Radon finns överallt – även där du bor och arbetar

Många människor lever i övertygelsen att radon inte finns där de bor. Det är tyvärr fel. Gasen radon finns överallt. Frågan är snarast i vilken mängd? För att minska antalet lungcancerfall i Sverige har Strålssäkerhetsmyndigheten bestämt att referensvärdet för radon i inomhusluften ska vara lägre än 200 Bq/m³. Oberoende av var i Sverige du bor kan detta värde av flera olika anledningar överskridas.

Kunskapen om radon är relativt god

När vi på Radonova gjort egna studier har det framkommit att svenskarnas kunskap om radon och dess risker är relativt god. Särskilt i en jämförelse med andra länder. En stor majoritet förstår att radon kan finnas överallt. Samtidigt säger majoriteten av de tillfrågade i vår undersökning att de inte tror att den finns där just de bor. Dessa slutsatser bekräftas även av studier som gjorts i Kanada.

Kort fakta – här finns radon

  • I Sverige går det att finna radon i marken i hela landet. Koncentrationen kan dock variera beroende på mängden uran och typ av mark.

  • Även i områden som klassificerats som lågriskmark förekommer radon i tillräckligt höga koncentrationer för att problem ska kunna uppstå i inomhusluften.

  • Radon kan även komma från byggnadsmaterial, vanligtvis lätt blåbetong. Det materialet används inte längre men förekommer i hus över hela landet.

  • Kartor med halter av radon för vissa områden i Sverige går inte att lita på. Mycket av mätdatan är äldre än 10 år och de visar inte lokala variationer i radonhalter. Här kan du läsa mer om radonkartor. Enda sättet att veta radonhalten är att mäta.

Viktiga punkter inför en radonmätning

Det enda sättet att ta reda på hur mycket radongas som finns där man bor är att mäta radon i inomhusluften. Om det skulle visa sig att referensvärdet överskrids kan man oftast åtgärda det för en relativt låg kostnad.

En vanlig anledning till att husägare inte mäter radon är att man tror att en eventuell åtgärd är dyr och komplicerad. Så behöver det oftast inte vara. Om en mätning skulle visa att radonhalten överstiger referensvärdet 200 Bq/m³ finns i de flesta fall kostnadseffektiva lösningar som åtgärdar problemet.

Att åtgärda en för hög radonhalt kostar i genomsnitt mellan 40 000 och 60 000 kronor. I förhållande till husets värde är detta oftast en relativt låg kostnad och en investering för framtiden för den dagen då huset ska säljas. Det är också en värdefull livförsäkring där du minskar risken för att du eller dina familjemedlemmar drabbas av lungcancer som kan orsakas av radon.

Från Skatteverket kan du även erhålla ROT-avdrag på arbetskostnaden i samband med radonsaneringen. Det har tidigare funnits ett statligt bidrag för radonåtgärder. Detta så kallade radonbidrag togs dock bort 2021.

Ackrediterade radonmätningar

Vilka är vi?

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i bostäder och arbetsplatser. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.