Ny handbok gör det enklare att genomföra radonmätning i flerbostadshus

I Sverige ansvarar bostadsrättsföreningar och hyresvärdar själva för att radonmätning genomförs i fastighetens lägenheter. Som Sveriges största radonlaboratorium har Radonova Laboratories därför gjort en handbok som ska göra det enklare för ansvariga att genomföra säkra radonmätningar. Med det vill vi också bidra till att boende inte utsätts för onödiga hälsorisker.

Handboken riktar sig till både bostadsrättsföreningar och hyresvärdar som ska utföra en radonmätning. Boken ger en översiktlig bild av regelverket och de metodbeskrivningar för radonmätning som finns. Läsaren får också tydliga och enkla tips hur en radonmätning genomförs steg för steg. Från beräkning och beställning av radondosor till utplacering, tolkning av mätresultat och rapportering. Handboken ger även en översiktlig bild av hur förhöjda radonhalter kan åtgärdas och vad man bör tänka på vid nybyggnation.

– Med en handbok vill vi erbjuda fler enkel tillgång till grundläggande information om radon och radonmätning. Genom att beskriva de viktigaste delarna i genomförandet stegvis och komplettera med våra vetenskapliga och praktiska erfarenheter vill vi visa att en tillförlitlig radonmätning inte behöver vara komplicerad, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

– Som i många andra sammanhang är det både billigare och enklare att göra rätt från början. Vår handbok gör inte läsaren till expert men den kan vara ett bra stöd för alla med ansvar för radonfrågan. Det är särskilt viktigt då det enda sättet att ta reda på vilka radonhalter som finns i ett flerbostadshus är att genomföra en radonmätning, avslutar Karl Nilsson.

Därför mäts radon i flerbostadshus

Radon är en hälsorisk som efter rökning är den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon. I Sverige är motsvarande siffra cirka 500 människor. Därför bör människans exponering för radon kontrolleras och hållas på en så låg nivå som möjligt.

Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten bör radonmätning ske vart 10:e år eller i samband med ombyggnader. Det är miljöförvaltningen hos kommunen som ansvarar för tillsynen och i många fall utgår vite om radonhalter inte rapporteras in.

För befintliga bostäder och lokaler dit allmänheten har tillträde är referensnivån 200 Bq/m³. För nya byggnader gäller gränsvärdet 200 Bq/m³. För ytterligare referensnivåer och gränsvärden hänvisas till www.stralsakerhetsmyndigheten.se.


Den nya handboken är gratis och kan laddas ner här

Publicerad

November 09, 2021