Kategori

Radonmätning

Därför ska man mäta radon i mark vid nybyggnation

Av Radonmätning Inga kommentarer

När radon är på dagordningen rör många av frågorna ofta radonhalten i mark. Det är inte så konstigt eftersom över 80 procent av fastigheterna med förhöjda radonhalter i inomhusluften har det på grund av att radon läcker eller sugs in från marken. Det är samtidigt viktigt att påpeka att radonhalten i marken där fastigheten står i många fall inte avgör vilken halt man får i sin inomhusluft. I de flesta fall har byggnadstekniken och uppbyggnaden av ventilationssystemet en mer avgörande betydelse för radonhalten inomhus. Dock kan det finnas goda skäl att känna till radonhalten i marken när man planerar för nybyggnation.

Vid höga halter i marken bör man vara extra noggrann och bygga in ett radonskydd i konstruktionen från början.

Radonhalten i olika marktyper

För att hantera radonfrågan rätt vid nybyggnation behöver man förstå hur radon bildas och var det finns. Radon bildas vid sönderfall av radium, som i sin tur bildas vid sönderfall av uran. Radium och uran finns naturligt i alla bergarter och därmed i alla jordarter. Dock kan halten variera, vilket också påverkar radonhalten i olika marktyper. I vissa fall kan höga radonhalter även uppstå på grund av så kallad utfällning av uran och radium från grundvattnet.

En annan viktig faktor som påverkar är hur mineralkornen i jordarten är utformade. Generellt kan sägas att radiumhaltiga korn med stor exponerad yta gör att mer radon avgår från kornen. Ytstorleken stiger oftast i takt med mindre kornstorlek och med större sprickbildning i kornen. Förutom detta påverkas radonhalten i jorden av hur radon diffunderar (sprider sig) från marken till atmosfären, vilket bland annat styrs av jordens porositet och vattenhalt samt vindar. Det innebär i sin tur att radonhalten i marken kan variera beroende på vädret.

Två olika mätmetoder

Tabellen nedan indikerar i vilka spann som radonhalten varierar i olika jordarter. Som tabellen visar är det oftast väldigt breda spann, vilka också beror på ovan nämnda faktorer. Därför ska man alltid mäta om man vill veta radonhalten i mark. Det finns enkelt uttryckt två mätmetoder för detta ändamål – digitala och passiva. Notera! Liksom i många andra sammanhang är det både billigare och enklare att göra rätt från början. Det gäller även i frågan om radon och nybyggnation. Se därför till att skaffa dig god koll i ett tidigt skede. Det lönar sig.

Jordart                                            Radon-222 (Bq/m³)

Normal morän                                     10 000 – 40 000
Morän med granitiskt material               20 000 – 60 000
Morän med uranrikt granitiskt material   40 000 – 200 000
Åsgrus                                               10 000 – 150 000
Sand, slit                                                4 000 – 60 000
Lera                                                    30 000 – 120 000
Jordarter som innehåller alunskiffer        50 000 -> 1 miljon

Källa: Radonboken, Nya Byggnader, 2019

Genomskärning av applikationen för radonmätning i mark

Säsongare är en viktig kugge i Radonovas radonmätning och analys

Av Radonmätning Inga kommentarer

Radonmätning är till stora delar säsongsbetonad med maj månad som en avslutande topp. Men redan från oktober är det bråda dagar när tusentals detektorer ska skickas ut till kunder och sedan tas emot för analys. För att klara det arbetet är ”säsongare” en viktig del av Radonovas verksamhet. Vi har träffat 25-årige Melker Lindberg som nu avslutar sin första säsong hos Radonova.   

Vad fick dig att söka jobbet som säsongsarbetare?
En god vän till familjen har arbetat här ett drygt år och talade gott om arbetsplatsen. Han nämnde att det skulle behövas extrapersonal till högsäsongen och berättade om jobbet. Utifrån det kände jag att jag var intresserad. Efter att av och till ha arbetat flera år på ett äldreboende behövde jag göra något helt annat ett tag.

