Tips på radonsänkande åtgärder

Nedan följer en sammanfattning av de vanligaste åtgärderna som används för att sänka radonhalten i lägenheter där gränsvärdet 200 Bq/m³ överskrids.

Eftersom risken för lungcancer ökar linjärt med ökad exponering av radon är det viktigt att samtliga bostäder med förhöjda radonhalter åtgärdas. Innan en åtgärd genomförs ska man se till att en radonkonsult genomför en besiktning. Protokollet från denna undersökning ska ge svar på huruvida de förhöjda radonhalterna orsakas av markradon eller radon från byggnadsmaterialet. Du finner en lista över radonkonsulter på Svensk Radonförenings hemsida.

Olika typer av åtgärder

Om det huvudsakligen är radon från marken som orsakar den förhöjda halten fokuserar man initialt på att åtgärda källaren i huset. När man identifierat de främsta läckagepunkterna i källare och markplan börjar man med att genomföra tätningar av exempelvis rensbrunnar, golvbrunnar, inkommande el, genomföringar kring avlopp, fjärrvärmeanslutning och inkommande vatten. Det är också viktigt att förstå om radonet eventuellt kommer in via hisschakt eller sopnedkast. Ofta är en utökad ventilation i källaren med från- och tilluft att föredra som åtgärd. Obs! Innan en uppföljande mätning genomförs ska till- och frånluftsdon i lägenheterna rengöras.

Om ovan åtgärder inte räcker för att komma ner under gränsvärdet kan det vara nödvändigt att installera ett mer omfattande ventilationssystem i källaren eller undersöka om det går att installera ventilation under grundplattan. Med en så kallad marksug förhindrar man vid behov allt inflöde av markluft. Har marken hög permeabilitet (genomtränglighet) kan det finnas möjlighet till installation av radonbrunnar i anslutning till fastigheten. En beskrivning av hur en marksug och radonbrunn fungerar kan studeras i Boverkets broschyr om åtgärder.

Om en betydande del av radongasen kommer från byggnadsmaterialet måste luftomsättningen ökas och antal eller storlek på tilluftsdon justeras. Om det inte finns tillräcklig kapacitet i frånluften bör frånluftsflödet utökas med ett bättre centralt fläktsystem. Man bör också komplettera med tilluftsdon i lägenheterna. Dessa kan t ex installeras i fönster. Ett annat alternativ är att installera ett så kallat FTX-system i varje lägenhet. Det finns lösningar där aggregatet i fläktutrymmet nyttjar befintlig köksfläktskanal som frånluft. Det förutsätter dock en dragning av helt nya kanaler för från- och tilluft i lägenheten vilket är relativt kostsamt. Fördelen men den typen av installation är dock att man slipper drag i lägenheten och samtidigt får en energieffektiv ventilationslösning.

Möjligheten att få in frisk luft i lägenheten beror på frånlufsflödet och tilluftsdonens kapacitet. Det kan ibland vara svårt att uppnå önskad luftväxling med fasta tilluftsventiler och då kan ett så kallat FT/FTX- system vara det enda alternativet. Det går dock att undvika en central installation av ett nytt system (vilket ofta blir kostsamt i gamla hus). Alternativet blir då ett mindre FTX-system i varje lägenhet. Det finns idag smidiga lösningar där aggregatet i köksfläktutrymmet nyttjar befintlig köksfläktskanal (om den är isolerad och tät) för frånluft medan tilluften tas från ett väggdon monterat på ytterväggen. Om kökskanalen inte kan användas är ett alternativ att installera ett kombidon på ytterväggen för till- och frånluft. En bild på en typisk installation av FTX-aggregat i köksfläktskåp kan ses nedan.

Produkter för BRF & lägenheter

EcoQube - Radonmätare för villor & lägenheter

2 396 kr

Beställ här

Varför ska du välja Radonova?

Vi är sveriges ledande laboratorium för mätning av radon, vi erbjuder ackrediterade mätningar med över 6 miljoner levererade radondosor. Vi erbjuder fri frakt, snabba leveranser, korta analystider och guidad hjälp från våra radonexperter.