Erbjudande hos Radonova - gör en radonmätning

Som medlem i Villaägarna får du 25% rabatt på våra radonmätningar i villor när du använder rabattkoden "villaagarna" vid betalningen.

Den radioaktiva gasen radon förekommer naturligt i marken och kan genom inläckage i huset utgöra en hälsorisk. Höga radonhalter inomhus är kopplade till en ökad risk för lungcancer, och därför bör villaägare utföra radonmätningar var 5:e år för att kontrollera radonhalterna i sin bostad. Radon orsakar runt 500 fall av lungcancer varje år i Sverige och minst 250 000 av landets villor beräknas ha förhöjda radonhalter.

Gränsvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m³. Om detta värde överskrids ökar risken av att drabbas av lungcancer och därför att det viktigt att genomföra åtgärder för att sänka halten (som i majoriteten av fall varken är särskilt kostsamma eller komplicerade att utföra).

Radonova erbjuder Sveriges mest sålda radonmätningar, som ger ett pålitligt resultat från ett ackrediterat oberoende laboratorium. Med över 6 miljoner radondosor sålda är Radonova ledande inom radonmätning i Sverige.

Vilken typ av radonmätning ska jag välja till min bostad?

I ett läge när en villa ska byta ägare är det särskilt viktigt att förstå den aktuella radonsituationen. Det kan till exempel vara så att en radonmätning inte har utförts tidigare eller att den mätning som gjorts är äldre än 5 år. Det kan också vara så att det genomförts renoveringar i fastigheten efter den senaste mätningen vilket kan påverka radonhalten.

Med Radonovas unika 2-dagars mättjänst för radonmätning i villa får du en bra indikation på radonhalten och har möjlighet till ett analysresultat inom 5 arbetsdagar från beställning. Mätningen kan utföras året om, är ackrediterad av SWEDAC och uppfyller Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning (SSM) för rådgivande korttidsmätning av radon i bostad. Genom att mätenheten även mäter andra parametrar som temperatur och förflyttning går det att säkerställa att mätningen har utförts korrekt.

Beställ en 2-dagars mättjänst med 2 – 6 enheter och placera ut dessa enligt den instruktion som medföljer paketet. Logga sedan in på Mina Sidor och fyll i dina personuppgifter, mätningens startdatum samt enheternas placering. Låt sedan enheterna ligga på samma ställe i 48 timmar innan du returnerar mätenheterna till vårt laboratorium. Mätningen analyseras inom 1 arbetsdag efter att enheterna har inkommit till Radonova.

Beställ 2-dagars mätningen idag

Snabbmätning av villa kan du göra året om med Rapidos® radondosa. Det ger dig svar på hur sannolikt det är att du har acceptabla halter av radon i din bostad eller om du behöver genomföra en åtgärd för att sänka radonhalten.

Rapidos® dosorna är speciellt designade för korttidsmätning av radon och gör en högkvalitativ mätning under 7 dygn. Mätmetoden är unik eftersom den baseras på jämförelsetester mellan korttidsmätningar och långtidsmätningar under olika årstider och byggnadskonstruktioner. Därför kan vi göra en bedömning om hur sannolikt det är att radonhalterna ligger på en acceptabel nivå eller om åtgärder behöver genomföras.

Beställ 2 – 6 av våra Rapidos® radondosor och placera ut enligt den instruktion som medföljer paketet. Logga samtidigt in på Mina Sidor och fyll i dina uppgifter, startdatum samt var du placerat dina radondosorna. Låt sedan dosorna ligga på samma plats i 7 dygn innan du returnerar dosorna till vårt laboratorium. Samma dag loggar du åter in och fyller i när du avslutade mätningen.

Beställ 7-dagars mätningen idag

Snabbmätning av villa kan du göra året om med Rapidos+® radondosa. Det ger dig svar på hur sannolikt det är att du har acceptabla halter av radon i din bostad eller om du behöver genomföra en åtgärd för att sänka radonhalten.

