Vårt miljöansvar

Miljöansvar är en naturlig del i vår verksamhet. Det ingår i vårt samhällsansvar att värna om miljön och att göra vad vi kan för att bidra till en hållbar miljöutveckling.

Vårt miljöarbete med radioaktivitetsmätningar är ett led i en process som skall bidra till att människor får ett ökat skydd mot joniserande strålning. Vi bidrar också dagligen till att öka kunskapen om joniserande strålning. Det är naturligt för oss att även arbeta med andra miljöfrågor.

Våra produkter och processer ska under hela sin livscykel påverka naturen så litet som möjligt, föroreningar ska förebyggas och miljölagstiftningen ska självklart följas. Vi ska även hushålla med energi, vatten och material. Våra miljömål ska vara i samklang med de nationella miljömålen.

Miljöpolicy

Vårt miljöarbete med radioaktivitetsmätningar är ett led i en process som ska bidra till att människor får ett ökat skydd mot joniserande strålning. Vi bidrar också dagligen till att öka kunskapen om joniserande strålning. Det är naturligt för oss att även arbeta med andra miljöfrågor.

Våra produkter och processer ska under hela sin livscykel påverka naturen så litet som möjligt, föroreningar ska förebyggas och miljölagstiftningen ska självklart följas. Våra miljömål ska vara i samklang med de nationella miljömålen. Vi ska även hushålla med energi, vatten och material.

Viktiga mål för oss är att:

  • Ge så många människor som möjligt tillförlitliga mätresultat om deras strålningsförhållanden i hem- och arbetsmiljö
  • Öka kunskapen kring joniserande strålning och andra miljöfrågor hos medarbetare, kunder, underleverantörer och allmänheten
  • Minska vårt avfall genom att använda produkter och förpackningar som kan återanvändas eller återvinnas i högre grad

Miljöarbetet ska vara levande i företaget och leda till ständiga förbättringar genom att:

  • Kontinuerligt sträva efter att nå uppsatta miljömål och utveckla nya miljömål
  • Ha en öppen dialog om miljöarbetet
  • Alla medarbetare ska fortbildas i miljöfrågor
  • Alla medarbetare ska känna ett personligt ansvar för miljöarbetet
  • Kommunicera vårt miljöarbete till kunder, underleverantörer och allmänhet
  • Vårt miljöarbete garanteras genom åtaganden om att följa internationella miljöstandarder samt genom våra egna rutiner