Att mäta radon på arbetstid

Vid radonmätning på en arbetsplats börjar man alltid med att göra en så kallad långtidsmätning. Det innebär att man placerar ut radondosor som mäter radonhalten i minst två månader. På så sätt erhåller man ett årsmedelvärde.

Värna om de anställdas hälsa

Ur hälsosynpunkt är det dock av betydelse att förstå vilken radonexponering de anställda utsätts för under tiden de arbetar. Speciellt vid förhöjda årsmedelvärden är det därför viktigt att kontrollera radonhalten under arbetstid i en uppföljande mätning. Detta eftersom många arbetsplatser idag har en tidsreglerad ventilation. Det gör att det erhållna årsmedelvärdet inte räcker för att avgöra radonhalten under normal arbetstid. I många fall kan det vara så att lokalerna har högre radonhalter på icke arbetstid då ventilationen normalt är avslagen medan halterna ligger på acceptabla nivåer under arbetstid (då ventilationen är påslagen).

Viktigt med korrekt metod vid radonmätning på arbetstid

En uppföljande mätning under arbetstid kan man själv enkelt genomföra med en SPIRIT radonlogger. Instrumentet är anpassat för mätning av radonhalten på arbetstid under en vecka och man kan generera kompletta mätrapporter med radonhalter för arbetstid, icke arbetstid och för hela mätperioder. Viktigt är också att man enkelt kan få fram det uppskattade årsmedelvärdet på arbetstid enligt Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning. Om det ligger under referensvärdet på 200 Bq/m³ behöver ingen radonsänkande åtgärd genomföras. Denna uppföljande mätning ska ske under 7 dygn.

Ett potentiellt senario

Beräkning av korrigerat årsmedelvärde på arbetstid vid tidsstyrd ventilation.

När man använder SPIRIT radonlogger så erhåller man en rapport som ger en faktor mellan radonhalten under arbetstid och radonhalten under både arbetstid plus icke arbetstid. Denna faktor multipliceras sedan med den radonhalten som uppmättes under långtidsmätningen och ett uppskattat årsmedelvärde för arbetstid erhålls.

För att beräkningen ska vara korrekt ska mätningen med loggern ske på samma mätpunkt där långtidsmätningen genomfördes.

På en arbetsplats har man mätt upp ett årsmedelvärde på 270 Bq/m³ under eldningssäsong. Arbetsplatsen har en tidsstyrd från-och tilluftsventilation som slås på 06:00 varje dag och slås av kl 22:00.

Uppmätt årsmedelvärde270Bq/m³
Uppmätt medelvärde vid uppföljande mätning på 48 timmar 251Bq/m³
Medelvärde under arbetstid (8:00-17:00)119Bq/m³
Korrigerat Årsmedelvärde för tidsstyrd ventilation=270*(119/251) Bq/m³128Bq/m³

Arbetsplatsen har alltså ett radonmedelvärde under 200Bq/m³ under arbetstid, vilket gör att ingen optimerande åtgärd är nödvändig om inte arbetsgivaren vill sänka halten ytterligare.

Om det trots allt skulle visa sig att det korrigerade årsmedelvärdet ligger över en radonhalt på 200 Bq/m³ rekommenderas att en radonkonsult anlitas för att tolka mätresultatet. En utbildad radonkonsult kan också föreslå lämpliga åtgärder för att reducera radonhalten. Du finner radonkonsulter på Svensk Radonförenings hemsida.

Produkter för arbetsplatser

Uppföljande radonmätning på arbetsplatser

2 890 kr

Beställ här

Vilka är vi?

Radonova är Sveriges ledande laboratorium för mätning av radon i bostäder och arbetsplatser. Våra säkra mätmetoder med hög noggrannhet är ackrediterade av SWEDAC och är godkända av SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige.