Skip to main content
0

Ny statistik visar att alla våningsplan bör omfattas vid radonmätning på arbetsplatser

Av oktober 19, 2021Arbetsplats, Nyheter

Data från mätningar av mer än 15 000 svenska arbetsplatser visar att det kan finnas oväntat höga radonhalter oberoende av våningsplan eller var man mäter någonstans. Statistiken bekräftar i det avseendet vikten av att man mäter i tillräcklig omfattning och inte nöjer sig med ett för litet antal mätpunkter. En otillräcklig mätning kan i förlängningen bidra till en onödig hälsofara.

I Radonova Laboratories databas kan man tydligt se att det för arbetsplatser inte alls finns ett lika bestämt mönster var höga radonhalter påträffas som vid mätning av till exempel flerbostadshus. Detta beror på att verksamhetslokaler oftast har ett mer avancerat ventilationssystem som kan ge upphov till större lokala skillnader i tryck och därmed ge lokalt höga radonhalter.

– Vi vet sedan tidigare att andelen arbetsplatser med förhöjda värden är relativt hög. Det som nu framkommer är att det inte på förhand går att säga om en viss typ av lokal eller olika våningsplan innebär en förhöjd risk när det gäller radonhalten. Spridningen vad gäller mätvärden på olika typer av våningsplan är hög, kring 90 procent, och verkar vara oberoende av våningsplan. Arbetsplatser under jord har ofta förhöjda radonhalter men de är förhållandevis få till antalet och har i allmänhet redan uppmärksammat radonfrågan, säger Radonova Laboratories teknikchef Tryggve Rönnqvist.

– På grund av den stora spridningen av mätresultaten för de olika planen är det viktigt att tillräckligt många detektorer används så att man inte drar felaktiga slutsatser. Devisen att det är enklare och billigare att göra rätt från början gäller även här. Genom att genomföra en tillräcklig mätning slipper företaget det tidsödande och fördyrande arbetet med ommätningar. Och om det krävs en åtgärd för att sänka radonhalten blir det betydligt enklare om det finns tillräckligt med mätpunkter, fortsätter Tryggve Rönnqvist.

Källare och markplan särskilt viktiga våningsplan

Statistiken visar att alla lokaler bör mätas men källare och ovanliggande bottenplan är särskilt viktiga då de högsta radonhalterna uppmätts i den typen av utrymmen. Eftersom ökad radonexponering leder till ökad risk för lungcancer ska man vara extra försiktig med anställda som vistas i dessa lokaler även om det är under kortare arbetstider. Det är alltså av stor vikt att mäta radon med tillräckligt många mätpunkter för att kunna identifiera förhöjda radonhalter.

Vid en radonmätning bör följande lokaler mätas:

  • Lokaler/rum som används regelbundet mer än fyra timmar per dag
  • Alla underjordslokaler/källarlokaler eller andra lokaler med risk för inläckage av radon som kan användas av en person mer än 50 timmar per år (cirka en tim/vecka).
  • Samtliga aktuella lokaler/rum i källar- och bottenplan. För större lokaler, minst en detektor per 150 m2.
  • På högre våningsplan: Minst två detektorer per plan samt minst en detektor per 250 m2.

Referensvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m³ uttryckt i årsmedelvärde. Årsmedelvärdet får man fram genom att placera ut radondosor på arbetsplatsen. En årsmedelvärdesuppskattning under arbetstid kan man få genom en uppföljande mätning som kombineras med mätningen med radondosor. Om 200 Bq/m³ överskrids under arbetstid har arbetsgivaren skyldighet att anmäla det till Stålsäkerhetsmyndigheten och vid behov genomföra åtgärder för att sänka radonhalten.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som läcker in från marken och vissa fall kommer från byggnadsmaterial. Beroende på marken under huset och typen av byggnadskonstruktion kan skadligt höga koncentrationer av radon uppstå. Radon är en hälsorisk som näst efter rökning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon. I Sverige är motsvarande siffra cirka 500 människor.

Radonmätning på alla våningsplan

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.