Vanliga frågor & svar

Nedan har vi samlat de vanligaste frågorna om radon och radonmätningar, för att du snabbt ska komma framåt med din mätning. Vi besvarar frågor om allt från hur du startar processen till hur du tolkar resultaten.

Borttappade uppgifter

Om du har tappat bort ditt returkuvert kan du ta ett eget kuvert och skriva följande adress. Då behöver du inte sätta på ett frimärke då vi står för portot.

Radonova
SVARSPOST
Kundnummer: 20486859
758 55 UPPSALA

För att mätningen ska vara årsmedelvärdesgrundande kräver Strålsäkerhetsmyndigheten att:

 • mätning utförs på varje våning med bostadsutrymme
 • minst två mätpunkter mäts – sovrum och ytterligare ett rum, till exempel vardagsrum
 • mätperioden är minst 2 månader inom perioden 1 oktober till 30 april
 • boende bör leva som vanligt i bostaden
 • dosorna används inom 18 månader efter beställning
 • du intygar att mätningen genomförts enligt instruktionen genom att signera när du är inloggad på Mina sidor

Placera detektorerna enligt följande:

 • i sovrum och i vardagsrum
 • på varje våningsplan med boutrymme (minst en detektor på varje plan)
 • i källare och gillestuga (i de fall då dessa rum används som boutrymme)
 • hängande, t ex från tak eller liggande på en hylla
 • minst 25 cm från golv, tak eller vägg
 • minst 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr, fönster, värmeelement eller annan värmekälla
 • minst 0,5 m från frånluftsdon
 • ej i våtutrymme

När en mätning är analyserad och rapport upprättad är den låst för alla eventuella ändringar. Detta är på grund av att Radonova är ett kvalitetssäkrat laboratorium ackrediterad enligt ISO 17025 som kontrolleras av myndigheter. Detta så att laboratoriet följer de standarder som krävs.

Om man önskar ändra något i rapporten måste en ny version av rapporten tas fram av Radonova. I denna nya version ska det också framgår vad som ändrats.

Hur väljer du rätt radonkonsult?

För att komma till rätta med förhöjda radonhalter krävs expertis både vad gäller besiktning och åtgärd. För att ta reda på källan tar man normalt in en radonkonsult som besiktigar huset. En sådan besiktning ska utmynna i ett protokoll som beskriver orsaken till de förhöjda värdena och rekommenderar åtgärd för att sänka radonhalten.

Som oberoende och ackrediterat laboratorium kan vi inte rekommendera någon enskild radonkonsult eller bolag för att genomföra besiktning och åtgärder mot höga radonhalter. Vi rekommenderar dock alltid företag som är medlemmar i Svensk Radonförening. Det har också blivit allt vanligare med personcertifierade radonkonsulter. Att välja en personcertifierad konsult för åtgärd är också ett bra sätt att förvissa sig om en hög kvalitet när radonhalten ska åtgärdas.

 • Ta in offerter från flera leverantörer. Använd besiktningsprotokollet som underlag när du ber om offert.
 • Säkerställ att företaget är medlem i Svensk Radonförening eller har anställda som är personcertifierade för radonåtgärder.
 • Glöm inte att ansöka om ROT-avdrag hos Skatteverket för arbetskostnaden.

När du bestämt dig för leverantör kan åtgärdsbolaget hjälpa dig att få ner radonkoncentrationen i inomhusluften. Baserat på besiktningsprotokollet tar leverantören fram ett förslag som kan sänka radonhalten. Beroende på källan till radon och fastighetens byggnadskonstruktion kan den föreslagna åtgärden variera. Den vanligaste åtgärden i småhus med markradonproblem är att installera en så kallad radonsug, men det finns även andra metoder.

Observera att besiktningsman och den som ska genomföra åtgärden kan vara samma person, men du behöver inte använda samma företag för besiktning och åtgärd. Efter genomförd åtgärd bör man följa upp med nya mätningar för att kontrollera att radonhalten ligger under referensvärdet 200 Bq/m³.

