Radonmätning på äldreboende och vårdboende – hur går det till?

Radonova får många frågor kring hur en radonmätning på ett äldreboende eller vårdhem ska gå till. Även om det inte finns en specifik beskrivning för den typen av lokaler finns det olika metodbeskrivningar för hur en säker radonmätning ska utföras.

I det här fallet handlar det mest om vilken man ska applicera. I pandemitider är det också särskilt viktigt att ta hjälp av de verktyg som finns. De gör att man kan minimera antalet fysiska kontakter och risken för att behöva göra en ommätning.

Vilken metodbeskrivning ska användas?

En metodbeskrivning beskriver på vilket sätt en radonmätning ska gå till, exempelvis vilka krav som ska ställas på radondosor, hur många som ska användas och var de ska placeras. Strålsäkerhetsmyndigheten har givit ut två metodbeskrivningar, en för radonmätning på arbetsplatser och en för radonmätning i bostäder. Den senare omfattar både fristående småhus och flerbostadshus med lägenheter.

Ett äldreboende eller vårdhem består huvudsakligen av lägenheter eller rum som kan betraktas som bostäder, men det är samtidigt en arbetsplats med arbetsutrymmen. För radonmätning på äldreboenden eller vårdhem ska således metodbeskrivningarna för såväl bostäder som arbetsplatser användas.

För lägenheterna i boendet ska metodbeskrivningen för mätning av radon i bostäder användas. Oberoende av storleken på lägenheten och även i de fall den endast består av ett rum måste två radondosor användas för mätningen. Den efterföljande analysrapporten kommer att ge ett årsmedelvärde för radonhalten i respektive lägenhet. Observera att mätningen bör genomföras i minst två månader under eldningssäsongen 1 okt – 30 april.

Internationell metodbeskrivning har fördelar

För de utrymmen på äldreboendet eller vårdhemmet som inte utgör lägenheter ska metodbeskrivningen för radonmätning på arbetsplatser användas. Det innefattar även gemensamhetsutrymmen. Dessa betraktas som offentlig lokal eller arbetsutrymme.

Som ett alternativ till Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för arbetsplatser (som kommer uppdateras under 2020/2021) rekommenderar Radonova IRMA:s internationella metodbeskrivning för arbetsplatser. Genom att följa denna uppfyller man även kraven i Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.
Med IRMA:s metodbeskrivning blir det enklare att beräkna antalet dosor som behövs jämfört med Strålsäkerhetsmyndighetens. Den sistnämnda kräver också större kompentens inom radon för att kunna följas korrekt. Fördelen med IRMA:s metodbeskrivning är samtidigt att man får betydligt bättre överblick för radonförekomsten på arbetsplatsen. Därmed får man också en bättre kartläggning av de eventuella hälsorisker de anställda kan utsättas för.

Liksom för bostäder ska mätningen av arbetsplatsutrymmen genomföras i minst två månader under perioden 1 okt – 30 april. Notera även att man vid bägge typerna av mätning (bostad och arbetsplats) bör använda radondosor från ett ackrediterat laboratorium.

Vem sköter tillsynen på äldreboenden och vårdhem?

För äldreboenden och vårdhem är det i praktiken två tillsynsmyndigheter som ansvarar för uppföljning i frågor som rör förekomsten av radon. Kommunen ansvarar för lägenheterna, d v s att tillräckligt många mäts samt att de har radonhalter under 200 Bq/m³. Normalt begär kommunen in detta underlag. Det är därför viktigt att dessa mätningar separeras från de mätningar som genomförs på arbetsplatsutrymmen i ett äldreboende. På motsvarande sätt sköter Arbetsmiljöverket tillsynen för de utrymmen som betraktas som arbetsplats och där referensvärdet är 200 Bq/m³ per mätpunkt. Överskrids detta värde måste anmälan göras till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Vi hoppas att den här informationen varit till hjälp. Om du har frågor som rör radonmätning på äldreboenden och vårdhem är du alltid välkommen att kontakta Radonovas experter.

Publicerad

oktober 16, 2020

Kategori(er)
Arbetsplats

Relaterade nyheter

april 30, 2024

Radonovas mättjänst för uppföljande mätning på arbetsplatser och i skolor först i världen att ackrediteras

februari 26, 2024

Tre saker att tänka på när man använder radondosor för korttidsmätning

januari 30, 2024

Varför ska man mäta radon under vinterhalvåret?

januari 09, 2024

Tre trender som kommer prägla radonfrågan under 2024