Så sänker du radonhalten i ditt hus

I de fall radonhalten överstiger referensvärdet 200 Bq/m3 behöver du som husägare se till att åtgärder vidtas som sänker mängden radon i inomhusluften. Radonspecialisterna på Radonova har samlat några enkla tips om hur du ska agera om det visar sig att du har för höga halter radon i din inomhusluft.

Vissa saker kan du enkelt kontrollera själv. Genom att köpa ett direktvisande instrument kan du till exempel identifiera de utrymmen som har högst halter och därmed härleda var radon läcker in. Samma instrument kan du även använda i ett senare skede för att studera hur väl en radonsänkande åtgärd fungerar. Om du har en egen brunn är det också enkelt att beställa ett mätpaket som ger snabbt svar på radonhalten i vattnet. Om man genomför en mätning av vattnet är det viktigt att i anslutning till det även mäta inomhusluften.

Viktigt att ta reda på var radongasen kommer ifrån

Om du har förhöjda värden av radon är det viktigt att hitta orsaken till radonläckaget. Det finns enkelt uttryckt tre olika källor:

  • Radonhaltig jordluft läcker in i huset från marken
  • Radon kommer från vattnet i kranen
  • Blå lättbetong har använts som byggnadsmaterial

Den i särklass vanligaste orsaken till en förhöjd radonhalt är läckage från marken. Det står för hela 85 procent av de förhöjda värdena i Sverige. Radon från vatten kan bara orsakas om du förser huset med vatten från egen brunn. Vad gäller blå lättbetong användes det i en del hus byggda med material som tillverkats mellan år 1929 och 1975. Samtidigt som markradon är den vanligaste orsaken är det viktigt att förstå att en förhöjd radonhalt kan orsakas av en kombination av ovan.

För att ta reda på källan tar man normalt in en radonkonsult som besiktigar huset (eller arbetsplatsen). En sådan besiktning ska utmynna i ett protokoll som beskriver orsaken till de förhöjda värdena och rekommenderar åtgärd för att sänka radonhalten. Exempel på protokoll kan du hitta här.

BESTÄLL LÅNGTIDSMÄTNING
BESTÄLL MÄTNING AV RADON I VATTEN

Välj konsult för besiktning och åtgärd

För att komma till rätta med förhöjda radonhalter krävs expertis både vad gäller besiktning och åtgärd.

Som oberoende och ackrediterat laboratorium kan vi inte rekommendera någon enskild radonkonsult eller bolag för att genomföra besiktning och åtgärder mot höga radonhalter. Vi rekommenderar dock alltid företag som är medlemmar i Svensk Radonförening. Det har också blivit allt vanligare med personcertifierade radonkonsulter. Att välja en personcertifierad konsult för åtgärd är också ett bra sätt att förvissa sig om en hög kvalitet när radonhalten ska åtgärdas.

Att tänka på när du anlitar ett företag för att åtgärda radonproblem:

  • Ta in offerter från flera leverantörer. Använd besiktningsprotokollet som underlag när du ber om offert.
  • Säkerställ att företaget är medlem i Svensk Radonförening eller har anställda som är personcertifierade för radonåtgärder.
  • Glöm inte att ansöka om ROT-avdrag hos Skatteverket för arbetskostnaden.

Rätt åtgärd sänker radonhalten

När du bestämt dig för leverantör kan åtgärdsbolaget hjälpa dig att få ner radonkoncentrationen i inomhusluften. Baserat på besiktningsprotokollet tar leverantören fram ett förslag som kan sänka radonhalten. Beroende på källan till radon och fastighetens byggnadskonstruktion kan den föreslagna åtgärden variera. Den vanligaste åtgärden i småhus med markradonproblem är att installera en så kallad radonsug, men det finns även andra metoder.

Observera att besiktningsman och den som ska genomföra åtgärden kan vara samma person, men du behöver inte använda samma företag för besiktning och åtgärd. Efter genomförd åtgärd bör man följa upp med nya mätningar för att kontrollera att radonhalten ligger under referensvärdet 200 Bq/m3.