Beställ radondosor för mätning av skolor och förskolor direkt från Sveriges största radonlaboratorium

» Utleverans inom 1-2 dagar och snabba resultat
» Medföljande webbapplikation som sparar tid vid utplacering och datainhämtning
» Godkända av SWEDAC och Strålsäkerhetsmyndigheten
» Sveriges ledande radonlaboratorium

Vilka regler gäller för radonmätning i skolor och offentliga lokaler?

Kommunen och vanligtvis dess miljökontor ansvarar för radontillsynen på skolor och förskolor där eleverna vistas. De ansvarar även för tillsynen av offentliga lokaler dit allmänheten har tillträde. Arbetsmiljöverket kräver dessutom att alla arbetsgivare ska bedöma risken för förhöjd radonexponering för sina arbetstagare, vilken naturligtvis även gäller lärare eller annan personal i skolor eller offentlig miljö. Det är därför viktigt vid till exempel mätning av skolor och förskolor att göra en heltäckande mätning som innefattar både elever och personal. Detta görs genom mätning med ackrediterade radondosor. Om mätningarna visar att nivån överskrider referensnivån på 200 Bq/m³ ska uppföljande radonmätningar under verksamhetstid utföras enligt gällande metodbeskrivning från SSM. Om radonhalterna även är höga under verksamhetstiden behöver åtgärder vidtas för att begränsa källan till radon och sänka halten till under referensnivån. Om detta ej går ska anmälan göras till Strålsäkerhetsmyndigheten.

ACKREDITERAD

Mätning av årsmedelvärde
på skolor & arbetsplatser

Radtrak3® – Dosor för tillförlitlig långtidsmätning av
radon som ger ett korrekt årsmedelvärde

BESTÄLL HÄR
SNABBT

Instrument för att mäta
radon under skol- och arbetstid

Radoninstrument med specialdesignad programvara
för tidsstudie av radonhalt under skol- och arbetstid

BESTÄLL HÄR
SÄKERT

Uppföljande radonmätning
på skolor & arbetsplatser

Mättjänst som uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning

BESTÄLL HÄR

Mätning med radondosor för långtidsmätning och uppföljande mätningar under verksamhetstid

Med Radonova är det enkelt att mäta radon på en skola eller förskola. Man beställer radondosor från oss, placerar ut dem, registrerar data på Mina Sidor, samlar in dosorna och skickar dem till vårt laboratorium. Rapporten skickas sedan med e-post och kan även laddas ner online inom en vecka.

Med oss får du:

 • Fri tillgång till Mina Sidor som förenklar utplacering och datainhämtning
 • Utleverans av radondosor inom 1–2 dagar
 • Analystider under en (1) vecka
 • Högsta kvalitet och precision på mätningen bevisad vid internationella tester
 • Mätning godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten och ackrediterad av SWEDAC enligt ISO17025

Notera att långtidsmätningar ska pågå i minst 2 månader (helst 3 månader) under eldningssäsong (1 oktober – 30 april) för att få ett årsmedelvärde som kan jämföras med referensvärdet på 200 Bq/m³. Långtidsmätning görs först och om radonhalter över referensvärdet uppmäts ska uppföljande mätningar med elektroniska instrument genomföras i dessa mätpunkter för att beräkna radonhalten under verksamhetstid.

Mätning med radoninstrument för att studera variation i radonhalten vid tidsstyrd ventilation

Eftersom mätning med radondosor ger ett säkert medelvärde av radon under en längre period kan det ibland vara av stor vikt att studera ventilationens effekter på radonhalten i de skolor som har tidsstyrd ventilation. I sådana fall är ju ventilationen oftast avslagen på helger och nätter, vilket normalt ger högre radonhalter i lokalerna dessa tider på dygnet. Därför ska det enligt den nuvarande metodbeskrivningen användas ett elektoniskt instrument för att beräkna fram ett korrigerat årsmedelvärde under verksamhetstid som ersätter värdet från långtidsmätningen för mätpunkten. För att genomföra en sådan mätning kan man använda Radonovas mättjänst eller SPIRIT radonlogger. Med SPIRIT radonlogger kan du:

