Skip to main content
0

Arbetsplatsmätningar: ny statistik visar att höga radonhalter lätt kan missas

Av september 8, 2020september 21st, 2020Nyheter, Arbetsplats

Som landets största radonlaboratorium har Radonova data från mätningar på mer än 15 000 svenska arbetsplatser. Statistik från dessa arbetsplatsmätningar visar att det finns en stor spridning var man finner radonhalter över det hygieniska gränsvärdet 200 Bq/m³.

När statistiken analyserats är det mest påtagliga att spridningen av mätvärden på samma våningsplan ofta är stor. I praktiken är det ganska vanligt att man hittar många utrymmen med förhållandevis låga värden, samtidigt som andra lokaler på samma våningsplan kan ha höga värden. För att inte missa arbetslokaler med förhöjda värden innebär det att en radonmätning bör omfatta alla utrymmen på en arbetsplats.

Följer inte samma mönster som i bostadshus

Genom att studera Radonovas statistik framgår bland annat att mätningar på arbetsplatser inte alls följer ett lika bestämt mönster var höga radonhalter påträffas som vid mätning av till exempel flerbostadshus. Orsaken är främst att verksamhetslokaler i allmänhet har ett mer avancerat ventilationssystem. Det kan ge upphov till större lokala skillnader i tryck och därmed ge lokalt höga radonhalter.

– Statistiken visar också att likartade arbetsplatser på olika ställen kan ha väldigt olika radonhalter. Man kan dessutom finna oväntat höga radonhalter oberoende av våningsplan eller var man mäter någonstans. Statistiken bekräftar i det avseendet vikten av att man mäter i tillräcklig omfattning. Man får inte nöja sig med för få mätpunkter vid arbetsplatsmätningar, kommenterar Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova Laboratories.

Källare och bottenplan särskilt viktiga

Statistiken visar att alla lokaler bör omfattas vid arbetsplatsmätningar. Källare och ovanliggande bottenplan är dock särskilt viktiga då de högsta radonhalterna uppmätts i den typen av utrymmen. Eftersom ökad radonexponering leder till ökad risk för lungcancer ska man vara extra försiktig med anställda som vistas i dessa lokaler även om det är under kortare arbetstider. Det är alltså av stor vikt att mäta radon med tillräckligt många mätpunkter för att kunna identifiera förhöjda radonhalter.

Metodbeskrivning måste matcha behovet

När man beaktar den nya statistiken är Strålsäkerhetsmyndighetens (SSM) nuvarande och nya utkast till metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser är det rekommenderade antalet angivna mätpunkter otillräckligt.

– Även om den föreslagna metodbeskrivningen är ett steg i rätt riktning finns det en betydande risk att utrymmen på arbetsplatser med förhöjda radonhalter inte identifieras. Det innebär i sin tur att man riskerar hälsan hos de personer som arbetar i dessa lokaler, fortsätter Tryggve Rönnqvist.

– En arbetsplats som mäts enligt nuvarande och föreslagna metodbeskrivning kan felaktigt uppfattas ha en radonhalt under det hygieniska gränsvärdet. Här skulle vi vilja att den kommande metodbeskrivningen speglade verkligheten och behoven på ett bättre sätt. Fler mätpunkter och mer data ger också ett säkrare underlag för att vid behov kunna åtgärda förhöjda värden på ett effektivt sätt, avslutar Tryggve Rönnqvist.

Vanligt med förhöjda värden

Samtidigt som flertalet svenska arbetsgivare ännu inte mätt radon visar Radonovas statistik att ungefär 20 procent av arbetsplatserna har förhöjda värden av radon.

– Mot den bakgrunden och med tanke på att omkring 500 svenskar varje år drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon är det viktigt att myndigheter, arbetsgivare och branschföreträdare arbetar tillsammans för att minska det antalet. På Radonova vill vi medverka till att den nya metodbeskrivningen bidrar till att öka kunskapen. Arbetsplatsmätningar behöver förenklas. Här är vi övertygade om att den nya beskrivningen kan bli ett stort steg i rätt riktning, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Strålskyddslagen i korthet

Referensvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m³ utryckt i årsmedelvärde. Årsmedelvärdet får man fram genom att placera ut radondosor på arbetsplatsen. Om 200 Bq/ m³ överskrids har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten. Vid behov ska åtgärder för att sänka radonhalten genomföras. Radonova har uppmätt enskilda värden på arbetsplatser på över 10 000 Bq/ m³.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som läcker in från marken och vissa fall kommer från byggnadsmaterial. Beroende på marken under huset och typen av byggnadskonstruktion kan skadligt höga koncentrationer av radon uppstå. Radon är en hälsorisk som näst efter rökning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon. I Sverige är motsvarande siffra cirka 500 människor.

Arbetsplatsmätningar

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.