Radonmätning i Östra Skaraborg

Radonmätning för villaägare inom Miljösamverkan östra Skaraborgs område till subventionerat pris, från 295 kr.

Äger du en villa i någon av medlemskommunerna inom Miljösamverkan östra Skaraborg så kan du här beställa dosor för mätning till subventionerat pris. Medlemskommuner i Miljösamverkan östra Skaraborg är Falköping, Hjo, Karlsborg, Skövde, Tibro. Kampanjen pågår under perioden oktober-februari 2018.

Resultatet från mätningarna kommer att skickas till dig och en kopia sänds till Miljösamverkan östra Skaraborg.

Radon finns naturligt i marken och är en luktfri och osynlig radioaktiv gas som bildas i samband med att radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. När gasen i sin tur sönderfaller bildas radondöttrar, som är radioaktiva metallatomer. Dessa kan fastna i våra luftvägar när vi andas förhöjda halter av gasen inomhus och kan sedan på lång sikt ge upphov till lungcancer. Strålsäkerhetsmyndigheten uppskattar att ca 500 personer i Sverige får lungcancer orsakad av radon varje år.

Nästan all mark innehåller radon som utgör en risk för förhöjda radonhalter i vår inomhusluft. Även i områden som har klassificerats som lågriskmark förekommer radon i tillräckligt höga halter för att problem ska kunna uppstå. Därför är det viktigt att alltid mäta. För att mätningen ska vara godkänd ska den genomföras av ett ackrediterat laboratorium, vilket Radonova är för samtliga sina mätningar.

Folkhälsomyndigheten har beslutat att halten i vår inomhusluft inte ska vara högre än 200 Bq/m³. Radonova har mätt upp årsmedelvärden för vissa fastigheter i Skaraborg där halten radongas legat uppåt 3550 Bq/m³.

Vanligaste orsaken till förhöjda halter inomhus är att markradon kommer in i huset via otätheter. Hus byggda på rullstensåsar eller på annan porös mark är speciellt utsatta. Till exempel består platåbergen i Skövde och Falköping till stor del av alunskiffer. Alunskiffer innehåller höga halter av uran, från vilket radium och sedan radon bildas.  Därmed är risken för markradon förhöjd i dessa områden. För ditt hus ansvarar du själv för radonmätningen. För flerbostadshus är det bostadsrättsföreningen eller fastighetsägaren som ansvarar för att mätning av radon genomförs. Kommunernas miljö- och hälsoskydd gör tillsyn och kontroll av radonarbetet i flerbostadshus, skolor och förskolor.

Beställningsformulär


Hur många radondosor behöver du?