En korttidsmätning ger alltid en bra indikation på radonhalten. Med Rapidos+® blir mätningen ännu säkrare då vi inkluderar en rapport med kvalificerad tolkning av analysresultatet i förhållande till årsmedelvärdet. Detta innebär att vi inte bara levererar ett mätvärde, utan också ger en professionell bedömning av vad detta värde innebär i ett längre tidsperspektiv. Våra experter analyserar data och tar hänsyn till faktorer som årstid, ventilation och byggnadsmaterial för att ge dig en tydlig och pålitlig prognos över den genomsnittliga radonexponering för bostaden under året.

Beställ 2 – 6 av våra Rapidos+® radondosor och placera ut enligt den instruktion som medföljer paketet. Logga samtidigt in på Mina Sidor och fyll i dina adressuppgifter, startdatum samt var du placerat dina radondosorna. Låt sedan dosorna ligga på samma ställe i 10 dygn innan du returnerar dosorna till vårt laboratorium. Samma dag loggar du åter in och fyller i när du avslutade mätningen.

Beställ 10-dagars mätningen idag

Vår villamätning är Sveriges mest sålda radonmätning då vi garanterar ett korrekt mätresultat med vår oberoende ackrediterade radonmätning.

Detta är även den mätning Radonova och Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) i första hand rekommenderar då den visar ett årsmedelvärde för hela huset. En sådan mätning återspeglar hälsorisken med radon på det mest tillförlitliga sättet. Radonhalten kan variera mycket över dygnet och olika årstider men det är den långsiktiga exponering under 10 till 15 år som har betydelse för huruvida lungcancer kan utvecklas. Det referensvärde på 200 Bq/m³ som man enligt SSM bör understiga är också uttryckt som ett årsmedelvärde.

Genom att mäta med radondosor samtidigt i olika utrymmen i minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april), kan man få en bra uppskattning på årsmedelvärdet. Notera att minst två radondosor måste användas för att få fram ett årsmedelvärde för den aktuella fastigheten.

Beställ årsmedelvärdesmätningen idag

Olika typer av radonmätningar i villor

2-dagars mätning vid köp och försäljning av hus

2 796 kr

Beställ här

10-dagars korttidsmätning i villa inkl. riskbedömning

1 276 kr

Beställ här

När ska man genomföra en radonmätning i sin bostad?

Vid köp och försäljning av bostad bör det alltid finnas en radonmätning gjord för att säkerställa att radonhalten i huset inte överskrider det svenska referensvärdet på 200 Bq/m³.

Efter renovering ska man mäta radonhalten oavsett om tidigare mätning finns, eftersom byggnadsförändringar kan påverka radonhalten inomhus. Vid renovering kan nya sprickor eller öppningar i byggnadens grund uppstå vilket skapar nya inläckage för radon.

Om du förändrat ventilationen eller uppvärmningssystemet ska en ny mätning göras. Förändringar i ventilations- och uppvärmningssystem kan påverka hur radongasen sprids och ventileras i bostaden, vilket i sin tur kan påverka radonhalten.

Radonhalterna i en bostad bör mätas kontinuerligt, minst var 5 år enligt Radonovas radonexperter. Regelbundna mätningar är viktiga eftersom radonhalten kan förändras över tid. Genom att mäta radonhalterna minst var 5:e år kan du säkerställa att radonhalten i din bostad ligger under det svenska referensvärdet på 200 Bq/m³ och eventuella åtgärder kan vidtas i tid om höga halter upptäcks.

Beräkna antalet dosor som behövs i din villa för en korrekt årsmedelvärdesmätning

Fyll i information om din bostad i kalkylatorn för att beräkna antalet dosor som behövs för att utföra en ackrediterad årsmedelvärdesmätning. Mätningen ska genomföras 2 – 3 månader under perioden 1 oktober till 30 april.

Ange totalt antal våningsplan med boutrymmen i huset:

Vilka är Radonova?

Radonova grundades 1986 i samband med Tjernobylolyckan, då en grupp forskare vid Uppsala Universitet fick i uppdrag av Sveriges regeringen att mäta det radioaktiva nedfallet i och utanför Sverige. Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i bostäder och på arbetsplatser. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.