Vad gör man vid höga radonhalter?

Vid förhöjda radonhalter över referensvärdet på 200 Bq/m3 är det viktigt att få ner de uppmätta halterna. Genom att minska exponeringen för höga radonhalter minskar man också risken att i slutändan drabbas av lungcancer.

Om din mätning endast genomförts med ett radoninstrument som inte kalibreras regelbundet rekommenderar vi dig att först göra en mätning med radondosor. Om du väljer radondosor från vårt ackrediterade laboratorium får du ett korrekt årsmedelvärde. Det är detta värde som är relevant att jämföras med referensvärdet på 200 Bq/m3. Årsmedelvärdet används eftersom det är den långsiktiga exponeringen för höga radonhalter under flera år som är farligt. Under kortare perioder kan radonhalten variera kraftigt i en bostad, därför kan resultatet från en kortare mätperiod bli missvisande.

De finns många bolag som har specialiserat sig på att genomföra åtgärder som sänker radonhalten. I ett första steg finns det dock några saker man själv kan göra. Det gäller främst i de fall där radonhalterna ligger mellan 200–300 Bq/m3, vilket brukar vara fallet vid cirka hälften av de mätningar som ligger över referensvärdet.

Vad kan man själv göra för att sänka radonhalterna?

Den vanligaste orsaken till förhöjda radonhalter är att radon läcker in från marken under huset. Typiska läckor är sprickor i grunden, obehandlade porösa lättklinkerblock, rensbrunnar, golvbrunnar, fogar kring vatten- och avloppsrörgenomföringar, elkabelgenomföringar och övergången mellan golv och vägg. Genom att täta dessa kan man få ner radonhalten. Som tätningsmaterial kan man exempelvis använda butylbaserad fogmassa.

Genom att förbättra ventilationen i bostaden kan man minska radongashalterna. Det kan innefatta en justering av befintligt ventilationssystem så att luftvolymen i bostaden omsätts snabbare eller att öppna fönster regelbundet.

För att kontrollera effekten av ovan åtgärder bör man mäta radonhalten i samband med genomförandet. Det kan inledningsvis göras med hjälp av ett enklare radoninstrument som under en tvåveckorsperiod mäter radonhalten före och efter åtgärden. För att försäkra sig om ett korrekt värde som kan jämföras med referensvärdet är det viktigt att efter åtgärden även mäta med radondosor från ett ackrediterat laboratorium som Radonova. På så sätt verifierar du att de boende inte exponeras för förhöjda radonhalter i den aktuella bostaden.

Om ovan åtgärder inte fungerar eller om man behöver utföra åtgärder som väsentligt minskar radonhalterna bör man anlita ett bolag som är specialiserat på radonsänkande åtgärder. De kommer i ett första skede besikta bostaden med professionella instrument som har hög känslighet. Det görs för att mer exakt avgöra var radongasen läcker in bostaden och en bedömning av byggnadsmaterialets påverkan på den uppmätta radonhalten. Vid besiktning föreslås olika åtgärder och ett exempel kan vara att installera ett system med radonsug. Det innebär att luft från marken under huset sugs upp och ventileras ut, vilket minskar radonhalten inomhus.

Kom ihåg att arbetet för radonåtgärderna är giltigt för rotavdraget. När du anlitar ett företag för rotarbete kan du få skattereduktion, så kallat rotavdrag, för delar av arbetskostnaden. Det är endast arbetskostnaden som ger rätt till rotavdrag, material och resekostnader i samband med arbetet ger inte rätt till avdrag.

Vad ska man tänka på när man anlitar ett åtgärdsbolag?

Se till att radonkonsulten är certifierad och har erfarenhet av att utföra radonsänkande åtgärder. På svensk radonförenings hemsida finns företag listade som har personal som är certifierade som sakkunniga inom radon.

Be om referenser och kontrollera tidigare kunders erfarenheter av bolaget. Det kan ge en indikation på kvaliteten på deras arbete och service.

Be om en skriftlig och tydlig offert som specificerar vilka åtgärder som behöver utföras inklusive kostnader, tidsramar och eventuella garantier som erbjuds.

Se till att bolaget genomför kvalitetskontroller efter att åtgärderna har implementerats, för att säkerställa att radonhalterna har minskat till önskad nivå.

En ny långtidsmätning ska genomföras för att kunna jämföra mot den tidigare mätningen. Det är dock bra om åtgärden kan följas upp direkt med en elektronisk mätning för att snabbt kunna kontrollera att radonhalten har minskat till en säker nivå.

Genom att vara noggrann i valet av företag och radonkonsult som genomför radonsänkande åtgärder och följa upp med kontroller kan man säkerställa att radonproblemet hanteras på ett effektivt och säkert sätt.

Rekommenderade produkter vid radonmätning

10-dagars korttidsmätning i villa inkl. riskbedömning

1 276 kr

Beställ här

2-dagars mätning vid köp och försäljning av hus

2 796 kr

Beställ här

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här