Miljö

Våra ISO 9001- och ISO 14001-certifieringar visar vårt engagemang för att leverera kvalitetsprodukter/tjänster. Vi strävar alltid efter att förbättra vår prestanda och hålla oss i framkant när det gäller kvalitet och miljöansvar.

Allmänt

Miljöansvar är en naturlig del i vår verksamhet. Det ingår i vårt samhällsansvar att värna om miljön och att göra vad vi kan för att bidra till en hållbar miljöutveckling.

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete med radioaktivitetsmätningar är ett led i en process som skall bidra till att människor får ett ökat skydd mot joniserande strålning. Vi bidrar också dagligen till att öka kunskapen om joniserande strålning. Det är naturligt för oss att även arbeta med andra miljöfrågor.

Våra produkter och processer skall under hela sin livscykel påverka naturen så litet som möjligt, föroreningar skall förebyggas och miljölagstiftningen skall självklart följas. Våra miljömål skall vara i samklang med de nationella miljömålen. Vi skall även hushålla med energi, vatten och material.

Viktiga mål för oss är att:

  • Ge så många människor som möjligt tillförlitliga mätresultat om deras strålningsförhållanden i hem- och arbetsmiljö.
  • Öka kunskapen kring joniserande strålning och andra miljöfrågor hos
    medarbetare, kunder, leverantörer och allmänheten.
  • Minska vårt avfall per produkt genom att minimera mängden material och förpackningar samt att återanvända eller återvinna dessa i högre grad utan att göra avkall på ständig förbättring av produktkvalitet, försäljning och antal levererade detektorer.

Miljöarbetet ska vara levande i företaget och leda till ständiga förbättringar genom att:

  • Kontinuerligt sträva efter att nå uppsatta miljömål och utveckla nya miljömål för att därigenom uppnå bättre miljöprestanda,
  • Ha en öppen dialog om miljöarbetet,
  • Alla medarbetare skall fortbildas i miljöfrågor,
  • Alla medarbetare skall känna ett personligt ansvar för miljöarbetet,
  • Kommunicera vårt miljöarbete till kunder, leverantörer och allmänhet.

Vårt miljöarbete garanteras genom åtaganden om att följa internationella miljöstandarder samt genom våra egna rutiner.