Viktigt med strukturerade processer

Berätta lite om jobbet och vardagen som säsongare?
Jag är en del av det arbetslag som tar emot alla de detektorer som skickas tillbaka efter att ha varit ute på mätuppdrag. Efter att de returnerade paketen och kuverten är öppnade skannar vi in detektorerna i systemet och tar ut spårfilmerna. Därefter sätts spårfilmerna upp i karusellerna där de görs redo för etsningen som är nästa steg i processen.

Utöver det så har det varit del arbete med dokumentation. Samtidigt som många moment och processer är digitaliserade finns det fortfarande blanketter, Excel-ark och handskrivna lappar som skickats in med dosorna och behöver samlas, märkas, skannas och stansas in i systemet.

Finns det saker du tycker varit svårare än du förväntat dig?
Arbetet med att sätta upp dosorna i karusellerna kan bli enahanda, något mina kollegor varnade mig för redan från början. Jag har mycket riktigt funnit att den stora utmaningen är att hålla fokus. Det är en särskilt intressant utmaning då jag har adhd. Förvånansvärt nog har det gått ganska bra, tack vare att man aldrig sitter själv på avdelningen. Därför kan det vara ganska trevligt faktiskt, lite som att skala potatis med sina vänner.

Hur upplever du Radonova som arbetsplats?
Det jag först tänker på är att det är en stabil och avslappnad arbetsplats. Här finns också trevliga kollegor som gör att arbetsdagarna går ganska fort. Jag hade knappt hört talas om radonmätning innan jag började här. Efter bara en säsong känner jag att jag lärt mig en hel del. Nu har jag sökt en kockutbildning i Grythyttan till hösten. Skulle jag inte bli antagen där och blir kvar i Uppsala kan jag mycket väl söka mig till Radonova som säsongare igen.

Melker Lindberg, säsongare

Viktigt med kompletterande mätning vid förhöjda radonhalter i BRF och hyresfastigheter

Av Flerbostadshus, Radonmätning Inga kommentarer

Om man genomfört långtidsmätningar i en bostadsrättsförening eller hyresfastighet där lägenheter visat på radonhalter omkring eller över referensvärdet 200 Bq/m³ bör man överväga att undersöka fler lägenheter i fastigheten. Detta eftersom det sannolikt finns ytterligare bostäder som kan ha höga radonhalter.

En långvarig exponering för radon ger en förhöjd risk att skada lungorna och utveckla lungcancer. Genom att göra en uppföljande mätning i ytterligare lägenheter minimerar man risken att boende utsätts för förhöjda radonvärden. En kompletterande mätning ger en bra överblick av bostäder med en radonhalt över 200 Bq/m³. Det ger i sin tur ett tillförlitligt underlag för att bedöma vilka åtgärder som behöver genomföras för att sänka radonhalten.

Notera att det är enkelt att identifiera ytterligare lägenheter med förhöjda radonvärden. Med en 10 dagars mätning (som kan genomföras när som helst under året) får man snabbt en god helhetsbild.

Att tänka på vid en kompletterande korttidsmätning

När man gör en uppföljande korttidsmätning bör man beakta att lägenheter på samma plan som de med konstaterat förhöjda värden ofta är särskilt utsatta. Därför är mätning av alla bostäder på samma plan viktig. Observera att det är särskilt viktigt att mäta alla lägenheter som har kontakt med mark eller källare. Om man vill vara helt på den säkra sidan bör man mäta samtliga lägenheter i fastigheter där förhöjda värden konstaterats. Detta då orsaken till att radon läcker in är individuell och kan variera från en lägenhet till en annan.

Hur följer man upp lägenheter med förhöjda radonhalter?

