Radonovas mättjänst för uppföljande mätning på arbetsplatser och i skolor först i världen att ackrediteras

Radonovas mättjänst SPIRIT är nu ackrediterad av Swedac för uppföljande mätning på arbetsplatser och i skolor. Genom ackrediteringen säkerställs att radonmätningen utförs enligt gällande regelverk och rutiner. Ackrediteringen ställer även krav på noggranna kontroller och kalibreringar. SPIRIT är en elektronisk radondetektor och den första mättjänsten som blivit ackrediterad för uppföljande radonmätningar på arbetsplatser och i skolor.

Mättjänsten uppfyller sedan tidigare kraven i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning vilket innebär att SPIRIT-enheten som mätningen utförs med är individuellt kalibrerad och justerad samt har en tidsupplösning på under en timme, vilket är viktigt för att erhålla ett korrekt mätresultat.

Ställer höga krav i alla led

– Ackrediteringen är en tydlig kvalitetssäkring för kunden. Den ställer höga krav, inte bara på mätningarna, utan även hanteringen av utrustning, processer, kvalitetskontroller och framför allt kompetensprövningar av laboratoriet som erhåller ackrediteringen. När verksamheten och mätmetoderna granskas löpande av externa organ kan man vara trygg i att mätresultaten är tillförlitliga, säger Oscar Wännerud, laboratorie- och kvalitetsansvarig på Radonova.

– SPIRIT har gjort det möjligt för fler att på ett enkelt sätt genomföra uppföljande radonmätningar med hög precision. En viktig framgångsfaktor har varit just enkelheten. Med SPIRIT är det väldigt enkelt att snabbt få ut både översiktliga och detaljerade rapporter. Att mättjänsten nu ackrediterats är ett viktigt kvitto på att våra produkter och tjänster håller högsta kvalitet, säger Johan Olsson, Radonovas expert på arbetsplatsmätningar.

Samtliga Radonovas mätningar med passiva spårfilmsdosor är ackrediterade sedan tidigare.

Mättjänst möter nya behov och regelverk

2021 kom ett nytt regelverk från Strålsäkerhetsmyndighet för hur radonhalter över referensvärdet på 200 Bq/m3 ska hanteras på arbetsplatser och i skolor. Radonova har sedan dess lanserat mättjänsten (SPIRIT) där kunder enkelt kan beställa elektroniska radonmätare som placeras ut och skickas in för analys. Det underlättar för många som inte har behov av att köpa ett instrument eller i fall där det är många mätpunkter som behöver mätas.

Kort om uppföljande mätningar på arbetsplatser och i skolor

Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för arbetsplatser ställer krav på uppföljande mätningar under verksamhetstid om radonhalten vid långtidsmätning är över 200 Bq/m3. Om det korrigerade årsmedelvärdet ligger under referensvärdet 200 Bq/m3 ersätter det värdet från långtidsmätningen vid den mätpunkten. Det innebär att man kan undvika kostsamma åtgärder som annars behöver vidtas för att sänka radonhalten under hela dygnet eller göra en anmälan till myndigheter om förhöjda radonhalter. Observera att förutsättningarna under den uppföljande mätningen ska vara likvärdiga med långtidsmätningen. I dessa fall får man alltså inte ha vidtagit några radonsänkande åtgärder mellan de olika mätningarna.

Publicerad

april 30, 2024

Relaterade nyheter

februari 26, 2024

Tre saker att tänka på när man använder radondosor för korttidsmätning

januari 30, 2024

Varför ska man mäta radon under vinterhalvåret?

januari 09, 2024

Tre trender som kommer prägla radonfrågan under 2024

december 12, 2023

Så enkelt hanterar du förhöjda radonhalter på arbetsplatsen