En kort guide om radon & radonmätning

Radon och dess risker

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när ämnet Uran-238 (uran) sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar. Dessa är radioaktiva metallatomer som fastnar i våra luftvägar vid inandning. I samband med sönderfall av radon och dess radondöttrar avges strålning som kan skada cellerna i våra luftvägar och lungor. I värsta fall kan de orsaka cancer. Enligt World Health Organization, WHO, är 3% – 14% av alla lungcancerfall orsakade av radon beroende på var man bor och de rekommenderar ett gränsvärde för radonhalten på 100 Bq/m³.

SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, räknar med att ca 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder eller på arbetsplatser. Bor eller arbetar man i en fastighet med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger referensvärdet på 200 Bq/m³, löper man större risk för att drabbas.

Nyttig information

Eftersom radon varken luktar eller syns är mätning det enda sättet att upptäcka gasen. Radonhalten i inomhusluften varierar med årstiden. Dessa variationer beror främst på förändringar i utomhustemperatur och vindförhållanden. Halten varierar också under dygnet, och från rum till rum. Hur ventilationssystemet fungerar, och hur ofta man vädrar påverkar också.

  • Om ingen mätning genomförts eller att det har gått mer än fem år sedan den senaste mätningen.
  • Efter en renovering, eftersom små sprickor kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken.
  • Om bostaden är byggd med blåbetong. Det kan betyda att den har extra höga halter av radon i inomhusluften.
  • Om du tidigare har haft höga halter och har låtit utföra åtgärder i din bostad för att sänka radonhalten.

Mätningen ska helst utföras under eldningssäsongen (1:a oktober – 30:e april) och pågå minst två månader. Genom en sådan mätning får man ett årsmedelvärde utan att behöva mäta ett helt år. Referensvärdet på 200 Bq/m³ i Sverige, vilken uppmätt radonhalt ska jämföras med, anges dessutom som ett årligt medelvärde. I vissa fall görs mätningar med kortare mättid för att få ett ungefärligt värde, och vi använder vid korttidsmätningar med vår speciellt designade detektor Rapidos®, där man mäter under minst 7 – 10 dygn. Detta är t.ex. vanligt i samband med köp och försäljning av hus, då man vill ha en indikation av radonhalten i bostad snabbt.

Mätmetoden vi använder är ackrediterad av SWEDAC och godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.

Referensvärden i Sverige för radon i inomhusluftBq/m³
Högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål200 Bq/m³
Högsta radonhalt på arbetsplatser (fr.o.m. 1:a juli 2012 – det var tidigare 400 Bq/m³)200 Bq/m³

Om radonhalten överstiger 200 Bq/m³ ska man göra en åtgärd så att man erhåller en radonhalt under referensvärdet. Varje hus och lokal är unik och så är även radonproblemet. Radongas kan komma från marken, byggnadsmaterialet eller från hushållsvattnet. Vad som är viktigt att tänka på är att det först ska ske en besiktning för att undersöka var radongasen kommer ifrån. Därefter kan man besluta vilken typ av åtgärd som ska genomföras. För att åtgärda radonproblem finns det en mängd olika åtgärdsbolag som är specialiserade på radonsanering. Innan du anlitar ett företag kontrollera att de är certifierade och medlemmar i Svensk Radonförening.

Generellt gäller att om radongas kommer från s.k. blåbetong måste ventilationen ökas. Om radongas istället kommer från marken bör man försöka förhindra inläckage av luft från marken. I många fall kan det vara en kombination av radon från byggmaterial och markradon som gör att man får höga radonhalter.

Ackrediterade radonmätningar

Varför ska du välja Radonova?

Vi är sveriges ledande laboratorium för mätning av radon, vi erbjuder ackrediterade mätningar med över 6 miljoner levererade radondosor. Vi erbjuder fri frakt, snabba leveranser, korta analystider och guidad hjälp från våra radonexperter.