När man väl identifierat samtliga lägenheter där referensvärdet överstigs kompletteras det lämpligen med en tidsupplöst mätning med en så kallad radonlogger med hög känslighet. Det görs genom att man kontaktar en radonkonsult eller själv hyr/köper en radonlogger.
För att åtgärda problemet är rekommendationen att kontakta en radonkonsult från Svensk Radonförening som har möjlighet at utreda orsaken till den förhöjda halten och erbjuda en åtgärdsplan. För att kartlägga radonläckaget från mark och byggnadsmaterial bör även en så kallad gammamätning genomföras av lägenhetens samtliga väggar. Det är också en tjänst som en radonkonsult kan hjälpa till med.

lägenheter

Kvalitetssäkrad radonmätning i alla led

Av Radonmätning Inga kommentarer

Radonova arbetar sedan bolaget startades för att erbjuda en kvalitetssäkrad process för radonmätning. Det bidrar till att vår mätservice i dag är godkänd världen över och genomförs på ett korrekt sätt enligt nationella krav. Hittills har vi levererat radonmätningar till mer än 50 länder. Med hjälp av effektiva processer och en hög grad av digitalisering kan vi också erbjuda korta leverans- och analystider, både i Europa och Nordamerika.

Nedan beskriver vi våra fem viktigaste pelare för att genomföra en kvalitetssäkrad radonmätning:

Ackreditering

Radonovas mätmetoder är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025. Det innebär att våra mätprocesser kontinuerligt revideras av ett oberoende statligt organ som är medlem i European Accreditation. Den granskningen genomförs årligen och sker på plats under minst två dagar. Vi revideras även med avseende på opartiskhet vilket är ett krav i ISO/IEC 17025. Det innebär enkelt uttryckt att det inte ska finnas något egenintresse för Radonova att påvisa ett visst mätresultat. Läs mer om vår ackreditering här.

Validering

Vissa länder kräver att man validerar sin mätprocess. Det sker normalt genom att man sänder in radondosor för blindtest hos en nationell myndighet där dosorna exponeras för olika nivåer av radon. Därefter skickas dosorna åter till Radonovas laboratorium för analys och framtagande av mätresultat. Därefter jämförs resultatet med det officiella värdet från den nationella myndigheten. Här kan du läsa om resultatet från vårt senaste valideringstest.

Jämförelsetester

Radonova deltar regelbundet i nationella och internationella jämförelsetester. I dessa tester deltar olika radonlaboratorier frivilligt och radondosorna från de olika leverantörerna exponeras samtidigt för en radonhalt som deltagarna inte känner till i förväg. Resultaten från testerna används som underlag till Radonovas ackreditering. Ett av de mest krävande jämförelsetesterna är det som genomförs av statliga tyska BfS (Bundesamt für Strahlenschutz). Här kan du läsa mer om Radonovas resultat från detta.

Kontroll hos kunder

Kontroller hos Radonovas kunder sker framförallt i USA och Kanada som jämfört med Europa har ett delvis annat sätt att säkerställa kvaliteten hos radonlaboratorier. Bland annat ska var tionde utplacerad dosa ha en ”duplicate”. Det innebär att det ska finnas två radondosor vid 10 procent av mätpunkterna och att resultaten från dessa ska jämföras. På så vis kan man kontrollera jämnheten i resultaten från mätlaboratoriet. Dessutom kontrolleras noggrannheten genom att kunder som placerar ut många radondosor åläggs att skicka 3 procent av dosorna från Radonova till en testanläggning med bestämda referensvärden. På så vis går det att göra ett så kallat blindtest för Radonovas radondosor där kunden kan verifiera att mätningen är kvalitetssäkrad. Kunder måste också göra kontroller av ej exponerade radondosor, så kallade ”blanks”.

Egna tester

I varje mätprocess lägger vi minst två radondosor som har exponerats i en kalibreringskammare med känd radonhalt. Genom att kontrollera att dessa radondosor visar korrekt resultat görs en granskning och kvalitetssäkring av mätprocessen på laboratoriet.

Valideringstest, kvalitetssäkrad

Så gör du rätt när radondosor ska returneras

Av Radonmätning Inga kommentarer

På Radonova strävar vi alltid efter högsta kvalitet i alla led. Därför vill vi lyfta fram vikten av att våra radondosor returneras på rätt sätt. För att undvika felaktiga analysvärden bör dosor av typen ”alpha-track” (Radtrak2, Rapidos och Duotrak) generellt sett inte returneras i förslutna plastpåsar. Om mättiden är kortare än 14 dagar bör de aldrig placeras i en försluten plastpåse för retur.

