Radongas: vad är en farlig nivå för exponering?

Hälsoeffekterna av exponering för radongas är väl dokumenterade och kan i värsta fall vara livshotande. Faktum är att radongas i dag är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar dessutom och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen. Vi vet att långvarig exponering för gasen i våra hem och på våra arbetsplatser ökar sannolikheten att utveckla lungcancer.

All exponering för radongas utgör en viss risk, även om exponeringen är relativt låg. Det viktigaste budskapet är därför att vi måste fortsätta att mäta radonnivån i våra hem och på våra arbetsplatser. På så vis får man ett mätresultat som visar om det eventuellt behövs åtgärder för att minska radonhalten. Det finns samtidigt nationella och internationella lagar som har fastställts och anger vad som är acceptabla nivåer för exponering av radongas. Dessa nivåer kan vara så kallade referensnivåer, gränsvärden eller åtgärdsnivåer och de skiljer sig från land till land.

EU-direktiv ska skydda medborgarna från radongas

En av de första lagstiftningarna kring radon var Europeiska unionens EURATOM-direktiv 59/2013 ”Grundläggande säkerhetsstandarder”. Direktivets avsikt är att skydda EU-medborgare från de risker som uppstår på grund av joniserande strålning och radonexponering är därför en del av det direktivet. Referensnivån är 300 Bq/m³ när det gäller årlig radonaktivitetskoncentration.

EU:s medlemsländer uppmanas att implementera referensnivån i sina nationella lagar. De flesta länderna har antagit 300 Bq/m³, men vissa har beslutat om ett lägre värde på 200 eller 100 Bq/m³. I Sverige används 200 Bq/m³.

Utöver det fastställde EURATOM BSS-direktivet en gräns för stråldos från radonexponering på 6 mSv per år. Om dosen överskrider denna gräns bör arbetssituationen behandlas som en planerad exponeringssituation.

I USA är den så kallade åtgärdsnivån fyra pCi/l eller 148 Bq/m³, vilket inte är obligatoriskt på federal nivå. Ändå har de flesta stater inkluderat detta värde i den delstatliga lagstiftningen.

Även WHO och IAEA har angett nivåer för radonexponering. WHO anser att radonexponeringen inte bör överstiga 100 Bq/m³. IAEA har i sitt dokument, IAEA Basic Safety Standards, angett 300 och 1 000 Bq/m³. Skillnaden beror på om exponeringen sker yrkesmässigt eller i bostaden.

Avslutningsvis är det viktigt att vara medveten om vilken nivå som gäller där du bor eller arbetar. Kom också ihåg att hälsoeffekterna av exponering för radongas är långsiktiga. Därför är det viktigt att regelbundet mäta radonnivåerna både i hem och på arbetsplatser.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som läcker in från marken och vissa fall kommer från byggnadsmaterial. Beroende på marken under huset och typen av byggnadskonstruktion kan skadligt höga koncentrationer av radon uppstå. Radon är en hälsorisk som näst efter rökning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon. I Sverige är motsvarande siffra cirka 500 människor.

Kontakta oss gärna här om du behöver mer information.

Publicerad

August 31, 2021

Kategori(er)
Generellt