Kvalitet i alla led

På oss kan du ställa krav! Det gör vi själva, tillsammans med bland annat SWEDAC och DNV.

Hos oss kan du vara säker på att:

 • Vår personal har hög kompetens
 • Vi deltar i nationella och internationella tester
 • Det är hög kvalitet på våra mätningar

Vi är ackrediterade av SWEDAC.

Vad innebär denna ackreditering?

En ackreditering utfärdad av SWEDAC är ett bevis på att laboratoriet har fått sin kompetens granskad, bedömd enligt europeiska och internationella standarder och bekräftad av ett oberoende statligt organ. Ackrediteringen innebär att SWEDAC fortlöpande prövar att företaget är kompetent att utföra de provningar som det ackrediterats för. Beslut om ackreditering innebär bl.a. att vi uppfyller kraven i den internationella kvalitetsstandarden ISO 17025. Vi är sedan oktober 1995 ett av SWEDAC ackrediterat provningslaboratorium.

Varför ackreditering?

Ackrediteringen sätter en nivå för kvaliteten i verksamheten. Vid ackreditering ställs krav på kvalitetssystem och kompetens. Dokumentation granskas och bedömning görs på plats.

Det ger ”ordning och reda” i verksamheten och risken för fel minimeras. En verksamhet som är ackrediterad kan bevisa sin kompetens i Sverige och internationellt.

Vad innebär vår ackreditering för dig?

 • Revisorer från SWEDAC och DNV granskar och bedömer om laboratoriets ackrediterade mätmetoder upprätthålls och om vi uppfyller kraven i den internationella kvalitets-standarden ISO 17025
 • Vår mätutrustning kontrolleras och kalibreras
 • Vår personal har hög kompetens
 • Vi deltar i nationella och internationella jämförelsetester
 • Vi har ansvariga undersökare enligt Livsmedelsverkets krav
 • Det är hög kvalitet på de mätresultat du får från oss

Vår kvalitetspolicy

Vi ska vid varje tillfälle:

 • Överträffa kundernas uttalade och outtalade förväntningar.
 • Upprätthålla en så hög kvalitetsnivå i allt arbete som utförs att de normer som gäller för våra kvalitetsledningsstandarder alltid uppfylls.

Ackrediteringen/certifieringen i sig utgör inget slutmål för kvalitetsarbetet, utan målet är att ständigt utveckla kvaliteten och kvalitetssystemet så att vi tillhör toppskiktet av laboratorier inom vår bransch.

Kvalitetsmanualen och alla till den relaterade dokument utgör grunden för laboratoriets kvalitetssystem. All personal måste vara insatt i detta och följa samtliga rutiner som beskrivs i manualen och tillhörande bilagor.

Personalen har tillgång till all den dokumentation som beskriver kvalitetssystemet och alla relevanta metoder och procedurer.

Vårt laboratorium åtar sig att uppfylla samtliga krav som åvilar en ackreditering samt följa de metodbeskrivningar som SSM, Strålsäkerhetsmyndigheten i Sverige utger och de regler som Livsmedelsverket föreskriver.

Ackrediterade mätmetoder

Vårt laboratorium är sedan hösten 1995 ackrediterat (nr:1489) inom följande verksamhetsområden, metoder och mätgränser:

Mätningar av radioaktivt cesium i livsmedel, vätskor, aska och biologiskt material med gammaspektroskopi
Mätområdets undre gräns vid 1 minuts mättid 3 Bq
Mätområdets övre gräns vid 1 minuts mättid 25 000 Bq
Mätningar av radon i vatten med gammaspektroskopi
Mätområdets undre gräns vid 15 minuters mättid 4 Bq
Mätområdets övre gräns vid 15 minuters mättid 25 000 Bq
Mätningar av radon i inomhusluft med sluten spårfilm med filter (årsmedelsvärdesmätning)
Mätområdets undre gräns vid 3 månaders exponering 20 Bq/m3
Mätområdets övre gräns vid 3 månaders exponering 25 000 Bq/m3
Mätningar av radon i inomhusluft med sluten spårfilm med filter (rådgivande korttidsmätning)
Mätområdets undre gräns vid 7 dygns exponering 50 Bq/m3
Mätområdets övre gräns vid 7 dygns exponering 150 000 Bq/m3
Mätningar av radon i inomhusluft med spårfilmsdetektor
Mätområde 40 – 50 000 kBqh/m3

Mätmetoden gammaspektroskopi, som används för mätning av radioaktivt cesium i livsmedel, vätskor, aska och biologiskt material samt för radon i vatten, är en vedertagen mätmetod.

Mätmetoden sluten spårfilm med filter, som används för mätning av radon i inomhusluft, följer Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning ”Mätning av radon i bostäder” samt ”Metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser”.

Ackreditering