Anledningen till att dosorna ej bör placeras i förslutna plastpåsar är att radon adsorberas (”fastnar”) i plasten till dosorna och att detta felaktigt kan ge förhöjda värden motsvarande 10–20 procent om mättiden har varit kort.  Ju längre tid dosan ligger i den förslutna påsen desto högre blir avvikelsen. Det gäller särskilt om påsen är liten och ligger nära detektorn sett till volym.

– Det är sedan tidigare känt att man riskerar vissa avvikelser när dosor placeras i förslutna plastpåsar. Det framgår också i våra instruktioner att påsar ej ska förslutas vid retur. Det känns ändå viktigt att sprida informationen för att minska risken för fel. Det ska också sägas att risken för extra radonexponering vid transport i ej förslutna påsar i allmänhet är mycket låg i jämförelse med risken för extra exponering i förslutna påsar, säger Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova Laboratories.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som läcker in från marken och vissa fall kommer från byggnadsmaterial. Beroende på marken under huset och typen av byggnadskonstruktion kan skadligt höga koncentrationer av radon uppstå. Radon är en hälsorisk som näst efter rökning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon.

Enligt World Health Organization, WHO, är 3% – 14% av alla lungcancerfall orsakade av radon beroende på var man bor. WHO rekommenderar ett gränsvärde för radonhalten på 100 Bq/m³.

Källa:
Möre and Hubbard, “222Rn ABSORPTION IN PLASTIC HOLDERS FOR ALPHA TRACK DETECTORS: A SOURCE OF ERROR”, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 74, Nos. ½ pp. 85-91 (1997).

rapidos

Tyskland nästa marknad för Radonovas internationella expansion

Av Nyheter, Radonmätning Inga kommentarer

Radonova har anställt Patrik Nöteberg som ansvarig för företagets expansion i Tyskland. Liksom flera andra europeiska länder har Tyskland infört nya nationella regler som en följd av EURATOM:s direktiv BSS 59/2013. Det gör i sin tur att efterfrågan på tillförlitliga och smidiga radonmätningar förväntas öka. Förutom att mäta radon i bostäder bedöms den tyska marknaden få ett stort fokus på arbetsplatsmätningar.

Förutom inom gruvindustrin har radonfrågan historiskt spelat en relativt undanskymd roll i Tyskland. Liksom i många andra EU-länder är kunskapsnivån också ganska låg. Samtidigt är Tyskland ett stort land sett både till sin befolkning och yta. Varje år beräknas cirka 1 900 tyskar dö i lungcancer orsakad av radon.

Hög kvalitet och effektiva processer avgörande

– Geografiskt är det framförallt i de södra och östra delarna av landet som markradon är ett problem. Med nya lagar och regler kommer behovet av professionella aktörer som kan erbjuda mätning och analys att öka. Jag är därför väldigt glad att få ansluta mig till ett världsledande företag som Radonova. Förutom mät- och analysteknik i absolut framkant har Radonova kommit långt när det gäller digitalisering, rationella processer och support. Och inte minst att erbjuda en väl sammanhållen helhetslösning. Det är avgörande egenskaper när man tar sig an en stor och tekniskt mogen marknad som Tyskland, kommenterar Patrik Nöteberg.

– Som uppvuxen och utbildad i Tyskland har Patrik viktig kunskap och erfarenhet när vi nu tar nästa steg mot att etablera oss i Tyskland. Vi har sedan tidigare en viss närvaro men med Patrik som en del av Radonova främjar vi en snabbare expansion. Patriks kunskap om språk, kultur och teknisk försäljning är mycket viktiga komponenter som för oss närmare den tyska marknaden. Han har många egenskaper och erfarenhet som kommer att hjälpa både Radonova och våra kunder, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Patrik Nöteberg är 49 år och har en magisterexamen i fysik (mätteknik). Han har mångårig internationell erfarenhet av bland annat teknisk försäljning och support. Förutom Tyskland kommer Patrik även att ansvara för Radonovas arbete i Schweiz och Österrike.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som läcker in från marken och vissa fall kommer från byggnadsmaterial. Beroende på marken under huset och typen av byggnadskonstruktion kan skadligt höga koncentrationer av radon uppstå. Radon är en hälsorisk som näst efter rökning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon.
Enligt World Health Organization, WHO, är 3% – 14% av alla lungcancerfall orsakade av radon beroende på var man bor. WHO rekommenderar ett gränsvärde för radonhalten på 100 Bq/m³.