 • Generera mätrapporter som visar variationen av radonhalten under flera dygn
 • Få fram ett korrigerat årsmedelvärde för radonhalten under verksamhetstid då elever och lärare vistas i lokalen

En uppföljande mätning ska pågå i 7 dygn och minst 5 av dygnen ska vara arbetsdagar. Efter mätningen kan du se skillanden i radonhalten under hela mätperrioden och enkelt se radonhalten under och utanför verksamhetstid. Detta är ett bra underlag för en eventuell justering av ventilationens drifttid. Om det skulle visa sig att den tidsstyrda ventilationen inte är tillräcklig för att få ner radonhalten under skoltid kan det t ex åtgärdas genom förhöjd ventilation eller längre drifttid av ventilationen för att sänka höga radonhalter. Genom att använda Radonovas radongivaren SPIRIT radonsensor kan man optimera ventilationen och därmed spara el och kostnader. Med SPIRIT radonsensor kan du också övervaka så att de vidtagna åtgärderna fungerar över tid och därmed säkerställa en inomhusmiljö med låga radonhalter. I grafen nedan kan du se variationen i radonhalten när ventilationen är påslagen/avslagen. Årsmedelvärdet för den här mätning var på 810 Bq/m³. Faktor mellan verksamhetstid och hela mätperioden på 7 dygn blev 0,21. Det ger ett korrigerat årsmedelvärde för mätpunkten på 170 Bq/m³ vilket innebär att varken någon ytterligare åtgärd eller anmälan till SSM behöver göras.

Frågor och svar kring hur man mäter man radon i en skola eller förskola?

Eftersom skolor och förskolor inte betraktas som en normal arbetsplats får vi en hel del frågor hur radonmätning i skolor och förskolor ska gå till. Här har vi samlat några av de vanligaste frågorna.

Hur många radondosor behöver man för att mäta i en skola eller förskola?

Genomför en noggrann långtidsmätning som inkluderar både elev- och personalutrymmen. Med en bra kartläggning av radonhalterna blir det enklare att vid behov genomföra uppföljande mätningar med elektroniska instrument samtidigt som man med säkerhet kan identifiera var man har låga respektive höga radonhalter.

Så här många dosor rekommenderar Radonova

 • På botten/entréplan ska minst en radondosa placeras i varje rum där personal/elever vistas mer än 4 timmar per dygn. I enskilda rum större än 150 m2 ska en ytterligare dosa placeras per 150 m2.
 • På högre våningsplan ska minst två radondosor placeras på varje våningsplan. På våningsplan större än 400 m2  ska en ytterligare dosa placeras per 200 m2.
 • I källarplan ska minst en radondosa placeras i varje rum där personal vistas mer än 50 timmar per år. I enskilda rum större än 150 m2 ska en ytterligare dosa placeras per 150 m2.

Dessa instruktioner baseras på IRMA:s metodbeskrivning för att beräkna antal radondosor. Genom att följa denna metodbeskrivning uppfyller man även kraven i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för orienterande mätning av arbetsplatser och den innefattar även SSM:s nya vägledning för mätning av radon i skolor och förskolor

En studie som vi har gjort på befintliga arbetsplatser visar att variationen är ±87% (1 std avv) för arbetsplatser med markkontakt vilket gör att om man inte mäter varje klassrum eller lärarlokal finns det stor risk att man missar de utrymmen där radonhalten är över 200Bq/m³. Därför rekommenderar vi som en generell regel en dosa per klassrum och arbetslokal där elever och lärare vistas under skoldagen.

Vissa kommuner som t ex Uppsala och Stockholm har dock tagit fram egna vägledningar för hur man ska mäta skolor där de också anger hur antalet radondosor ska beräknas.

Hur ska radondosor placeras ut vid radonmätning i skolor?

I respektive lokal placeras radondosorna:

 • hängande, t ex från tak eller liggande på en hylla
 • minst 30 cm från golv, tak eller vägg
 • minst 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr, fönster, värmeelement eller annan värmekälla
 • minst 0,5 m från frånluftsdon
 • ej i våtutrymme

Tänk också på att radondosor lätt försvinner så placera gärna ut några extra och om möjligt sätt fast dem med t ex buntband.

