Viktigt med kompletterande mätning vid förhöjda radonhalter i BRF och hyresfastigheter

Om man genomfört långtidsmätningar i en bostadsrättsförening eller hyresfastighet där lägenheter visat på radonhalter omkring eller över referensvärdet 200 Bq/m³ bör man överväga att undersöka fler lägenheter i fastigheten. Detta eftersom det sannolikt finns ytterligare bostäder som kan ha höga radonhalter.

En långvarig exponering för radon ger en förhöjd risk att skada lungorna och utveckla lungcancer. Genom att göra en uppföljande mätning i ytterligare lägenheter minimerar man risken att boende utsätts för förhöjda radonvärden. En kompletterande mätning ger en bra överblick av bostäder med en radonhalt över 200 Bq/m³. Det ger i sin tur ett tillförlitligt underlag för att bedöma vilka åtgärder som behöver genomföras för att sänka radonhalten.

Notera att det är enkelt att identifiera ytterligare lägenheter med förhöjda radonvärden. Med en 10 dagars mätning (som kan genomföras när som helst under året) får man snabbt en god helhetsbild.

Att tänka på vid en kompletterande korttidsmätning

När man gör en uppföljande korttidsmätning bör man beakta att lägenheter på samma plan som de med konstaterat förhöjda värden ofta är särskilt utsatta. Därför är mätning av alla bostäder på samma plan viktig. Observera att det är särskilt viktigt att mäta alla lägenheter som har kontakt med mark eller källare. Om man vill vara helt på den säkra sidan bör man mäta samtliga lägenheter i fastigheter där förhöjda värden konstaterats. Detta då orsaken till att radon läcker in är individuell och kan variera från en lägenhet till en annan.

Hur följer man upp lägenheter med förhöjda radonhalter?

När man väl identifierat samtliga lägenheter där referensvärdet överstigs kompletteras det lämpligen med en tidsupplöst mätning med en så kallad radonlogger med hög känslighet. Det görs genom att man kontaktar en radonkonsult eller själv hyr/köper en radonlogger.
För att åtgärda problemet är rekommendationen att kontakta en radonkonsult från Svensk Radonförening som har möjlighet at utreda orsaken till den förhöjda halten och erbjuda en åtgärdsplan. För att kartlägga radonläckaget från mark och byggnadsmaterial bör även en så kallad gammamätning genomföras av lägenhetens samtliga väggar. Det är också en tjänst som en radonkonsult kan hjälpa till med.


Läs mer om radonmätning i BRF & Hyresfastigheter

Publicerad

May 14, 2020