Vilka regler gäller för skolor och offentliga lokaler?

Kommunen och vanligtvis dess miljökontor ansvarar för radontillsynen på skolor och förskolor där eleverna vistas. De ansvarar även för tillsynen av offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde. Arbetsmiljöverket kräver dessutom att alla arbetsgivare ska bedöma risken för förhöjd radonexponering för sina arbetstagare, vilken naturligtvis även gäller lärare eller annan personal i skolor eller offentlig miljö.

Det är viktigt att vid mätning av skolor och förskolor att göra en heltäckande mätning som innefattar både elever och personal. Detta görs genom mätning med ackrediterade radondosor. Om mätningarna visar att nivån överskrider referensnivån ska åtgärder vidtas för att begränsa källan till radon och sänka halten till under referensnivån. Om detta ej går ska anmälan göras till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Olika typer av radonmätningar

Det är lätt att mäta radon på en skola eller förskola. Man beställer radondosor från oss, placerar ut dem, registrerar data på Mina Sidor, samlar in dosorna och skickar dem till vårt laboratorium. Rapporten skickas sedan med e-post och kan även laddas ner online inom en vecka.

Med oss får du:

 • Fri tillgång till Mina Sidor som förenklar utplacering och datainhämtning
 • Utleverans av radondosor inom 1–2 dagar
 • Analystider under en (1) vecka
 • Högsta kvalitet och precision på mätningen bevisad vid internationella tester
 • Mätning godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten och ackrediterad av SWEDAC enligt ISO17025

Notera att långtidsmätningar ska pågå i minst 2 månader (helst 3 månader) under eldningssäsong (1 oktober – 30 april) för att få ett årsmedelvärde som kan jämföras med riktvärdet.

Eftersom mätning med radondosor ger ett säkert medelvärde av radon under en längre period kan det ibland vara av stor vikt att studera ventilationens effekter på radonhalten i de skolor som har tidsstyrd ventilation. I sådana fall är ju ventilationen oftast avslagen på helger och nätter, vilket normalt ger högre radonhalter i lokalerna dessa tider på dygnet. För att genomföra en sådan mätning kan man använda SPIRIT logger. Med detta paket kan du:

 • Generera mätrapporter som visar variationen av radonhalten under flera dygn
 • Få fram ett medelvärde på radonhalten under skoltid då elever och lärare vistas i lokalen

En uppföljande mätning ska på i 7 dygn varav minst 5 arbetsdagar. Om det skulle visa sig att den tidsstyrda ventilationen inte är tillräcklig för att få ner radonhalten under skoltid kan det t ex åtgärdas genom förhöjd ventilation i samband med höga radonhalter. Genom att använda Radonovas radongivaren SPIRIT sensor kan man optimera ventilationen i samband med förhöjda radonhalter.

Vanliga frågor & svar

I dagsläget finns ingen specifik metodbeskrivning som beskriver hur man placerar ut mätdosor i en skola för att täcka in skolans alla lokaler med avseende på aktuell radonhalt. Det som komplicerar bilden i många skolor är att de lokaler och klassrum som har direkt markkontakt kan radonhalten variera mycket inbördes mellan lokalerna/klassrummen.

En studie som vi har gjort på befintliga arbetsplatser visar att variationen är ±87% (1 std avv) för arbetsplatser med markkontakt vilket gör att om man inte mäter varje klassrum eller lärarlokal finns det stor risk att man missar de utrymmen där radonhalten är över 200Bq/m³. Därför rekommenderar vi som en generell regel en dosa per klassrum och arbetslokal där elever och lärare vistas under skoldagen.

För större lokaler placeras en radondosa per 150 m² på bottenplan och en radondosa per 250 m² på övriga våningsplan. Vissa kommuner som t ex Uppsala och Stockholm har dock tagit fram egna vägledningar för hur man ska mäta skolor där de också anger hur antalet radondosor ska beräknas.

I respektive lokal placeras radondosorna:

 • hängande, t ex från tak eller liggande på en hylla
 • minst 25 cm från golv, tak eller vägg
 • minst 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr, fönster, värmeelement eller annan värmekälla
 • minst 0,5 m från frånluftsdon
 • ej i våtutrymme

Tänk också på att radondosor lätt försvinner så placera gärna ut några extra och om möjligt sätt fast dem med t ex buntband.

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter ska man mäta minst var 10 år. I praktiken sker det dock oftare eftersom man efter renoveringar eller omkringliggande markarbete måste göra en förnyad mätning.

Det finns ingen specifik metodbeskrivning för hur radonmätning på skolor och förskolor ska gå till utan man utgår bland annat från Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för arbetsplatser ”Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser, 2021:01” samt en vägledning Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram ”Kompletterande vägledning till metodbeskrivning för radonmätningar i skolor och förskolor”. Flera kommuner som t ex Stockholms Stad har även tagit fram egna dokument som vägledning.

En långtidsmätning ger ett medelvärde av radonhalten under både dag och natt under en period av cirka två till tre månader. Då kan man inte se hur radonhalten varierar med tidsstyrd ventilation i exempelvis ett klassrum eller lärarrum. Ett bra sätt att förstå hur radonhalten varierar i en lokal med markkontakt är att göra en tidsstudie där man kartlägger hur radonhalten varierar när ventilationen är av och påslagen.

Nedanstående bild visar hur radonhalten snabbt sjunker när ventilationen slås på klockan 07:00 på morgonen men det tar alltid några timmar innan man kommer ner till den jämviktsnivå som uppnås när luftombytet har stabiliserats d v s att man har bytt ut all gammal luft mot ny frisk luft. Bilden är en tidsgraf från en skola i Stockholm där man tydligt ser att radonhalten i klassrummet är helt beroende av en fungerande ventilation.

Det är viktigt att kunna genomföra en analys av faktorn mellan dag- och nattkoncentration då den används för att räkna ut det rätta medelvärdet i ett senare skede genom att multiplicera faktorn med uppmätt årsmedelvärde (minst två månader med långtidsmätning).

Radonova erbjuder SPIRIT sensor som gör denna analys möjlig. En typisk analys av tidsdata för en 10 dagars mätning på en arbetsplats med markradonproblem kan se ut på följande sätt: En rapport på medelvärdet av radonhalten på arbetstid samt medelvärdet av radonhalten när skolan är stängd kan lätt upprättas med automatik. Notera att radonhalten i olika rum varierar kraftigt sinsemellan vilket kan innebära att höga radonhalter lätt kan missas i klassrum på bottenplan eller i källare. Gör därför tidsstudier i flera klassrum.

Produkter för skolor och förskolor

Paket för arbetsplatser upp till 3000 m²

6 804 kr

Beställ här

Varför ska du välja Radonova?

Vi är sveriges ledande laboratorium för mätning av radon, vi erbjuder ackrediterade mätningar med över 6 miljoner levererade radondosor. Vi erbjuder fri frakt, snabba leveranser, korta analystider och guidad hjälp från våra radonexperter.