Patrik Nöteberg

Ska man mäta radon i fritidshus?

Av Radonmätning Inga kommentarer

Det kommer många frågor om radon till Nordens största radonlaboratorium Radonova. En av de vanligare är om man behöver mäta radon i fritidshus? Innan vi går in på den frågeställningen är det viktigt att påpeka att man först och främst ska mäta radon i sin permanenta bostad (där man vistas längst tid). Det är viktigt att radonhalten ligger under det nationella referensvärdet 200 Bq/m³. Om den inte gör det bör man genomföra åtgärder för att sänka radonhalten.

Exempel på när det är aktuellt att mäta radon i fritidshus

När det kommer till fritidshus är det kanske inte är lika självklart att genomföra en radonmätning där eftersom man normalt vistas betydligt kortare tid i det än i den permanenta bostaden. Men det kan ändå finnas flera goda anledningar till att genomföra en mätning.

Här listar vi några exempel då det är viktigt att mäta radon i fritidshus:

  • Om fritidshuset ligger på av kommunen angivet högriskområde för radon. Notera att mycket höga radonvärden redan vid kortare vistelser kan ge motsvarande exponering som du får i en permanent bostad med en radonhalt över 200 Bq/m³.
  • Om du misstänker att fritidshuset är byggt av lätt blåbetong bör du alltid mäta eftersom detta byggnadsmaterial kan ge höga radonhalter.
  • Om du vistas mycket i fritidshuset under vinterhalvåret bör du överväga att mäta. Detta eftersom radonhalterna är betydligt högre under eldningssäsong än under sommaren. Det beror på att mer radon från marken ackumuleras i inomhusluften när huset värms upp.
  • Om du har framtida planer att bo permanent i huset, alternativt sälja det som en permanent bostad.

Notera att en radonmätning inte nödvändigtvis behövs om man har ett oisolerat fritidshus där man endast vistas några veckor under sommaren. Om man vill vara på den säkra sidan ska man dock alltid mäta. Även en radonhalt på 100 Bq/m³ ökar enligt WHO risken för lungcancer.

Att mäta är enkelt

Det är mycket enkelt att genomföra en radonmätning. Man beställer radondosor och placerar ut dem enligt tydliga instruktioner. Efter två månader skickas dosorna åter till radonlaboratoriet som därefter tillhandahåller en analysrapport. För att garantera ett korrekt mätvärde att det viktigt att använda ett ackrediterat radonlaboratorium som Radonova.

fritidshus

Vanliga fel vid ansökan om radonbidrag

Av Radonmätning, Villa Inga kommentarer

I Sverige har privatpersoner sedan juli 2018 haft möjlighet att söka ett så kallat radonbidrag hos Boverket. Bidraget kan sökas av småhusägare i behov av radonsanering. Radonbidrag får lämnas med 50 procent av en skälig kostnad för åtgärderna, dock högst med 25 000 kronor. Bidrag kan sökas för sådana åtgärder som bedöms nödvändiga för att huset efter åtgärderna ska ha en radonhalt på högst 200 becquerel (Bq) per kubikmeter inomhusluft.

Bidraget betalas ut i efterskott – gör rätt från början

Bidraget betalas ut i efterskott när arbetet är slutfört. Ett villkor för bidraget är att du efter saneringsåtgärderna gör en uppföljningsmätning av radonhalten. Uppföljningsmätningen ska göras på samma sätt som den bidragsgrundande mätningen. För att erhålla bidraget är det alltså viktigt att göra rätt hela vägen, från början till slut. Ett par relativt vanliga fel är:

  • Besiktningen som genomförts är bristfällig och har ej utrett förhållandet mellan radon från marken jämfört med radon från byggnadsmaterialet
  • Man använder en ej godkänd radonkonsult (av länsstyrelsen) och riskerar därigenom risk för avslag

Notera även att man för att kunna göra en ansökan om radonbidrag måste ha genomfört en långtidsmätning som visar radonhalten som ett årsmedelvärde. En sådan mätning ska göras under eldningssäsongen och utföras med hjälp av ett ackrediterat laboratorium som exempelvis Radonova.