Hur ofta ska man mäta radon i skolor?

Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter ska man mäta minst var 10 år. I praktiken sker det dock oftare eftersom man efter renoveringar eller omkringliggande markarbete måste göra en förnyad mätning.

Om man genomfört åtgärder är det viktigt att veta att de fungerar. Med SPIRIT radonsensor kan du övervaka så att de vidtagna åtgärderna fungerar över tid och därmed säkerställa en inomhusmiljö med låga radonhalter.  SPIRIT radonsensor kan också användas för att optimera drifttiden av ventilationen och därmed finns möjlighet spara el och kostnader.

Vilka regelverk och vägledningar finns för radonmätning i skolor?

Mätning av radon i skolor regeleras i strålskyddslagen (SFS 2018:396), strålskyddsförordningen (SFS 2018:506), SSM, Mätning av radon på arbetsplatser, metodbeskrivning, ISSN:2000-0456,
september 2021  samt i Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) för radonexponering. Det finns även en ny vägledning framtagen av Strålsäkerhetsmyndigheten som ersätter vägledning från fd Socialstyrelsen.

Flera kommuner som t ex Stockholms Stad har även tagit fram egna dokument som vägledning.

Hur varierar radonhalten över tid i ett klassrum?

En långtidsmätning ger ett medelvärde av radonhalten under både dag och natt under en period av cirka två till tre månader. Då kan man inte se hur radonhalten varierar med tidsstyrd ventilation i exempelvis ett klassrum eller lärarrum. Ett bra sätt att förstå hur radonhalten varierar i en lokal med markkontakt är att göra en tidsstudie där man kartlägger hur radonhalten varierar när ventilationen är av och påslagen.

Nedanstående bild visar hur radonhalten snabbt sjunker när ventilationen slås på klockan 07:00 på morgonen men det tar alltid några timmar innan man kommer ner till den jämviktsnivå som uppnås när luftombytet har stabiliserats d v s att man har bytt ut all gammal luft mot ny frisk luft. Bilden är en tidsgraf från en skola i Stockholm där man tydligt ser att radonhalten i klassrummet är helt beroende av en fungerande ventilation.

Det är viktigt att kunna genomföra en analys av faktorn mellan dag- och nattkoncentration då den används för att räkna ut det rätta medelvärdet i ett senare skede genom att multiplicera faktorn med uppmätt årsmedelvärde (minst två månader med långtidsmätning).

Radonova erbjuder ett paket med SPIRIT radonlogger som gör denna analys möjlig. En typisk analys av tidsdata för en 10 dagars mätning på en arbetsplats med markradonproblem kan se ut på följande sätt: En rapport på medelvärdet av radonhalten på arbetstid samt medelvärdet av radonhalten när skolan är stängd kan lätt upprättas med automatik. Notera att radonhalten i olika rum varierar kraftigt sinsemellan vilket kan innebära att höga radonhalter lätt kan missas i klassrum på bottenplan eller i källare. Gör därför tidsstudier i flera klassrum.

Vilka är vi?

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och arbetsplatser. Genom att använda våra radondosor kan man enkelt och med hög noggrannhet mäta radonhalten i inomhusluften på arbetsplatser, skolor eller offentliga lokaler. Det enda som krävs för att mäta är att vi skickar er radondosor, som placeras ut där ni önskar mäta. Ni skickar sedan dosorna åter till vårt laboratorium som analyserar dem och ger er ett resultat på radonhalten.

Som kommun, åtgärdsbolag, konsult, fastighetsförvaltare eller annan typ av företag som levererar många mätningar till arbetsplatser och lokaler finns möjligheten att använda vår webbplattform RadOnline. Där får ni er egen profil och kan göra allt från att beställa dosorna, erhålla resultat, få statistik över resultat mm. Kontakta oss så kan vi sätta upp ett konto eller svara på era frågor.

Vårt företag med rötter i universitets- och forskarvärlden har mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft med hjälp av våra egna radondetektorer Radtrak3®Rapidos®, och Duotrak® samt ett brett utbud av radoninstrument. Vi placerar oss alltid mycket högt upp i internationella jämförelsetester. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC samt är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.

Kontakta någon av våra radonexperter