Allmänna villkor

Radonova Laboratories AB, (”Radonova”) driver webbplatsen radonova.se och minasidor.radonova.se och därtill hörande sidor (”Webbplatsen”). Radonovas affärsverksamhet är registrerat av Bolagsverket.

 1. Allmänt
  1. Läs och förstå vår personuppgiftspolicy.
  2. Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Kunden”) gör en beställning via Webbplatsen.
  3. Säljaren förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra en Kunds beställning (exempelvis om Kunden uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).
  4. Säljaren reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Webbplatsen, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt
   prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer, valutaförändringar). Säljaren har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. All bildinformation på Webbplatsen ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Kunden erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.
  5. Webbplatsen ägs av Radonova. Innehållet på Webbplatsen ägs av Radonova eller dess Samarbetspartners eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat
   immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Radonova.

 2. Avtal och Beställning
  1. För att kunna göra ett köp via Webbplatsen måste Kunden acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder sig Kunden att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att denne tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter enligt Radonovas Integritetspolicy.

 3. Kunduppgifter mm.
  1. Om Radonova misstänker att Kunden missbrukar sitt användarkonto eller sina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Radonova rätt att stänga av Kunden. Radonova har även rätt att tilldela Kunden nya inloggningsuppgifter.

 4. Priser, avgifter och betalning
  1. Vid beställning via Webbplatsen gäller de priser som anges på Webbplatsen.
  2. Kunden kan betala på sätt som anges på Webbplatsen. Säljaren har rätt att ta betalt av Kunden redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av Kunden. Vid fakturabetalning kan det komma att göras en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Radonova förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt samt att ändra betalsätt om det som Kunden valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet eller Kunden inte godkänns för det valda betalsättet.

 5. Kampanjer och erbjudanden
  1. Säljaren kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Webbplatsen som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Säljaren i samband med kampanjen. Säljaren förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Webbplatsen gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

 6. Leverans och transport
  1. Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Webbplatsen.

 7. Ångerrätt
  1. Vid köp av varor på Webbplatsen gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Kunden har rätt att ångra sitt köp genom att
   meddela detta inom 14 dagar från det att Kunden eller Kundens ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).
  2. Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:
   1. varor som har tillverkats enligt Kundens anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;
   2. varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av att detektorn är exponerad.
  3. Om Kunden vill ångra ett köp som gjorts via Webbplatsen ska Kunden, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Radonova på följande e-postadress
   kundservice [at] radonova.se. Kunden ska ange sitt namn, sin adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet.
  4. Vid utövande av ångerrätten betalar Kunden returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Kunden har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Radonova. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalförpackning.
  5. Ibland kan Säljaren erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på Webbplatsen annars får Kunden stå för returfrakten.
  6. När Kunden ångrar sitt köp betalas det belopp som Kunden betalat för varan tillbaka till Kunden motsvarande vald leveranstyp. Undantag gäller för eventuella tillkommande
   leveranskostnader till följd av att Kunden valt något annat leveranssätt än den standardleverans som säljaren erbjuder.
  7. Säljaren betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 30 dagar från och med det datum Kundens meddelande om utövande av ångerrätten mottogs. Säljaren får dock vänta med
   återbetalningen tills Säljaren tagit emot varan eller Kunden har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till Kunden via det
   betalningsalternativ som Kunden valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

 8. Garanti och reklamation
  1. Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Säljaren så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på webbplatsen. Reklamationer som görs inom sex månader från det att Kunden upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid.
  2. Säljaren står endast för returfrakten för godkända reklamationer, annars överlåts returfrakten till Kunden.
  3. När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Säljaren att kompensera Kunden i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Säljaren strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Säljaren mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Säljaren förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Vid reklamationer följer Säljaren riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder, se www.arn.se, Mer information finns på www.konsumentverket.se.

 9. Force Majeure
  1. Säljaren ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Säljaren inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Säljaren Kunden dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Kunden och Säljaren rätt att häva köpet med omedelbar verkan.

 10. Ändringar av Villkoren
  1. Säljaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Ändringar gäller från det att Kunden har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid
   besök på Webbplatsen), alternativt 30 dagar efter att Säljaren har informerat Kunden om ändringarna. Säljaren rekommenderar dock att Kunden håller sig uppdaterad på Webbplatsen
   regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.

 11. Ogiltighet
  1. Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga
   bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.

 12. Tillämplig lag och tvist
  1. Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Säljarens kundtjänst. Vid eventuell tvist följer Säljaren beslut från Allmänna Reklamationsnämnden eller motsvarande nämnder i andra europeiska länder.
  2. Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras av Allmänna Reklamationsnämnden eller i sista hand av allmän domstol.