Vilken typ av radonmätning ska jag använda för min villa
eller fritidshus?

Olika typer av radonmätningar

Den mätning Radonova och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i första hand rekommenderar är en mätning som visar ett årsmedelvärdet för hela huset. En sådan mätning återspeglar hälsorisken med radon på det mest tillförlitliga sättet. Radonhalten kan variera mycket över dygnet och olika årstider men det är den långsiktiga exponering under 10 till 15 år som har betydelse för huruvida lungcancer kan utvecklas. Det referensvärde på 200 Bq/m³ som man enligt SSM bör understiga är också uttryckt som ett årsmedelvärde.

Genom att mäta med radondosor samtidigt i olika utrymmen i minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april), kan man få fram en bra uppskattning på årsmedelvärdet. Notera att minst två radondosor måste användas för att få fram ett årsmedelvärde för den aktuella fastigheten.

Om det inte finns en tidigare genomförd långtidsmätning och du snabbt behöver en indikation på radonhalten vid exempelvis en husaffär är en 2-dagars eller 10-dagars mätning ett bra sätt att mäta radonhalten. Liksom för långtidsmätningar har Strålsäkerhetsmyndigheten tagit fram en metodbeskrivning för dessa typer av rådgivande korttidsmätningar.

10-dagars mätningen med radondosor från Radonova har unikt hög noggrannhet erbjuder eftersom den baseras på jämförelsetester mellan snabbmätningar och långtidsmätningar under olika årstider och även tar hänsyn till olika byggnadskonstruktioner. På så vis kan man göra en bedömning om hur sannolikt det är att radonhalterna ligger på en acceptabel nivå eller om radonsänkande åtgärder behöver genomföras. En 10-dagars mätning kan genomföras när som helst under året och kräver att man använder minst två radondosor.

Om man har riktigt bråttom rekommenderar vi dock en 2-dagars mätning med elektriska radondetektorer. Denna mätning måste genomföras under minst 48 timmar och är inte lika noggrann som 10-dagars mätning. Dock uppfyller även den Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning rådgivande korttidsmätningar. En 2-dagars mätning kan genomföras när som helst under året och kräver att man använder minst två radondetektorer.

Det finns i dag digitala radoninstrument för privatpersoner som kostar cirka 2 000 – 3000 kronor och visar hur radonhalten varierar under dygnet på en specifik mätpunkt i huset. De genomgår inte samma kvalitetskontroll och kalibrering som radondosor, men är ofta utmärkta att använda för att kontrollera radonhalten i enskilda rum och efter en genomförd radonsänkande åtgärd. Med den typen av instrument kan man exempelvis studera effekten på radonhalten om en så kallad radonsug har installerats.

Denna typ av mätning följer dock inte Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning och resultaten är därför inte tillräckligt säkra för att kunna jämföras med referensvärdet på 200 Bq/m³ som är uttryckt som ett sammanvägt årsmedelvärde av samtliga mätpunkter i huset.

Förhöjda radonhalter beror i de flesta fall på att radon läcker in i huset från marken, men i vissa fall kan förhöjda halter bero på att radon utsöndras från dricksvattnet ut i inomhusluften, framför allt från kranen och när man duschar. Den som har kommunalt vatten behöver inte oroa sig för att vattnet orsakar förhöjda radonhalter. Om man däremot har en egen brunn kopplad till villan eller fritidshuset bör radonhalten i vattnet kontrolleras. Beställ vattenmätningen här.

Produkter för villor

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

Radonmätning vid försäljning & köp av hus

2 796 kr

Beställ här

Vilka är vi?

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i bostäder och arbetsplatser. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.