Radonmätning vid en bostadsaffär

Bör man känna till radonhalten inför en bostadsaffär?

Vid förhöjda radonhalter i en villa måste man genomföra åtgärder för att sänka radonhalten. Boverket räknar med att 250 000 villor har för hög halt av radon, och var 7:e villa som säljs har förhöjda radonhalter. En åtgärd kostar i genomsnitt mellan 40 000 och 60 000 kronor.

Det är således viktigt att känna till radonhalten i samband med en bostadsaffär. Förhöjda radonhalter över nationella referensvärdet på 200 Bq/m³ räknas normalt inte som ett dolt fel. Undantag kan vara om säljaren uppsåtligen undanhållit information, men då måste det bevisas.

Grundregeln bör alltså vara att alltid mäta radon vid husförsäljning eller husköp. Om radonmätning redan genomförts i huset bör den inte vara äldre än 5 år och någon ombyggnad ska inte ha skett under denna tid.

Vem ansvarar egentligen för vad?

Vid en bostadsaffär är det viktigt att förstå ansvarsfördelningen mellan de olika parterna för att undvika missförstånd och misstag i köpprocessen. Bland de inblandade parterna finns köparen, säljaren, fastighetsmäklaren och besiktningsmannen, och var och en har specifika skyldigheter och ansvar.

Köparen bär ansvaret för att granska objektet de avser att köpa. Detta innebär att man ska utföra en grundlig undersökning, vilket inkluderar att identifiera alla potentiella problem som rimligen kunde upptäckas. Köparens undersökningsplikt innefattar även en granskning av radonhalterna i bostaden.

Säljaren bär ansvar för de utfästelser och garantier som ges och är skyldig att informera om kända fel som inte kan upptäckas vid en vanlig undersökning eller som inte kan förväntas av köparen. Detta ansvar inkluderar inte radonhalterna i bostaden.

Fastighetsmäklaren är skyldig att vidarebefordra information som rimligen kan antas påverka köpbeslutet, inklusive informera om kända typfel. Mäklaren ska uppmuntra köparen till att genomföra en radonmätning av fastigheten vid behov, och agera som en opartisk mellanhand i affären.

Besiktningsmannens ansvar vid en överlåtelsebesiktning definieras av det avtal som ingåtts. Det kan inte automatiskt förutsättas att en radonmätning ingår i besiktningen, om inte detta specifikt anges i avtalet.

Låt inte radonfrågan stjälpa affären

Vid en bostadsaffär där frågor kring radonhalter inte är helt utredda, eller där det finns kända höga halter, finns det åtgärder som både köpare och säljare kan vidta för att processen ska kunna fortsätta framåt mot en försäljning.

Genom att inkludera en besiktningsklausul i köpeavtalet ges köparen rätt att undersöka fastigheten innan avtalet blir bindande. En klausul kan ge utrymme för prisförhandlingar baserat på besiktningens utfall, en omfördelning av ansvar för eventuella fel eller brister som upptäcks, eller ge möjlighet för köparen att dra sig ur affären om resultaten av besiktningen inte är tillfredsställande.

Säljaren kan välja att lämna en specifik garanti eller utfästelse angående radonhalterna. Det kan antingen innebära en överenskommelse om prissänkning som reflekterar kostnaden för att åtgärda problemet eller ett åtagande från säljarens sida att åtgärda höga radonhalter efter försäljningen, innan köparen flyttar in.

Radonmätningar vid en bostadsaffär

Radonmätning vid försäljning & köp av hus

2 796 kr

Beställ här