Att mäta radon på arbetstid – så gör du rätt

Vid radonmätning på en arbetsplats börjar man alltid med att göra en så kallad långtidsmätning. Det innebär att man placerar ut radondosor som mäter radonhalten dygnet runt i minst två månader. På så sätt erhåller man ett årsmedelvärde. Ur hälsosynpunkt är det dock av betydelse att förstå vilken radonexponering de anställda utsätts för under tiden de arbetar. Speciellt vid förhöjda årsmedelvärden är det därför viktigt att kontrollera radonhalten under arbetstid i en uppföljande mätning. Detta eftersom många arbetsplatser idag har en tidsreglerad ventilation. Det gör att det erhållna årsmedelvärdet inte räcker för att avgöra radonhalten under normal arbetstid. I många fall kan det vara så att lokalerna har högre radonhalter på icke arbetstid då ventilationen normalt är avslagen medan halterna ligger på acceptabla nivåer under arbetstid (då ventilationen är påslagen).

Viktigt med korrekt metod vid radonmätning på arbetstid

Om man vill genomföra en radonmätning själv eller specificera för radonkonsulten vilken mätmetod de ska följa är det viktigt att tänka på följande:

Om du själv ska genomföra en mätning under arbetstid är RadonEye RD200 PLUS Arbetsplats det perfekta valet. Instrument med programvaran ATMOS Light är anpassat för mätning av radonhalten på arbetstid under en vecka. Det finns också möjlighet att generera kompletta mätrapporter med radonhalter för arbetstid, icke arbetstid och för hela mätperioder. För att mäta under arbetstid går det även att använda radondosor som stängs av under natten men det måste i så fall göras manuellt. Det är i allmänhet billigare att använda radondosor men mättiden blir då längre, två till tre veckor. Det kräver som sagt också att personalen på arbetsplatsen kommer ihåg att stänga av radondosorna utanför arbetstid. Läs mer om avstängningsbara dosor här.

Om du anlitar en radonkonsult så är det viktigt att kontrollera att denna är utrustad med rätt radoninstrument så att den kan utföra arbetet så kostnadseffektivt som möjligt. På marknaden finns det idag instrument, t ex ATMOS, som ger snabba svar och klarar av att bestämma radonhalten med tillräcklig noggrannhet under en 2-dygnsmätning, vilket enligt våra myndigheter är den kortaste mättid som får användas. Det är samtidigt viktigt att instrumentet som används kan ange radonhalten med en maximal statistisk avvikelse på 10 procent (en standardavvikelse) vid en halt på 200Bq/m3. Normal arbetstid är 8 timmar vilket gör att denna noggrannhet måste uppfyllas på 16 timmar under en 2-dygnsmätning.  För att uppfylla detta noggrannhetskrav krävs ett instrument som kan registrera minst 100 detektorpulser som kommer från radongasen på 16 timmar. Det innebär att känsligheten ska var minst 0,5 pulser/min vid 1 000 Bq/m3. Om ovan noggrannhetskrav inte kan uppfyllas måste mättiden förlängas. Läs mer om instruments olika noggrannhet här. Notera också att det är av stor vikt att instrumenten kalibreras årligen.

Beräkning av korrigerat årsmedelvärde på arbetstid vid tidsstyrd ventilation

Om man har tidstyrd ventilation som går igång under arbetstid kan det vara av värde att beräkna ett så kallat korrigerat årsmedelvärde, d v s det årsmedelvärde man skulle ha om man endast mäter under arbetstid då ventilationen är påslagen.

För att beräkna det så måste man göra en mätning med ett radoninstrument som ATMOS, vilken snabbt reagerar på skillnader i radonhalter. Genom att mäta med detta instrument under ett par dygn får man dels ett medelvärde av radonhalten under de hela dygnen, men också ett medelvärde för endast arbetstiden då ventilationen är igång. Förhållande mellan dessa två värden kan man sedan multiplicera med det årsmedelvärde som man tidigare erhållit vid den obligatoriska 2-3 månaders mätningen med radondosor under eldningssäsong. Genom denna beräkning får man fram ett korrigerat årsmedelvärde för radonhalten under arbetstid. Om detta värde ligger under 200 Bq/m³ behöver inga radonsänkande åtgärder genomföras. Exemplet nedan illustrerar hur en sådan beräkning kan gå till.

Exempel

På en arbetsplats har man mätt upp ett årsmedelvärde på 270 Bq/m³ under eldningssäsong. Arbetsplatsen har en tidsstyrd från-och tilluftsventilation som slås på 06:00 varje dag och slås av kl 22:00.

Uppmätt årsmedelvärde: 270Bq/m³
Uppmätt medelvärde vid uppföljande mätning på 48 timmar: 251Bq/m³
Medelvärde under arbetstid (8:00-17:00): 119Bq/m³
Korrigerat Årsmedelvärde för tidsstyrd ventilation=270*(119/251) Bq/m³: 128Bq/m³

Arbetsplatsen har alltså ett radonmedelvärde under 200Bq/m³ under arbetstid, vilket gör att ingen optimerande åtgärd är nödvändig om inte arbetsgivaren vill sänka halten ytterligare.

Om det trots allt skulle visa sig att det korrigerade årsmedelvärdet ligger över en radonhalt på 200 Bq/m3 rekommenderas att en radonkonsult anlitas för att tolka mätresultatet. En utbildad radonkonsult kan också föreslå lämpliga åtgärder för att reducera radonhalten. Du finner radonkonsulter på Svensk Radonförenings hemsida.