Radon finns överallt – även där du bor

Många människor lever i övertygelsen att radon inte finns där de bor. Det är tyvärr fel. Gasen radon finns överallt. Frågan är snarast i vilken mängd? För att minska antalet lungcancerfall i Sverige har Strålssäkerhetsmyndigheten bestämt att referensvärdet för radon i inomhusluften ska vara lägre än 200 Bq/m3. Oberoende av var i Sverige du bor kan detta värde av flera olika anledningar överskridas.

När vi på Radonova gjort egna studier har det framkommit att svenskarnas kunskap om radon och dess risker är relativt god. Särskilt i en jämförelse med andra länder. En stor majoritet förstår att radon kan finnas överallt. Samtidigt säger majoriteten av de tillfrågade i vår undersökning att de inte tror att den finns där just de bor. Dessa slutsatser bekräftas även av studier som gjorts i Kanada.

Kort fakta – här finns radon

  • I Sverige går det att finna radon i marken i hela landet. Koncentrationen kan dock variera beroende på mängden uran och typ av mark.
  • Även i områden som klassificerats som lågriskmark förekommer radon i tillräckligt höga koncentrationer för att problem ska kunna uppstå i inomhusluften.
  • Radon kan även komma från byggnadsmaterial, vanligtvis lätt blåbetong. Det materialet används inte längre men förekommer i hus över hela landet.
  • Kartor med halter av radon för vissa områden i Sverige går inte att lita på. Mycket av mätdatan är äldre än 10 år och de visar inte lokala variationer i radonhalter. Här kan du läsa mer om radonkartor. Enda sättet att veta radonhalten är att mäta.

Hur mäter jag radonhalten?

Det enda sättet att ta reda på hur mycket radongas som finns där man bor är att mäta radon i inomhusluften. Om det skulle visa sig att referensvärdet överskrids kan man oftast åtgärda det för en relativt låg kostnad. I Sverige har man dessutom möjlighet att erhålla bidrag för en sådan åtgärd.

Att sänka radonhalten – en billig livförsäkring

En vanlig anledning till att husägare inte mäter radon är att man tror att en eventuell åtgärd är dyr och komplicerad. Så behöver det oftast inte vara. Om en mätning skulle visa att radonhalten överstiger referensvärdet 200 Bq/m3 finns i de flesta fall kostnadseffektiva lösningar som åtgärdar problemet.

Att åtgärda en för hög radonhalt är också en billig livförsäkring där du minskar risken för att du eller dina familjemedlemmar drabbas av lungcancer som kan orsakas av radon. Om du äger din bostad och åtgärdar en radonhalt som överstiger referensvärdet ökar du dessutom värdet på den vid en framtida försäljning.

Vad kostar det att åtgärda en för hög radonhalt?

Att åtgärda en för hög radonhalt kostar i genomsnitt mellan 40 000 och 60 000 kronor. Om man äger ett småhus kan man dock erhålla ett så kallat radonbidrag som lämnas med 50 procent av åtgärdskostnaden. Det är Länsstyrelsen som beviljar radonbidrag. Dock betalas max 25 000 kronor ut i bidrag. I praktiken landar alltså kostnaden för de flesta åtgärder mellan 20 000 och 35 000 kr. I förhållande till husets värde är det oftast en låg kostnad. Det är också en billig försäkring mot lungcancer orsakad av radon.

700 000 hushåll har redan mätt radon!

Beställ ackrediterad radonmätning idag.