Strålsäkerhetsmyndigheten och kommunerna behöver samarbeta mer för att förbättra radonsituationen på skolor

Radonova har genom kunder och egna iakttagelser uppmärksammat att det fortfarande finns tydliga brister i förståelsen för Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) metodbeskrivning för radonmätning av arbetsplatser. Det gäller även vägledningen för radonmätning i skolor och förskolor, särskilt när det kommer till uppföljande radonmätningar under verksamhetstid.

Genom att följa SSM:s metodbeskrivning och vägledning kan kommunerna säkerställa att de vidtar rätt åtgärder för att skydda elever, personal och allmänheten mot radonrelaterade risker.

– För att förbättra situationen och säkerställa att kommunerna har tillräckliga kunskaper inom området borde åtgärder genomföras för att öka medvetenheten och förståelsen för metodbeskrivningen och vägledningen. Exempelvis skulle Strålsäkerhetsmyndigheten tillsammans med Svensk Radonförening kunna erbjuda utbildningar och informationsmaterial som riktar sig specifikt till kommunerna och de som är ansvariga för radonmätningar på skolor och förskolor, kommenterar Radonovas Laboratories vd Karl Nilsson.

Radon är en naturligt förekommande gas som kan utgöra en hälsorisk vid höga koncentrationer. Skolor och förskolor är särskilt viktiga platser att övervaka eftersom både barn och personal tillbringar mycket tid där. Det är därför av yttersta vikt att kommunerna har rätt kunskap och förståelse för att utföra korrekta radonmätningar och kan vidta lämpliga åtgärder vid behov.


Utöver Strålsäkerhetsmyndighetens rekommendation att mäta radonhalten var 10:e år kan det i många fall även vara lämpligt att arbeta mer proaktivt och mäta radonhalten kontinuerligt med radonsensorer i skollokaler.


Läs mer om Radonova

Publicerad

maj 31, 2023

Relaterade nyheter

april 30, 2024

Radonovas mättjänst för uppföljande mätning på arbetsplatser och i skolor först i världen att ackrediteras

september 05, 2023

Rätt radonsensor kan sänka kostnaden för ventilationen med upp till 50 procent

mars 14, 2023

Ny dashboard visualiserar radonsituationen i fastigheter

december 13, 2022

Ny handbok ska förenkla radonmätning på svenska skolor