Som fastighetsägare kan du beställa direkt från vårt laboratorium

» Utleverans inom 1-2 dagar och snabba resultat
» Medföljande webbapplikation som sparar tid vid utplacering och datainhämtning
» Analys inom en vecka
» Godkända av SWEDAC och Strålsäkerhetsmyndigheten
» Sveriges ledande radonlaboratorium

ACKREDITERAD

Mätning av årsmedelvärde
i hyresfastigheter

Radtrak2® – Dosor för tillförlitlig långtidsmätning av
radon som ger ett korrekt årsmedelvärde

BESTÄLL HÄR
ACKREDITERAD

Mätning av årsmedelvärde
på arbetsplatser

Radtrak2® – Dosor för tillförlitlig långtidsmätning av
radon som ger ett korrekt årsmedelvärde

BESTÄLL HÄR
SNABBT

Instrument för att mäta
radon under arbetstid

Radoninstrument med specialdesignad programvara
för tidsstudie av radonhalt under arbetstid

BESTÄLL HÄR

Att tänka på som fastighetsägare

Vilket ansvar man har som fastighetsägare vad gäller kontroll av radonhalt varierar beroende på om fastigheten har bostäder eller arbetsplatser. Om fastigheten har bostäder som t ex lägenheter är man som fastighetsägare ansvarig för att mäta och verifiera att radonhalten är under 200 Bq/m3. Tillsynsmyndighet i detta fall är kommunernas miljökontor, som oftast kräver in mätrapporter med rapporterat årsmedelvärde. Kommunen kan belägga fastighetsägare med vite om inrapportering inte sker.

Om fastigheten inhyser arbetsplatser är det företaget som driver verksamheten i lokalerna som har ansvar att kartlägga och bedöma risken att radonhalten inte överstiger 200 Bq/m3. Om värdet överstigs kan man dock som fastighetsägare bli ansvarig för att se till att radonhalten sänks. Tillsynsmyndighet vad gäller radon på arbetsplatser är Arbetsmiljöverket.

Börja med att mäta årsmedelvärde för radon i fastigheten

Det finns olika metodbeskrivningar som beskriver hur bostäder respektive arbetsplatser ska radonmätas. Det som gäller för båda beskrivningarna är att man inledningsvis ska göra en långtidsmätning som ger ett årsmedelvärde av radonhalten. Detta eftersom tillåtna referensvärdet för bostäder och hygieniska gränsvärdet för arbetsplatser uttrycks i radonhaltens årsmedelvärde. Ett sådant värde får man fram genom att mäta minst 2 månader under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april) med radondosor från ett ackrediterat radonlaboratorium. För att beräkna antal radondosor har vi på Radonova utvecklat en kalkylator för flerbostadshus respektive arbetsplatser där man enkelt beräknar antal radondosor som behövs.

Med Radonova får du:

  • Utleverans av radondosor inom 1–2 dagar
  • Analystider under en (1) vecka
  • Fri tillgång till Mina Sidor som förenklar utplacering och datainhämtning
  • Högsta kvalitet och precision på mätningen bevisad vid internationella tester
  • Mätning godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten och ackrediterad av SWEDAC enligt ISO17025
  • Möjlighet att ta ut rapporter i PDF och Excel samt filer anpassade för kommunernas miljösystem

Kompletterande radonmätning med radondosa eller instrument

Om mätning av årsmedelvärde för radon visar förhöjda radonhalter måste man göra kompletterande radonmätningar innan man börjar försöka åtgärda problemet.
Det finns det tre syften med dessa mätningar:

  • Eftersom man oftast vid mätning av årsmedelvärde inte mätt samtliga lägenheter eller arbetsplatser i en fastighet är det viktigt att identifiera hur utbrett problemet kan vara om man identifierat ett utrymme med förhöjda halter. Det görs normalt genom att använda radondosor för korttidsmätning på 7-10 i utrymmen runt den plats där man uppmätt förhöjda radonhalter. Sådana mätningar kan genomföras när som helst under året.
  • Eftersom radonhalten under ett dygn kan variera kraftigt på grund av tidsstyrd ventilation i fastigheten eller temperaturskillnader är det av betydelse att undersöka radonhalten under den tid som personer vistas i lokalen. Detta gäller ju framförallt arbetsplatser där man normalt endast vistas under dagen. Här kan du läsa mer om hur en sådan mätning går till och hur man med hjälp av det kan få fram ett korrigerat årsmedelvärde för radonhalten under den tid personalen vistas i lokalen.
  • För att kunna genomföra en radonsänkande åtgärd måste man först identifiera var radongasen läcker in. I 85% av fallen kommer radongasen från marken och läcker in sprickor och genomföringar i mark eller källarplan. Det är därför man oftast får de högsta radonhalterna i dessa utrymmen. Radongas kan också komma från blå lättbetong, men det gäller bara fastigheter som byggdes innan 1975. För att kunna identifiera och genomföra en radonbesiktning behövs professionella radoninstrument med hög känslighet. Vill du veta mer om vad vi erbjuder kontakta oss här eller läs på mer på vår hemsida om radoninstrument.

Möjlighet att styra ventilation med radongivare

I många fall kan man få ner radonhalten genom förhöjd ventilation ett sätt att genomföra detta är att installera en radongivare som kopplas till ventilationssystemet. På så sätt kan man styra ventilationen när för höga radonhalter uppstår. Läs mer om våra radongivare här.

Vilka är vi?

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i villor, flerbostadshus och arbetsplatser. Genom att använda våra radondosor kan man enkelt med hög noggrannhet mäta radonhalten i inomhusluften på arbetsplatser, skolor eller offentliga lokaler. Det enda som krävs för att mäta är att vi skickar er radondosor, som placeras ut där ni önskar mäta. Ni skickar sedan dosorna åter till vårt laboratorium som analyserar dem och ger er ett resultat på radonhalten.

Som fastighetsägare, åtgärdsbolag, konsult, fastighetsförvaltare eller annan typ av företag som levererar många mätningar till arbetsplatser och lokaler finns möjligheten att använda vår webbplattform RadOnline. Där får ni er egen profil och kan göra allt från att beställa dosorna, erhålla resultat, få statistik över resultat mm. Kontakta oss så kan vi sätta upp ett konto eller svara på era frågor.

Vårt företag med rötter i universitets- och forskarvärlden har mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft med hjälp av våra egna radondetektorer Radtrak2®, Rapidos® och Duotrak®. samt brett utbud av radoninstrument. Vi placerar oss alltid mycket högt upp i internationella jämförelsetester. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC samt är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.