Om radon

Radon och dess risker

Radon är en radioaktiv gas som bildas naturligt när ämnet 238U (uran) sönderfaller. Radongasen sönderfaller i sin tur till radondöttrar. Radondöttrar är radioaktiva metallatomer som fastnar i våra luftvägar vid inandning. När detta sönderfall sker avges strålning från radondöttrarna som kan skada cellerna i våra luftvägar och lungor. I värsta fall kan de orsaka cancer. Enligt World Health Organization, WHO, är 3% – 14% av alla lungcancerfall orsakade av radon beroende på var man bor och de rekommenderar ett gränsvärde för radonhalten på 100 Bq/m3.

SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige, räknar med att ca 500 lungcancerfall per år orsakas av radon i bostäder. Bor eller arbetar man i en fastighet med hög radonhalt, det vill säga en radonhalt som överstiger referensvärdet på 200 Bq/m3, löper man större risk för att drabbas. Riksdagen har antagit två mål för radon. Radonhalten i skolor och förskolor ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2010, och radonhalten i bostäder ska vara lägre än 200 Bq/m3 senast år 2020.

Mätning av radon i inomhusluft

Eftersom radon varken luktar eller syns är mätning det enda sättet att upptäcka gasen. Radonhalten i inomhusluften varierar med årstiden. Dessa variationer beror främst på förändringar i utomhustemperatur och vindförhållanden. Halten varierar också under dygnet, och från rum till rum. Hur ventilationssystemet fungerar, och hur ofta man vädrar påverkar också.

Tänk på att mäta radon i inomhusluften

  • Om ingen mätning genomförts eller att det har gått mer än fem år sedan den senaste mätningen.
  • Efter en renovering, eftersom små sprickor kan uppstå i grunden där radongasen kan tränga in från marken.
  • Om bostaden är byggd med blåbetong. Det kan betyda att den har extra höga halter av radon i inomhusluften.
  • Om du tidigare har haft höga halter och har låtit utföra åtgärder i din bostad för att sänka radonhalten.

Mätningen ska helst utföras under eldningssäsongen (1:a oktober – 30:e april) för att vara tillförlitlig och mättiden ska pågå minst två månader –ju längre tid desto noggrannare mätning. De referensvärden vi har i Sverige anges som ett årligt medelvärde. I vissa fall görs mätningar med kortare mättid för att få ett ungefärligt värde, och vi använder vid korttidsmätningar med vår speciellt designade detektor Rapidos®, där man mäter under minst 7 – 10 dygn. Detta är t.ex. vanligt i samband med köp och försäljning av hus, då man vill ha en indikation av radonhalten i bostad snabbt.

Mätmetoden vi använder är ackrediterad av SWEDAC och godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.

Referensvärden i Sverige för radon i inomhusluft

200 Bq/m3 – högsta radonhalt i befintliga bostäder och lokaler som används för allmänna ändamål.
200 Bq/m3 – högsta radonhalt på arbetsplatser (fr.o.m. 1:a juli 2012 – det var tidigare 400 Bq/m3).

Vid för hög radonhalt

Om radonhalten överstiger 200 Bq/m3 ska man göra en åtgärd så att man erhåller en radonhalt under referensvärdet. Varje hus och lokal är unikt och så är även radonproblemet. Radon kan t.ex. komma från marken, byggnadsmaterialet eller från hushållsvattnet. Vad som är viktigt att tänka på är att det först skall ske en besiktning om var radonet kommer ifrån och att huset sedan skall åtgärdas för just detta. För att sedan åtgärda radonproblemet finns det en mängd olika åtgärdsbolag som är specialiserade på radonsanering.

Generellt gäller att om radonet kommer från s.k. blåbetong måste ventilationen ökas. Om radonet istället kommer från marken bör man försöka förhindra inläckage av luft från marken. I många fall kan det vara en kombination av radon från byggmaterial och markradon som gör att man får höga radonhalter.

Mätning av radon i vatten

Höga halter av radon kan förekomma i dricksvatten, särskilt från djupborrade brunnar. Vid användning av hushållsvatten, till exempel genom duschning och diskning, avgår radongas från vattnet till rumsluften. Om luften du andas in eller om vattnet du dricker innehåller radon, så ökar risken för cancer.

Man bestämmer radonhalten i vattnet genom att utföra en analys. Provet behöver tas på rent och färskt vatten som inte stått i tryckkärlet eller rören en längre tid. Provflaskan ska vara gastät och av glas. Flaskan fylls helt och hållet så att det inte finns någon luft ovanför vattnet.

Vi har färdiga mätpaket med provflaska som kommer tillsammans med en anvisning som vi skickar ut per post till dig efter att du beställt. Mätmetoden är godkänd av Livsmedelsverket och SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige samt ackrediterad av SWEDAC. Information om gränsvärden finner du på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida.

Läs mer om radon i resten av världen

International WHO
Europe ERA
USA AARST
Canada CARST
Sweden SSM
Austria BMLFUW
Switzerland BAG
Germany Bundesamt für Strahlenschutz
Ireland RPII EPA
Great Britain PHE
Denmark Sundhedsstyrelsen
Finland STUK
France Radon France

Beställ våra specialdesignade radonmätare från Sveriges ledande oberoende laboratorium.

Radon Wiki

Aktuellt

Vanliga frågor och svar