Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när ämnet Uran238 sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar som är radioaktiva metallatomer. Eftersom Uran-238 finns i stora delar av vår jordskorpa och radongas är en flyktig gas som lätt stiger upp genom marken och in genom våra hus så finns den i stort sett överallt. De fastnar i våra luftvägar vid inandning. När detta sönderfall sker avges strålning från radondöttrarna, som kan skada cellerna i våra luftvägar och lungor. I värsta fall kan de orsaka cancer. I världen dör över 230 000 årligen av lungcancer orsakad av radon.

Radon finns överallt – även där du bor

Många människor lever i övertygelsen att radon inte finns där de bor. Det är tyvärr fel. Gasen radon finns överallt. Frågan är snarast i vilken mängd? För att minska antalet lungcancerfall i Sverige har Strålskyddsmyndigheten bestämt att referensvärdet för radon i inomhusluften ska vara lägre än 200 Bq/m³. Oberoende av var du bor kan detta värde av flera anledningar överskridas.

Vanliga frågor & svar

Varje år dör cirka 250 personer i trafiken. Samtidigt dör ungefär dubbelt så många i lungcancer orsakad av radon i vår inomhusluft enligt SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten. Läs mer om hälsoeffekter av radon här.

Vem som drabbas beror bland annat på hur länge man blivit utsatt för radon och i hur stora koncentrationer. Det finns referensvärden och gränsvärden för radon som man bör ligga under. Mer information om dem hittar du här.

Det enda som krävs för att mäta är att vi skickar er radondosor, som placeras ut där du önskar mäta. Du anger sedan på vår hemsida när du startade respektive avslutade mätperioden och skickar sedan radondosorna utan kostnad åter till vårt laboratorium som analyserar dem och ger dig ett resultat på radonhalten.

Mätningen ska helst utföras under eldningssäsongen (1:a oktober – 30:e april) för att vara tillförlitlig och mättiden ska pågå minst två månader – ju längre tid desto noggrannare mätning. De referensvärden och gränsvärden vi har i Sverige anges som ett årligt medelvärde. I vissa fall görs mätningar med kortare mättid för att få ett ungefärligt värde, och vi använder vid korttidsmätningar med vår speciellt designade radondosa Rapidos®, där man mäter under minst 7 – 10 dygn. Detta är t ex vanligt i samband med köp och försäljning av hus eller fastigheter, då man vill ha en indikation av radonhalten i bostad snabbt. För att följa upp hur en radonsänkande åtgärd fungerar kan man även använda en digital radonmätare. Notera dock att detta inte är en godkänd ackrediterad radonmätning som kan ge ett årsmedelvärde.

Metoden vi använder är så kallad spårfilmsmätning, där en liten film ligger inuti en sluten radondosa. Efter mätningen analyseras spårfilmerna i vårt laboratorium, och rapport skickas ut efter cirka två veckor då analysen är klar. Mätmetoden vi använder är ackrediterad av SWEDAC och godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.

Tänk på att mäta radon i inomhusluften:

  • Om ingen mätning genomförts eller att det har gått mer än fem år sedan den senaste mätningen.
  • Efter en renovering, eftersom små sprickor kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken.
  • Om bostaden eller fastigheten är byggd med blåbetong. Det kan betyda att den har extra höga halter av radon i inomhusluften.
  • Om man tidigare har haft höga halter och har låtit utföra åtgärder i din bostad för att sänka radonhalten.

Om radonhalten överstiger 200 Bq/m³ ska man åtgärda det så att man erhåller en radonhalt under gränsvärdet. Varje hus och lokal är unikt och så är även radonproblemet. Radon kan t.ex. komma från marken, byggnadsmaterialet eller från hushållsvattnet. Vad som är viktigt att tänka på är att det först skall ske en besiktning om var radonet kommer ifrån och att huset sedan skall åtgärdas för just detta.

För att sedan åtgärda radonproblemet finns det en mängd olika åtgärdsbolag som är specialiserade på radonsanering. Generellt gäller att om radonet kommer från så kallad blåbetong måste ventilationen ökas. Om radonet istället kommer från marken bör man försöka förhindra inläckage av luft från marken. I många fall kan det vara en kombination av radon från byggmaterial och markradon som gör att man får höga radonhalter. Läs mer här hur man kan åtgärda radon.

Nej, radon varken syns, smakar eller luktar. Därför är det omöjligt att veta om ett hus eller fastighet har problem med radon utan att utföra en radonmätning i inomhusluften. Därför ska man alltid genomföra en radonmätning av bostaden och arbetsplatsen.

Paket för att kontrollera radonhalten i utrymmet för förvaring av persondosimetrar

1 500 kr

Beställ här