Varför måste man mäta radon i en bostadsrättsförening och hyresfastighet?

Varför ska man mäta radonhalten?

Radon är en radioaktiv gas som i förhöjda koncentrationer inomhus kan leda till lungcancer. Man ska därför mäta radon för att kontrollera att det av Strålskyddsförordning angivna referensvärdet på 200 Bq/m³ inte överstigs. Om man skulle ligga över referensvärdet finns det effektiva åtgärder för att sänka radongashalten, t.ex. genom ökad luftomsättningen i lägenheterna eller ventilera bort radonet under fastigheten.

Miljökontoren runtom i Sveriges kommuner ställer krav på fastighetsägare och bostadsrättsföreningar att genom ackrediterade radonmätningar redovisa radonhalten i sina fastigheter. Om det inte sker så kan kommunen ge vite.

Hur gör man en radonmätning i en bostadsrättsförening?

Det är enkelt att mäta radon i flerbostadshus. För att kunna lämna in korrekta data till miljökontoren behöver mätresultaten visa på ett årsmedelvärde. För att årsmedelvärde ska kunna beräknas av ett ackrediterat laboratorium gäller följande:

 • Mätningen måste vara ackrediterad enligt ISO 17025, radondosorna vid mätningen ska uppfylla dessa krav.
 • Mätningen måste pågå i minst 2 månader.
 • Mätningen måste ske under den så kallade eldningssäsongen (oktober – april).

Mätningen sker i respektive lägenhet med minst två dosor. Samtliga lägenheter på bottenplan ska mätas och utöver det minst 20% av lägenheterna, minimum en lägenhet per våningsplan. På grund av svinn (radondosor som städas bort hos någon boende) så bör man i praktiken mäta minst 30% av lägenheterna. Man brukar också placera ut några extra dosor i källaren för att indikera eventuella problem med markradon. Det är större risk med radon i närheten av hisschakt så lägenheterna högst upp vid schaktet bör mätas. Om man är osäker kontakta oss på Radonova så kan vi ge dig rådgivning.

Hur rapporterar man in sin mätning till miljökontoret?

Det varierar över landet hur rapportering till miljökontoren går till. Normalt framgår det av kommunens instruktioner. Resultatet av de ackrediterade mätningarna i respektive lägenhet rapporteras in. Om korrekt fastighetsdata fyllts i från början i underlaget till det ackrediterade laboratoriumet kan en sådan rapport med analysresultat enkelt genereras. Radonovas laboratorium har stor erfarenhet från miljökontors olika ärendehanteringssystem, som t.ex. Ecos eller EDP Vision Miljö, och vet vad som ska rapporteras in.

Vanliga frågor & svar

För att mätningen ska vara årsmedelvärdesgrundande kräver Strålsäkerhetsmyndigheten att:

 • Samtliga lägenheter på bottenplan ska mätas
 • Utöver dessa ska minst 20 procent av lägenheterna mätas
 • Minst en lägenhet per våningsplan och uppgång
 • Om källare finns bör du beställa ett extra mätpaket till den, oavsett om den är inredd eller inte, eftersom den har markkontakt
 • Även lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till förhöjd radonhalt, samt i de lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt bör mätas
 • För att vara säker på att få antalet resultat som krävs är det bra att mäta i någon extra lägenhet i fall att detektorerna skulle städas bort hos någon boende

Placera detektorerna enligt följande:

 • i sovrum och i vardagsrum
 • på varje våningsplan med boutrymme (minst en detektor på varje plan)
 • i källare och gillestuga (i de fall då dessa rum används som boutrymme)
 • hängande, t ex från tak eller liggande på en hylla
 • minst 25 cm från golv, tak eller vägg
 • minst 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr, fönster, värmeelement eller annan värmekälla
 • minst 0,5 m från frånluftsdon
 • ej i våtutrymme

Om du har tappat bort ditt returkuvert kan du ta ett eget kuvert och skriva följande adress. Då behöver du inte sätta på ett frimärke då vi står för portot.

Radonova
SVARSPOST
Kundnummer: 20486859
758 55 UPPSALA

För att utföra en korrekt mätning av radon i lägenheter krävs att:

 • samtliga lägenheter på bottenplan ska mätas
 • utöver dessa ska minst 20 procent av lägenheterna mätas, vilket ska inkludera minst en lägenhet per våningsplan
 • minst 2 radondosor i varje lägenhet
 • mätning ska i första hand ske i sovrum och i vardagsrum
 • bostaden ska var bebodd och ventilationen ska vara i funktion

Mätning bör också ske i:

 • lägenheter där byggnadsmaterialet kan antas bidra till förhöjd radonhalt ska mätas
 • lägenheter som angränsar till hiss- eller ventilationsschakt ska mätas
 • om källare finns bör den mätas, oavsett om den är inredd eller inte

Placera radondosorna:

 • hängande, t ex från tak eller liggande på en hylla
 • minst 25 cm från golv, tak eller vägg
 • minst 1,5 m från tilluftsdon, ytterdörr, fönster, värmeelement eller annan värmekälla
 • minst 0,5 m från frånluftsdon
 • ej i våtutrymme

Alla stenbaserade byggnadsmaterial avger radon, vanligtvis i små mängder. Blåbetong (vars korrekta namn är blå lättbetong) avger mer radon än andra byggnadsmaterial då den är baserad på uranrik alunskiffer.

Blåbetong tillverkades mellan 1929 och 1975 och har tack vare sina goda egenskaper använts i innerväggar, ytterväggar och bjälklag. Hur höga radonhalterna blir i inomhusluften beror på mängden blåbetong i huset, varifrån alunskiffern kommer samt ventilationen i huset. Har man mycket blåbetong i bostaden kan radonhalten överskrida referensvärdet.

De högsta halterna av radon som mäts i hus orsakas av markradon. 85% av alla hus med förhöjda värden beror på markradon. Det beror alltså inte blåbetong eller blå lättbetong som är den korrekta benämningen.

Radongasen kan komma från den naturliga jorden eller från fyllnadsmaterial under huset. Det kan följa med luft som kommer in via sprickor och/eller hål i bottenplatta eller källarväggar. Hus med torpargrund (krypgrund) kan få inläckage av luft från utrymmet under huset vid vissa väderförhållanden, och därmed mycket höga radonhalter.

När en mätning är analyserad och rapport upprättad är den låst för alla eventuella ändringar. Detta är på grund av att Radonova är ett kvalitetssäkrat laboratorium ackrediterad enligt ISO 17025 som kontrolleras av myndigheter. Detta så att laboratoriet följer de standarder som krävs.

Om man önskar ändra något i rapporten måste en ny version av rapporten tas fram av Radonova. I denna nya version ska det också framgår vad som ändrats.

Om er fastighet har lokaler där det bedrivs kommersiell verksamhet ska dessa mätas under samma regler som en arbetsplats. Mer information om arbetsplatsmätningar hittar ni här.

Produkter för flerbostadshus

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här