Efter genomförd åtgärd är ytterligare ett par relativt vanliga fel att man skapar större undertryck i huset genom ökad frånluftsventilation utan att samtidigt öka tilluften, eller att man felaktigt utgår från att en ökad luftomsättning löser problemet med markradon. I bägge fallen kan åtgärderna vara otillräckliga och innebära att radonbidraget uteblir.

Viktigt att inte avgränsa de möjliga radonkällorna

Vid radonutredningar händer det också att man gör misstaget att inte undersöka alla tänkbara orsaker till förhöjda radonvärden. På så vis riskerar man att missa den huvudsakliga orsaken till problemet. Som exempel kan nämnas att det ibland finns en tendens att föreslå enkla tätningsåtgärder vid exempelvis gamla golvbrunnar utan att ens kontrollera om det också finns otätheter i själva grundkonstruktionen.

Det finns husägare som blivit väldigt besvikna på dåliga resultat trots att man följt rådet att täta kring golvbrunnar. I dessa fall har det huvudsakliga problemet ofta varit ett helt annat och där borde lufttryckspåverkande åtgärder åtminstone funnits med som en möjlig åtgärd. Därmed inte sagt att lufttryckspåverkande åtgärder alltid är bäst.

Sammanfattningsvis är rådet att alltid använda kompetenta och godkända radonkonsulter, arbeta med stor noggrannhet samt sist men inte minst, se till att inte ha för bråttom att slå fast var felet ligger. Då ökar du chanserna att åtgärden blir rätt samtidigt som ansökan om radonbidrag godkänns.

Läs mer om radonbidrag på www.radonbidrag.se

Radon, statistik

Högtryck i Radonovas instrumentverkstad

Av Mätteknik, Radonmätning Inga kommentarer

Säsongen för att mäta markradon närmar sig. Samtidigt ökar efterfrågan på tillförlitliga radoninstrument. Det innebär bråda dagar för Fredrik Lindén och kollegorna i Radonovas instrumentverkstad.

– Tillverkningen av radoninstrument bygger till stor del på avancerad teknik men det krävs också erfarenhet och hantverk. Kvalitetskraven är höga och varje instrument måste tillverkas och testas för att vara maximalt pålitliga vid användning på fältet, kommenterar Fredrik Lindén.

Producerar för snabb leverans

– För att möta marknadens efterfrågan bygger vi just nu en serie med markradoninstrumentet MARKUS 10. För att alltid ha instrument tillgängliga för snabb leverans försöker vi ligga steget före och ha instrument på hyllan. Eftersom våra instrument består av väldigt många olika komponenter måste vi arbeta med leverantörer som både levererar hög kvalitet och håller angivna leveranstider. Det finns heller ingen del som går att undvara när det gäller våra instrument, fortsätter Fredrik Lindén.

Robusthet och enkelt handhavande avgörande

– I dag vet vi att väl beprövade, robusta och användarvänliga instrument är avgörande framgångsfaktorer. Där är MARKUS 10 ett bra exempel. Våra kunder förväntar sig ett driftsäkert precisionsinstrument och vår instrumentverkstad arbetar alltid för att möta eller överträffa de förväntningarna. Därför deltestar vi inför varje slutmontering alla ingående komponenter utifrån högt ställda kvalitetskrav, avslutar Fredrik Lindén.

Kort om MARKUS 10

Markradon är den vanligaste orsaken till förhöjda radonvärden. MARKUS 10 är ett instrument som mäter radon i mark och jord. Det är ett portabelt och batteridrivet instrument som klarar av att mäta höga radonkoncentrationer. Principen är att ett sondrör (ihåligt spett) slås ner i marken och sedan pumpas luften genom sondröret till en kammare som detekterar radonets sönderfallsprodukter, sedan visas mätresultatet i displayen. Mättiden för att mäta markradon är 12 minuter.

instrumentverkstad

Finns radon bara i våra källare?