Radonmätning i villor

För att utföra en korrekt mätning av radon i villor krävs att:

 • långtidsmätning av radon ska pågå i minst 2 månader
 • snabbmätning av radon ska pågå i minst 10 dygn
 • minst 2 dosor ska användas och minst en ska placeras per våningsplan med boutrymmen, vilket även inkluderar källare
 • mätning ska i första hand ske i sovrum och i vardagsrum
 • bostaden ska var bebodd och ventilationen ska vara i funktion

Placera radondosorna:

 • hängande, t ex från tak eller liggande på en hylla
 • minst 25 cm från golv, tak eller vägg
 • minst 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr, fönster, värmeelement eller annan värmekälla
 • minst 0,5 m från frånluftsdon
 • ej i våtutrymme

Mätningen startar när du bryter den genomskinliga plastförpackningen som radondosorna ligger i.

Enligt Boverket ska alla hus som går till försäljning from första januari 2009 vara energideklarerade. Om radon uppmätts så ska uppgifter om denna ingå i energideklarationen. Radon räknas inte som ett dolt fel vid husköp. Det innebär att köparen själv måste ta reda på om huset är ett radonhus eller inte. Se därför till att en mätning blir gjord innan ni köper huset, och att ni får tillgång till rapporten.

Om det inte finns tid till att göra en radonmätning, begär att få skriva in en klausul i kontraktet där det framgår att ni vill mäta i efterhand och ange hur kostnaderna för eventuell sanering fördelas. Om huset en gång mätts för radon har man skyldighet att vid försäljning upplysa om detta.

Den luft som finns i jorden har alltid hög radonhalt. Även i områden som har klassificerats som lågriskmark förekommer radon i tillräckligt höga koncentrationer för att problem ska kunna uppstå. Om otätheter finns i bostaden och stora mängder radonhaltig luft kommer in kan du få höga halter av radon i din inomhusluft.

Alla stenbaserade byggnadsmaterial avger radon, vanligtvis i små mängder. Blåbetong vars korrekta namn är blå lättbetong avger mer radon än andra byggnadsmaterial då den är baserad på uranrik alunskiffer.

Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975 och har tack vare sina goda egenskaper använts i innerväggar, ytterväggar och bjälklag. Hur höga radonhalterna blir i inomhusluften beror på mängden blåbetong i huset, varifrån alunskiffern kommer samt ventilationen i huset. Har man mycket blåbetong i bostaden kan radonhalten överskrida referensvärdet.

De högsta halterna av radon som mäts i hus orsakas av markradon. 85% av alla hus med förhöjda värden beror på markradon. Det beror alltså inte blåbetong eller blå lättbetong som är den korrekta benämningen. Radongasen kan komma från den naturliga jorden eller från fyllnadsmaterial under huset.

Det kan följa med luft som kommer in via sprickor och/eller hål i bottenplatta eller källarväggar. Hus med torpargrund (krypgrund) kan få inläckage av luft från utrymmet under huset vid vissa väderförhållanden, och därmed mycket höga radonhalter.

Har du egen brunn eller är ditt vatten kommunalt? Om vattnet är kommunalt är det redan testat innan det når din bostad. Om du däremot har en egen brunn kan det finnas risk för radon i vattnet. Har du en grävd brunn är radonhalten med största sannolikhet låg.

Har du en bergborrad brunn kan halten vara hög och du bör ta ett prov. Provet tas i en gastät glasflaska som beställs hos oss. När flaskan med provet kommer till laboratoriet mäts det i en så kallad gammaspektrometer, som visar hur hög radonhalt provet har.

Det främsta sättet radon i vatten påverkar oss är genom luften, eftersom radon i vatten lätt avgår till luften t.ex. när vi duschar eller vid diskning. Detta bidrar till att radonhalten i luften ökar. I detta fall innebär det en ökad risk för lungcancer. En radonhalt på 1000 Bq/l kan ge ett tillskott med ca 100 Bq/m³ till inomhusluften. Läs mer om radon i dricksvatten här.

Fick du inte svar på din fråga?

Kontakta oss här