett årsmedelvärde på radonhalten.

På vissa arbetsplatser kan man av olika orsaker inte sänka radonhalten under referensvärdet på 200 Bq/m³. I sådana fall måste verksamheten anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten och bedömning måste göras hur länge anställda kan vistas i utrymmen med förhöjda radonhalter.

Det görs genom att mäta med en personburen radonmätare på enskilda anställda.

Läs mer om persondosmätning

Det är väl kartlagt hur farligt radon är. Radon är den efter rökning största orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Därför är det av stor vikt att hålla radonhalten så låg som möjligt, desto lägre desto bättre.

Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att 500 personer årligen drabbas av lungcancer orsakad av radon. Genom att följa de olika stegen kan ni säkra en ofarlig miljö för företagets anställda.

Mät enkelt radon på arbetsplatsen med våra radondosor och ta hjälp av vår effektiva webbapplikation

Behöver du hjälp med att räkna hur många radondosor du behöver till din arbetsplats?

Det är lätt att mäta radon på en arbetsplats. Man beställer radondosor från oss, placerar ut dem, registrerar data på Mina Sidor, samlar in dosorna och skickar dem till vårt laboratorium. Rapporten skickas sedan med e-mail eller kan hämtas online inom en vecka. Med oss får du:

  • Fri tillgång till Mina Sidor som förenklar utplacering och datainhämtning
  • Utleverans av radondosor inom 1–2 dagar
  • Analystider under en (1) vecka
  • Högsta kvalitet och precision på mätningen bevisad vid internationella tester
  • Mätning godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten och ackrediterad av SWEDAC enligt ISO17025

Eftersom den största kostnaden för en radonmätning normalt är tiden det tar att placera ut radondosorna samt registrera och hämta in dem är det viktigt med en effektiv och säker process i alla led. En högkvalitativ radonmätning ger dessutom ett bättre underlag och lägre kostnader i den händelse en radonutredning eller åtgärd skulle behövas. Genom att använda våra radondosor och webbapplikationen Mina Sidor får du den mest noggranna mätningen och en mycket effektiv mätprocedur.

Ny strålskyddslag från 1 juni – Vad är det som gäller?

I samband med att den nya Strålskyddslagen trädde i kraft den 1 juni 2018 måste arbetsgivaren känna till radonhalten på arbetsplatsen och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att åtgärda radonhalter över det hygieniska gränsvärdet på 200 Bq/m³. Det gäller statliga, kommunala samt privata arbetsgivare och är reglerat i Strålskyddslagen (2018:396) samt Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

Om det skulle visa sig att man hamnar över referensvärdet bör man som första åtgärd mäta radonhalten under arbetstid under en kortare tidsperiod. Det kan man t.ex. göra genom att använda vår radondosa Duotrak. Om arbetsplatsen trots detta fortfarande skulle ligga över referensvärdet måste man vidta åtgärder för att sänka radonhalten. I dessa fall bör ta man kontakt med en radonkonsult som kan reda ut varifrån radonet kommer och utifrån det föreslå lämpliga åtgärder. Förslag på konsulter kan enkelt hittas på Svensk Radonförenings hemsida.

Hur många radondosor behövs för att mäta?

  • I samtliga rum där personal vistas mer än 4 timmar per dygn placeras minst en radondosa.
  • För större lokaler placeras en radondosa per 150 m2 på bottenplan och en radondosa per 250 m2 på övriga våningsplan.
  • Rum i källare där personal vistas mer än 50 timmar per år ska mätas med minst en radondosa.

Dessa instruktioner baseras på IRMA:s metodbeskrivning för att beräkna antal radondosor. Genom att följa denna metodbeskrivning uppfyller man även kraven i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för orienterande mätning av arbetsplatser.

Instruktionerna ovan kan medföra fler radondosor per område jämfört med Strålsäkerhetsmyndighetens. Genom att använda dessa får man dock en tydligare översyn av radonsituationen på arbetsplatsen och därmed mycket bättre kartläggning av de hälsorisker till följd av radon de anställda kan utsättas för. Arbetsmiljöverkets krav på riskbedömning av radonsituationen på arbetsplatsen blir helt enkelt lättare att uppfylla. En annan fördel är att de bidrar till minskad tidsåtgång för hela mätprojektet genom att undvika kostsamma ommätningar när man ska kartlägga områden med för höga radonhalter.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när ämnet Uran238 sönderfaller. Enligt World Health Organization, WHO, är 3% – 14% av alla lungcancerfall orsakade av radon. Risken varierar beroende på var man bor. SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, räknar med att ca 500 lungcancerfall per år orsakas av radon från svenska bostäder. Bor eller arbetar man i en fastighet med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger referensvärdet på 200 Bq/m3, löper man större risk för att drabbas. Därför ska man mäta radon i sin bostad och arbetsplats.

Vilka är vi?

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och arbetsplatser. Genom att använda våra radondosor, även kallade radondetektorer, kan man enkelt med hög noggrannhet mäta radonhalten i inomhusluften på arbetsplatser, skolor eller offentliga lokaler. Det enda som krävs för att mäta är att vi skickar er radondosor, som placeras ut där ni önskar mäta. Ni skickar sedan dosorna åter till vårt laboratorium som analyserar dem och ger er ett resultat på radonhalten.

Som åtgärdsbolag, konsult, fastighetsförvaltare eller annan typ av företag som levererar många mätningar till arbetsplatser och lokaler finns möjligheten att använda vår webbplattform RadOnline. Där får ni er egen profil och kan göra allt från att beställa dosorna, erhålla resultat, få statistik över resultat mm. Kontakta oss så kan vi sätta upp ett konto eller svara på era frågor.

Vårt företag med rötter i universitets- och forskarvärlden har mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft med hjälp av våra radondetektorer Radtrak2®, Rapidos® och Duotrak®. Vi placerar oss alltid mycket högt upp i internationella jämförelsetester. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC samt är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.

Din väg till en radonfri miljö startar här!

Du är endast tre enkla steg från att mäta upp radonhalten på din arbetsplats.

1. Du beställer mätningen från oss och vi skickar radondosorna direkt till dig.
2. Du placerar ut dosorna efter anvisningarna som följer med och sedan registrerar du uppgifterna om mätningen på vår hemsida.
3. När mätningen avslutats skickar du tillbaka dosorna och efter en vecka skickar vi en ackrediterad analysrapport.