Ny dashboard visualiserar radonsituationen i fastigheter

Med Radonovas nyutvecklade dashboard för SPIRIT-radonsensor kan man enkelt och tydligt visualisera radonhalterna i en fastighet. Förutom att visa radonhalterna skapar den nya lösningen också bättre möjligheter att använda radondata för driftoptimering av ventilationen på ett sätt som bidrar till lägre radonhalter och energiförbrukning. Den nya lösningen riktar sig främst till arbetsplatser, kommersiella fastigheter och skolor.

I fastigheter med tidstyrd ventilation kan radonhalten ofta variera kraftigt beroende på om ventilationen är i gång eller inte. Normalt sett är radonhalten betydligt lägre när ventilationen är påslagen. Beroende på ventilationssystemets utformning kan det samtidigt ta olika lång tid att få ner radonhalten till en nivå som inte utgör en fara för människors hälsa. Genom visualisering och kontinuerlig mätning går det att säkerställa att radonhalten håller sig under nuvarande referens- och gränsvärde på 200 Bq/m³. Samtidigt bidrar visualiseringen till en ökad trygghet för de som vistas i lokalerna.

Dashboard förenklar arbetet med radonsänkande åtgärder

– Allt vi gör syftar till att erbjuda fler människor en trygg och säker inomhusmiljö. Med vår nya dashboard och SPIRIT-radonsensor har vi tagit ytterligare ett steg mot att förenkla och effektivisera arbetet med radonsänkande åtgärder. Att nu kunna visualisera radonsituationen och optimera ventilationen är av stort intresse både sett till människors hälsa och för driften av fastigheter, säger Johan Olsson, Radonovas specialist på arbetsplatsmätningar.

– Om radonhalten skulle stiga kan man nu tydligt se och härleda förändringen till renoveringar i fastigheten eller förändringar av ventilationen vid samma tidpunkt. På så vis blir man heller inte överraskad nästa gång en långtidsmätning genomförs. Det går också att motverka situationer där man i onödan lägger tid och pengar på dyra radonåtgärder. Nu blir det enklare att spåra orsaken till förändringen av radonhalten samt säkerställa låga radonhalter i lokalerna över tid, fortsätter Johan Olsson.

Genom att använda Radonovas unika dashboard kan du själv ange och benämna mätpunkterna samt välja vilka parametrar som ska visas. En SPIRIT-enhet kan läggas till på flera olika dashboards. Det ger full flexibilitet att styra vad som ska visas. Det är också enkelt att skapa åtkomst till dashboarden via en webblänk som inte kräver någon inloggning. På så sätt är det lätt att dela data eller visualisera radonsituationen på en bildskärm i till exempel en entré.

Så kan radondata optimera ventilationen

För att kunna optimera och avgöra när ventilationen ska slås på eller av behöver man mäta med en radonsensor som kan reagera snabbt på förändringar i radonhalten. För att klara det krävs en radonsensor av typen SPIRIT där radonhalten baseras på mindre än 40 minuters mätning för detta ändamål. Enklare radonsensorer som visar 12 eller 24-timmars medelvärde är alltså inte tillräckligt.

SPIRITs halvledarteknik med högspänning gör det möjligt att optimera ventilationen så att radonhalten hålls på en acceptabel nivå under arbets- och skoltid, samtidigt som elförbrukningen hålls nere. Fördelen är att man tydligt ser hur ventilationen påverkar radonhalten när systemet slås på respektive av. Med Radonovas API kommuniceras även radondata mellan sensorenheten och ventilationssystemet. SPIRIT är designad för att erbjuda just den typen av funktionalitet. Den är dessutom individuellt kalibrerad vilket är en förutsättning för att kunna visa rätt radonhalt.

Därför bör man mäta radonhalten

Globalt drabbas cirka 230 000 människor av lungcancer som orsakats av radon (i Sverige cirka 500), ändå är kunskapen relativt låg vad gäller hälsoriskerna som följer av långvarig exponering för förhöjda radonhalter. I Sverige kan också sägas att det sedan 2018 lag på att arbetsgivare ska känna till radonhalten på arbetsplatsen, likväl har bara en bråkdel av landets arbetsplatser genomfört en radonmätning under de senaste fem åren.

Läs mer om SPIRIT radonsensor»
Läs mer om SPIRIT radonlogger»

Relaterade nyheter

april 30, 2024

Radonovas mättjänst för uppföljande mätning på arbetsplatser och i skolor först i världen att ackrediteras

februari 26, 2024

Tre saker att tänka på när man använder radondosor för korttidsmätning

januari 30, 2024

Varför ska man mäta radon under vinterhalvåret?

januari 09, 2024

Tre trender som kommer prägla radonfrågan under 2024