Radonbidrag – Så här ansöker du!

Från och med 1 juli 2018 kan du som privatperson och småhusägare ansöka om radonbidrag. Bidraget ska användas för att åtgärda för höga radonhalter i småhus. För att ansöka och få radonbidrag måste du först genomföra en mätning med radondosor från ett ackrediterad laboratorium. Om en mätning visar att årsmedelvärdet för radon ligger över referensvärdet 200 Bq/m3 ska en radonkonsult med dokumenterad radonkompetens genomföra en besiktning för att ta reda på var radonet kommer ifrån och därefter ge förslag på åtgärder som kan sänka radonhalten.

När detta gjorts finns tillräckligt underlag för att skicka in en ansökan till Länsstyrelsen. För att få radonbidraget utbetalt måste ansökan också kompletteras med en faktura på åtgärden som genomförts för att sänka radonhalten i bostaden. Efter genomförd åtgärd ska man inom ett (1) år skickat resultatet av en uppföljningsmätning till Länsstyrelsen. Eftersom Radonova är ett ackrediterad mätinstitut som själva inte arbetar med radonsanering kan du som väljer Radonova för radonmätning känna dig trygg i att få ett korrekt och oberoende resultat.

Här nedan har vi samlat vanliga frågor och svar kring radonbidraget.
Skrolla ner.

Beställ mätning eller uppföljningsmätning av radon för att kunna söka radonbidrag!

 

BESTÄLL HÄR

Vem kan söka radonbidrag?

Det är endast som privatperson och småhusägare som man kan ansöka om bidrag. Bidrag får endast lämnas till den som både äger och stadigvarande bor i huset. Likaså måste radonhalten i inomhusluften ligga över referensvärdet 200 Bq/m3.

Hur mycket kan man få i radonbidrag?

Radonbidrag får lämnas med 50 procent av den kostnad som krävs för att genomföra sänkning av radonhalten i huset. Dock betalas högst 25 000 kronor ut i radonbidrag. Det innebär att om den totala kostnaden överstiger 50 000 kronor så för man stå själv för det som överskrider detta belopp. Notera också att det minsta bidragsbeloppet är 2000 kronor och att huset måste varit i bruk i minst två år efter nybyggnation.

Vad behöver man göra för att ansöka om radonbidrag?

För att kunna ansöka radonbidrag hos Länsstyrelsen måste man gå igenom två steg:

Steg 1

Genomföra en ackrediterad, oberoende mätning av radonhalten i bostaden för att på så vis ta reda på om fastigheten ligger över referensvärdet 200 Bq/m3.

Steg 2

Med hjälp av en radonkonsult genomföra en besiktning för att undersöka var radonet kommer ifrån. Denna ska även ge förslag på vilka åtgärder som ska genomföras. Därefter kan man sammanställa en ansökan och skicka in den till Länsstyrelsen. Steg 2 genomförs endast om radonhalten visar sig överstiga referensvärdet 200 Bq/m3.

En tillförlitlig radonmätning genomför man enkelt själv genom att beställa radondosor från Radonova. En tydlig instruktion visar hur man placerar ut radondosorna i hemmet. Efter genomförd mätning skickas dosorna åter till Radonovas laboratorium för analys.

Vilka krav ställs på radonmätningen vid ansökan av radonbidrag?

Eftersom Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter bör följas ska radondosor från ett oberoende och ackrediterat (ISO 17025) laboratorium för mätning av radon användas. Det är även viktigt att analysrapporten som laboratoriet tillhandahåller visar ett årsmedelvärde för bostaden. Därför måste mätningen genomföras i minst 2 månader mellan 1 oktober och 30 april då man placerar ut radondosorna i sin bostad. Analysrapporten från laboratoriet får heller inte vara äldre än fem år före det att ansökan kommer in till länsstyrelsen.

Med Radonovas radondosor är det mycket enkelt att mäta årsmedelvärdet för radon i huset. Man beställer dosorna på nätet och får dessa hemskickade med tydliga instruktioner om hur mätningen genomförs. Efter att dosorna varit utplacerade i minst två månader skickar man dem åter till Radonova och får efter mindre än en vecka analysrapporten via e-post. Om radonhalten visar sig överstiga 200 Bq/m3 kan du använda analysrapporten som underlag när du ansöker om radonbidrag.

HUR MÄTER MAN RADON I HUS?
Beställ mätning av radon för att kunna söka radonbidrag!

 

BESTÄLL HÄR

Var hittar jag företag som kan genomföra en radonbesiktning?

Den som utför radonbesiktningen ska ha dokumenterad kompetens avseende radonsanering. Företag som kan genomföra radonbesiktning hittar man på Svensk Radonförenings hemsida. Där finns även rekommendationer om vad man ska tänka på vid val av besiktningsföretag. Ta gärna in offerter från flera företag. Notera att de flesta företag som genomför besiktningar även gör radonåtgärder. Dock behöver man inte välja samma företag som genomför besiktning och åtgärd.

Var och hur söker man radonbidrag?

Man ansöker om radonbidrag hos Länsstyrelsen genom att använda Boverkets ansökningsblankett.

Utöver ifylld ansökningsblankett ska följande bifogas:

  • En mätrapport med årsmedelvärde (utförd av ett ackrediterat laboratorium).
  • En handling som visar vilken eller vilka källor radonet kommer ifrån.
  • En redovisning som visar vilken eller vilka åtgärder ansökan avser för att minska radonhalten i inomhusluften.

Företaget som genomfört besiktningen hjälper dig oftast med att fylla i ansökan och sammanställa dessa dokument. Notera att Länsstyrelsen även kan begära in intyg om kalibrering av radoninstrument som används vid radonbesiktningen, ritningar på huset och handlingar som styrker kompetensen hos den som genomfört radonbesiktningen.

Var hittar jag företag som kan genomföra en radonåtgärd?

Man bör försöka hitta ett företag som är specialister på att åtgärda radon och har personal med dokumenterad kompetens avseende radonsanering. Enklast hittar man dem på Svensk Radonförenings hemsida. Normalt ger företaget som genomfört besiktningen ett eget kostnadsförslag på åtgärd, men husägaren kan förstås ta in offerter från andra aktörer. Notera samtidigt att det finns olika metoder att åtgärda radon och som betyder olika ingrepp i huset. Studera därför offerterna noga. Det behöver inte vara det billigaste alternativet som är bäst.

När betalas radonbidrag ut?

Bidraget betalas normalt ut när en kopia av faktura som visar kostnaden för radonsaneringsåtgärderna bifogats till ansökningshandlingarna. Det ska även framgå av fakturan vid vilken tidpunkt åtgärderna påbörjades. Om man erhållit bidrag måste en uppföljningsmätning genomföras för att kontrollera effekten av åtgärden. Den gör man enkelt själv genom att beställa radondosor från ett ackrediterad oberoende laboratorium som Radonova. Mätrapporten bör sedan ha kommit in till länsstyrelsen inom ett år från det att åtgärderna färdigställdes.

BESTÄLL UPPFÖLJNINGSMÄTNING HÄR

Kan man göra ROT-avdrag samtidigt som man får radonbidrag?

ROT-avdrag för arbetskostnader kan inte kan göras av den som erhållit radonbidrag för samma kostnader. Det är dock möjligt att ansöka om radonbidrag enbart för materialkostnader och därefter ansöka om ROT-avdrag för arbetskostnaderna.