När blir en arbetsplats med förhöjda radonhalter anmälningspliktig?

En bidragande orsak är att den nya Strålskyddslagen 2018:396 ställer krav på att arbetsgivaren har kontroll och säkerställer att radon inte är en hälsofara för medarbetarna. Lagen gäller alla arbetsplatser i Sverige. Att allt fler verksamheter genomför radonmätningar ska också ses mot bakgrund av att förhöjda radonhalter är den näst vanligaste orsaken till lungcancer.

Om radonhalten överskrider vissa nivåer blir man anmälningspliktig till Strålsäkerhetsmyndigheten. Det finns två paragrafer i Strålskyddsförordningen SSMFS 2018:10 som beskriver två olika anmälningsplikter vad gäller radon vilka vi listar nedan.

Här skildras även en graf över hur radonhalterna kan variera under arbetstid:


Anmälningsplikter för arbetsplatser

Paragraf 4 i Strålskyddsförordningen säger att det råder anmälningsplikt när årsmedelvärdet från en långtidsmätning med radondosor överskrider referensnivån 200 Bq/m³ i radonkoncentration, vilket är samman koncentration som Arbetsmiljöverkets satt som hygienska gränsvärde för radon. Det innebär att om det finns platser som har radonhalter över den referensnivån blir verksamheten anmälningspliktig.

Notera dock att anmälan inte behöver göras om man uppmätt förhöjda värden, men efter en åtgärd kunnat påvisa att radonhalten ligger under 200 Bq/m³. Ansvaret för en anmälan är den som sysselsätter personalen, normalt arbetsgivaren. Anmälan görs på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida (e-tjänsten för anmälningsplikt) och ska innehålla följande information:

  • Typ av verksamhet
  • Antal arbetstagare
  • Uppmätta radonhalter
  • Om arbetet bedrivs över eller under jord
  • Typ av mätning
  • Radonexponering (radonhalt multiplicerat med arbetade timmar)

Observera att anmälan ska förnyas var 10:e år. Då ska även en ny radonmätning genomföras på arbetsplatsen.

Om radonhalten ligger över referensnivån 200 Bq/m³ bör man utöver anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten även uppskatta vilken radonexponering personalen utsätts för. Till skillnad från när man mäter radonhalten i en lokal så beskriver radonexponeringen vilken exponering av radon som en enskild medarbetare utsätts för. Paragraf 5 i Strålskyddsförordningen hänvisar till en anmälningsplikt när personal riskerar utsättas för årlig radonexponering över 0,72 MBqh/m³.

När årsmedelvärdesmätningen med radondosor visar på värden över referensvärdet 200 Bq/m³ bör det därför göras en uppskattning av vad radonhalterna är under arbetstid. För detta bör en uppföljande mätning på en vecka göras. Den kan sedan ge en faktor mellan radonhalten på arbetstid och radonhalten under hela mätperioden. Genom att multiplicera årsmedelvärdesmätningen med denna faktor får man en uppskattning av radonhalten under arbetstid. Denna kan sedan multipliceras med antal arbetade timmar i lokalerna för respektive medarbetare under ett år. I praktiken motsvarar exponeringen 0,72 MBqh/m³ ungefär en vistelse i en arbetsmiljö med radonhalten 400 Bq/m³ under ett år.

Anmälan ska göras av den som har rådighet över arbetsstället, normalt är det fastighetsägaren, men det kan också vara en entreprenör som exempelvis bedriver arbete i tunnlar. Anmälan görs på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida och ska innehålla samma information som vid förhöjda radonhalter enligt paragraf 4. I detta fall ska dock en ny mätning och eventuell anmälan förnyas var 5:e år.

Om man vet med sig att man kommer att nå nivåer runt 0,72 MBqh/m³ rekommenderar vi att utsatt personal bär en så kallad radondosimeter. Med hjälp av en sådan får man en betydligt bättre uppskattning av radonexponeringen för varje enskild person. Notera att det finns fall där anmälningar måste göras både utifrån paragraf 4 och 5. I dessa fall har den som gör en anmälning kopplad till paragraf 5 ett samordningsansvar. Mer information om anmälningsplikt kan man även hitta på en video som Strålsäkerhetsmyndigheten har publicerat i ämnet.

Produkter för arbetsplatser

Uppföljande radonmätning på arbetsplatser

2 890 kr

Beställ här

Vilka är vi?

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i bostäder och arbetsplatser. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.