Radonmätning i Västerås Stad

Genom vårt samarbete med Västerås Stad gör du en radonmätning enkelt och till rabatterat pris.

Resultatet skickas till dig och till kommunens miljökontor.

Radon finns naturligt i marken och är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som bildas i samband med att radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Dessa kan fastna i våra luftvägar när vi andas förhöjda halter av gasen inomhus och kan sedan på lång sikt ge upphov till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ca 500 personer i Sverige får lungcancer orsakad av radon varje år.

Nästan all mark innehåller radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter i vår inomhusluft. Även i områden som har klassificerats som lågriskmark förekommer radon i tillräckligt höga halter för att problem ska kunna uppstå. Därför är det viktigt att alltid mäta. För att mätningen ska vara godkänd ska den genomföras av ett ackrediterat laboratorium, vilket Radonova är för samtliga sina mätningar.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att halten i vår inomhusluft inte ska vara högre än 200 Bq/m³.

Vanligaste orsaken till förhöjda halter inomhus är att markradon kommer in i huset via otätheter. Hus byggda på rullstensåsar eller på annan porös mark är speciellt utsatta. Därmed är risken för markradon förhöjd i dessa områden. För ditt hus ansvarar du själv för radonmätningen. För flerbostadshus är det bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren som ansvarar för att mätning av radon genomförs. Kommunernas miljö- och hälsoskydd gör tillsyn och kontroll av radonarbetet i flerbostadshus, skolor och förskolor.

Beställningsformulär


    Vilken typ av radonmätning vill du beställa?