Mätning av radonexponering med personburen radonmätare

På en arbetsplats med en radonhalt högre än 200 Bq/m3 i inomhusluften riskerar arbetstagare överskrida gränsvärdet för vilken radonexponering en person får utsättas för under ett år.

Om en sådan verksamhet inte lyckas sänka radonhalten till 200 Bq/m3 måste den anmälas till Strålsäkerhetsmyndigheten. Ansvarig för denna rapportering är arbetsgivaren. För arbetstagare som misstänks kunna ha radonexponeringen över 0,72MBqh/m3 ska mätning sedan ske på individuell basis kontinuerligt. Detta sker med hjälp av en personburen radonmätare. Arbetsgivaren ska i sådan verksamhet också sträva efter att hålla radonexponeringen så lågt som möjligt och rimligt.

Mätdata från radonexponeringen måste sparas i minst 40 år. Notera också att anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten dessutom ska förnyas inom 5 år från det datum då den senaste anmälan gjordes så länge radonexponeringen på individnivå överskrider gränsvärdet 0,72 MBqh/m3.

Enkelt att beställa abonnemang för personburen radonmätare

Det är enkelt att komma igång med mätning av radonexponering på individnivå. Man beställer ett abonnemang för personburen mätare hos Radonova. Mätarna levereras kvartalsvis till kunderna med tydliga instruktioner om hur de ska användas. Efter mätperiodens slut skickar kunden dem tillbaka för analys. Persondata registreras i Radonovas databas RadOnline Dosimetri som sedan automatiskt tar fram exponering på individnivå och rapporterar till Strålsäkerhetsmyndigheten. Nedan flödesdiagram visar hur rutinen går till för själva mätningen inklusive rapportering av stråldos till myndigheten.

Som personburen radonmätare används vanligtvis Radonovas detektor Radtrak2®. Den mäter ackumulerad exponering av radongas. Det är viktigt att det finns dokumenterade rutiner för hur detektorerna hanteras och förvaras när de inte används av arbetstagaren. Radonova har skapat rutiner för hur det skall fungera på ett betryggande sätt på en arbetsplats.

Det finns även en detektor som har manuell avstängning när det inte används, Duotrak®, vilket innebär att man slipper ha bakgrundsdetektorer där man förvarar sina detektorer när de inte anses var aktiva.

Det finns även möjlighet att använda ett digitalt instrument som är personburet. AlphaE är utvecklad för att man skall kunna bära med sig på arbetsplatsen och data sparas varje halvtimma då den är påslagen. Efter arbetstid slås mätaren av. Realtiden tillsammans med radonhalten per 30 min sparas in en digital fil som lätt kan exporteras till Excel eller liknanden för behandling enligt verksamhetens utvecklade rutiner.