Radonmätning i Uppsala

Uppsala är ett område med generellt höga radonhalter. Man räknar med att var tionde småhus i Uppsala har radonhalter som överstiger riktvärdet. För att man ska vara säker på att inomhusluften understiger riktvärdet på 200 Bq/m3 måste man mäta. Radonova har mätt upp årsmedelvärden för vissa fastigheter i Uppsala där halten radon legat över hela 20000 Bq/m3.

Enligt Strålskyddslagen ska man ligga under riktvärdet 200 Bq/moch om så inte är fallet bör man åtgärda.

Det är enkelt att mäta sitt hus eller villa och om du inte vill att din mätning bli synligt för miljöförvaltningens register och därmed offentlig handling rekommenderar vi dig att beställa mätningen via oss, Radonova i Uppsala, Sveriges ledande oberoende laboratorium för radon ackrediterat av SWEDAC.

Beställningen till oss kan antingen ske via vår hemsida eller via telefon 018-568800. Med radondosorna medföljer instruktioner på hur dosorna skall placeras ut samt hur lång tid mätningen tar. Normalt mäter man med så kallade långtidsdosor, Radtrak3® under 2 – 3 månader. Mätningen ska genomföras under eldningssäsong (1:a oktober – 30:e april) för att vara tillförlitlig. Om man vill få ett snabbt indikativt svar angående ens radonhalt rekommenderar vi i stället att använda våra så kallade korttidsdosor Rapidos® och då tar mätningen bara 7 – 10 dagar. Efter genomförd mätningen placeras radondosorna i ett medföljande returkuvert och skickas åter till oss. Svaret erhåller du sedan normalt inom 1 vecka.

Om du är bostadsrättsförening eller privat hyresvärd så ska man också mäta radonhalten. Dock behöver inte varje lägenhet mätas. På vår hemsida guidar vi dig till hur många radondosor som du behöver beställa och hur de placeras ut.

Om halten radon ligger över gränsvärdet ska man åtgärda . I Uppsala med omnejd finns det flera företag som är specialiserade på det.