Av Radonmätning, Villa Inga kommentarer

Det korta och korrekta svaret är nej, radon förekommer inte bara i källare. Däremot är det vanligare med förhöjda radonvärden i källarutrymmen än i övriga delar av ett hus. Den enkla anledningen till det är att källare ligger i direkt anslutning till marken. Markradon är den vanligaste orsaken till förhöjda radonvärden.

Radon är en radioaktiv gas med beteckning Rn-222 som bildas när radium sönderfaller. Radium bildas i sin tur från naturligt förekommande uran i berggrund och jordarter. Om marken släpper igenom luft och husets grund är otät kan den radonhaltiga luften lätt att ta sig in. Inomhus kan radonhalten då bli hög, ibland så hög som flera tusen becquerel radon per kubikmeter luft. Det ska jämföras med den nationella referensnivån 200 Bq/m³ som enligt Strålskyddsförordningen (2018:506) anger vad som är ett förhöjt radonvärde.

Vanligast med inläckage via källarutrymmen

På grund av markkontakten är källare den vanligaste platsen för inläckage av radongas. Läckaget sker då oftast via porösa betongfundament, otäta rensbrunnar eller kabelgenomföringar samt otäta avloppsbrunnar och anslutningar som exponerar källaren för markradon. Lufttrycket i källaren kan också bidra till förhöjda radonhalter. När lufttrycket i källarutrymmet skiljer sig mycket från trycket utanför bildas ett så kallat undertryck. Enkelt uttryckt innebär det att källaren drar in mer luft från den underliggande marken vilket i sin tur kan påverka radonhalten.

Samtidigt som källare kan bidra till förhöjda radonvärden är det viktigt att förstå att hus som står på krypgrund eller betongplatta också riskerar inläckage av radon. Man kan dessutom se källaren som något av en ”buffert” vid förhöjda radonvärden, taget att källaren inte är bebodd och avgränsas med en stängd dörr. Med krypgrund eller betongplatta riskerar man att radon läcker direkt in i boendeutrymmen. Det är alltså inte så att källarutrymmen enbart är av ondo när det gäller radon.

– Det är vanskligt att dra ett likhetstecken mellan källare och höga radonhalter. Man bör absolut vara extra observant och alltid mäta källarutrymmen, men förhöjda radonvärden kan många gånger finnas i hus och byggnader utan källare, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Måste inte vara komplicerat att åtgärda

Radongas är helt luktfri och osynlig. Det enda sättet att ta reda på vilken radonhalt man har hemma är därför att mäta. Om en mätning visar förhöjda radonhalter är rekommendationen att ta hjälp av en radonkonsult som kan identifiera var radonet läcker in och vilka åtgärder som kan bidra till att sänka nivån under referensvärdet 200 Bq/m³. Du finner radonkonsulter på Svensk Radonförenings hemsida.

Om radon läcker in via källarutrymmet kan det ibland räcka med att täta sprickor och hål mot marken. Det kan också vara aktuellt att byta eller täta sumpbrunns- och avloppskåpor. Vid höga radonhalter kan det dock behövas mer omfattande åtgärder för att sänka halten under referensvärdet. Det kan i dessa fall vara aktuellt att installera en så kallad radonsug eller radonbrunn. Det behöver dock inte vara särskilt komplicerat och har ofta en god effekt. (Obs! Radon som kommer från byggmaterial sänks däremot oftast med en förbättrad mekanisk ventilation.)

– Generellt sett har våra hus blivit allt tätare och mer motståndskraftiga mot radon. Dessutom används ofta byggnadsmaterial med låg radiumhalt och väl genomtänkta ventilationslösningar. Oavsett om man bor i ett nytt eller gammalt hus med eller utan källare är dock rådet att genomföra en radonmätning. På så vis får man full koll och kan om det krävs åtgärda en förhöjd radonhalt, avslutar Radonovas Karl Nilsson.

radon i källare