Fem vanliga misstag vid radonmätning på arbetsplatser

Det första man bör ha i åtanke är att den stora kostnaden vid radonmätning av en arbetsplats oftast ligger i tiden för utplacering och inhämtning av dosor. Kostnaden för att anlita radonkonsulter vid eventuella ommätningar bör också beaktas. Som i så många andra sammanhang lönar det sig därför att göra rätt från början. Särskilt som det enda sättet att kontrollera radonhalten på en arbetsplats är att genomföra en mätning.

Med erfarenhet från tusentals arbetsplatsmätningar i ett stort antal länder har Radonova kunnat urskilja några vanliga misstag som ofta sker helt i onödan. Radonovas experter på arbetsplatsmätningar ger här fem exempel på vanligt förekommande misstag som går att undvika.

Radonmätningen genomförs med för få dosor

Det är viktigt att den första radonmätningen ger en noggrann kartläggning av radonsituationen. Det förenklar om höga radonhalter skulle påträffas och behöver åtgärdas samtidigt som arbetsgivaren/fastighetsägaren får en säker överblick av radonsituationen och inte behöver göra några antaganden.

Mätningen genomförs med för få mätpunkter på högre våningsplan

Forskningsrapporter visar att höga radonhalter är vanligt förekommande på våningsplan högre upp i fastigheter. I Radonovas databas kan man tydligt se att det för arbetsplatser inte alls finns ett lika bestämt mönster var höga radonhalter påträffas som vid mätning av till exempel flerbostadshus. Det beror på att verksamhetslokaler oftast har ett mer avancerat ventilationssystem som kan ge upphov till större lokala skillnader i tryck och därmed ge lokalt höga radonhalter.

Vissa personalkategorier och utrymmen undantas

På en arbetsplats arbetar och vistas det förutom arbetsgivarens personal ofta andra människor. Det kan exempelvis vara drift-, städ- eller kökspersonal som är inhyrd eller har en annan arbetsgivare. Elevutrymmen i skolor är ett annat exempel. När man utför en radonmätning rekommenderas att även inkludera dessa utrymmen så att alla arbetsgrupper och människor som vistas i lokalerna kan känna en trygghet.

Dosorna placeras där man tror sig hitta högst radonhalter

I en del fall placeras dosor i undercentraler/pannrum eller el-skåp för att man där misstänker att det finns höga radonhalter (vilket det vanligtvis är). Då radon är en gas som transporteras med luften behöver höga radonhalter i den typen av utrymmen dock inte per automatik innebära att det är höga halter i angränsande lokaler. Mät därför där personalen arbetar och vistas mest. Om höga radonhalter påvisas där ingår det vanligtvis i en radonutredning att lokalisera inläckaget.

Långtidsmätningen följs inte upp med en mätning under arbetstid

I byggnader med mekanisk ventilation kan radonhalterna variera mycket beroende på om ventilationen är på-/avslagen. Därför är det viktigt att genomföra en uppföljande radonmätning med ett elektroniskt instrument på mätpunkter med förhöjda radonhalter innan eventuella åtgärder. På så vis undviker man att i onödan lägga tid och kostnader på felriktade åtgärder.

Ge varje medarbetare klara besked

När det gäller radonmätning på arbetsplatser bör man inte underskatta den mänskliga faktorn. Rådet är att mäta på ett sådant sätt att varje medarbetare känner sig trygg och vet vilken radonhalt hen exponeras för. En otillräcklig radonmätning kan skapa osäkerhet och irritation över att kollegans arbetsutrymme mätts medan radonhalten i det egna arbetsrummet förblir oklar.

Förutom den psykologiska aspekten går det som sagt heller inte att förutse och säga att vissa utrymmen bör vara ”radonsäkra”. Radonhalten kan skilja stort bara på ett och samma våningsplan. Genom att ge varje medarbetare säkra besked undviker man missnöje och minskar risken för kompletterande mätningar.


Läs mer om radonmätning på arbetsplats

Publicerad

januari 10, 2023

Kategori(er)
Arbetsplats

Relaterade nyheter

april 30, 2024

Radonovas mättjänst för uppföljande mätning på arbetsplatser och i skolor först i världen att ackrediteras

februari 26, 2024

Tre saker att tänka på när man använder radondosor för korttidsmätning

januari 30, 2024

Varför ska man mäta radon under vinterhalvåret?

januari 09, 2024

Tre trender som kommer prägla radonfrågan under 2024