Fastighetsägare och förvaltare kan beställa direkt från vårt laboratorium

Med Radonova får du

  • Utleverans av radondosor inom 1–2 dagar
  • Analystider under en (1) vecka
  • Fri tillgång till Mina Sidor som förenklar utplacering och datainhämtning
  • Högsta kvalitet och precision på mätningen bevisad vid internationella tester
  • Mätning godkänd av Strålsäkerhetsmyndigheten och ackrediterad av SWEDAC enligt ISO17025
  • Möjlighet att ta ut rapporter i PDF och Excel samt filer anpassade för kommunernas miljösystem

Att tänka på som fastighetsägare eller förvaltare

Vilket ansvar man har som fastighetsägare vad gäller kontroll av radonhalt varierar beroende på om fastigheten har bostäder eller arbetsplatser. Om fastigheten har bostäder som t ex lägenheter är man som fastighetsägare ansvarig för att mäta och verifiera att radonhalten är under 200 Bq/m³. Tillsynsmyndighet i detta fall är kommunernas miljökontor, som oftast kräver in mätrapporter med rapporterat årsmedelvärde. Kommunen kan belägga fastighetsägare med vite om inrapportering inte sker.

Om fastigheten inhyser arbetsplatser är det företaget som driver verksamheten i lokalerna som har ansvar att kartlägga och bedöma risken att radonhalten inte överstiger 200 Bq/m³. Om värdet överstigs kan man dock som fastighetsägare bli ansvarig för att se till att radonhalten sänks. Tillsynsmyndighet vad gäller radon på arbetsplatser är Arbetsmiljöverket.

Olika typer av radonmätningar

Det finns olika metodbeskrivningar som beskriver hur bostäder respektive arbetsplatser ska radonmätas. Det som gäller för båda beskrivningarna är att man inledningsvis ska göra en långtidsmätning som ger ett årsmedelvärde av radonhalten. Detta eftersom tillåtna referensvärdet för bostäder och hygieniska gränsvärdet för arbetsplatser uttrycks i radonhaltens årsmedelvärde. Ett sådant värde får man fram genom att mäta minst 2 månader under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april) med radondosor från ett ackrediterat radonlaboratorium.

Om mätning av årsmedelvärde för radon visar förhöjda radonhalter måste man göra kompletterande radonmätningar innan man börjar försöka åtgärda problemet.


Det finns det tre syften med dessa mätningar:

  • Eftersom man oftast vid mätning av årsmedelvärde inte mätt samtliga lägenheter eller arbetsplatser i en fastighet är det viktigt att identifiera hur utbrett problemet kan vara om man identifierat ett utrymme med förhöjda halter. Det görs normalt genom att använda radondosor för korttidsmätning på 7-10 dagar i utrymmen runt den plats där man uppmätt förhöjda radonhalter. Sådana mätningar kan genomföras när som helst under året. Här hittar du korttidsmätningar för lägenheter eller arbetsplatser.

  • Eftersom radonhalten under ett dygn kan variera kraftigt på grund av tidsstyrd ventilation i fastigheten eller temperaturskillnader är det av betydelse att undersöka radonhalten under den tid som personer vistas i lokalen. Detta gäller ju framförallt arbetsplatser där man normalt endast vistas under dagen. Här kan du läsa mer om hur en sådan mätning går till och hur man med hjälp av det kan få fram ett korrigerat årsmedelvärde för radonhalten under den tid personalen vistas i lokalen.

  • För att kunna genomföra en radonsänkande åtgärd måste man först identifiera var radongasen läcker in. I 85% av fallen kommer radongasen från marken och läcker in sprickor och genomföringar i mark eller källarplan. Det är därför man oftast får de högsta radonhalterna i dessa utrymmen. Radongas kan också komma från blå lättbetong, men det gäller bara fastigheter som byggdes innan 1975. För att kunna identifiera och genomföra en radonbesiktning behövs professionella radoninstrument med hög känslighet. Vill du veta mer om vad vi erbjuder kontakta oss här eller läs på mer på vår hemsida om radoninstrument.

I många fall kan man få ner radonhalten genom förhöjd ventilation ett sätt att genomföra detta är att installera en radongivare som kopplas till ventilationssystemet. På så sätt kan man styra ventilationen när för höga radonhalter uppstår.

Produkter för fastighetsägare och förvaltare

Varför ska du välja Radonova?

Vi är sveriges ledande laboratorium för mätning av radon, vi erbjuder ackrediterade mätningar med över 6 miljoner levererade radondosor. Vi erbjuder fri frakt, snabba leveranser, korta analystider och guidad hjälp från våra radonexperter.