Skip to main content
0
Kategori

Arbetsplats

Arbetsplats

Finland ligger före Sverige

-Radonmätning på arbetsplatser är vardag i Finland Det är inte bara i skolans värld Finland ligger före Sverige. När det gäller att mäta radon på arbetsplatser ligger vårt grannland också steget före. Att mäta radon på finska arbetsplatser är sedan flera år vardag för Radonovas partner Suomen radonhallinta. Redan innan den nya strålskyddslagen infördes den 1 juni i år ställde…
december 12, 2018
Arbetsplats

Johan Olsson leder Radonovas arbete att mäta radon på arbetsplatser

”Det är hög tid att ta den nya strålskyddslagen för arbetsplatser på allvar” Sedan den nya Strålskyddslagen trädde i kraft 1 juni 2018 måste landets arbetsgivare känna till radonhalten på våra arbetsplatser. Som arbetsgivare måste man också vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att åtgärda radonhalter över det hygieniska gränsvärdet 200 Bq/m³. Radonova Laboratories Johan Olsson är specialist…
november 7, 2018
Arbetsplats

Radonmätning på arbetsplatser – guide för att följa den nya Strålskyddslagen

I samband med att den nya Strålskyddslagen trädde i kraft från 1 juni 2018 måste arbetsgivaren känna till radonhalten på arbetsplatsen och vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att åtgärda radonhalter över det hygieniska gränsvärdet på 200 Bq/m³. I samband med införandet av den nya lagen uppstår ofta frågor kring hur radonmätning på arbetsplatser går till. Hur går…
september 20, 2018
Arbetsplats

Radon – Är Sverige rustat för att klara tillsynen?

För att uppfylla EU:s nya Strålskyddsdirektiv trädde en ny strålskyddslag i kraft den 1 juni. Den innebär bland annat nya krav på arbetsgivare med arbetsplatser där radonhalten överstiger 200 Bq/m³. Om referensvärdet trots åtgärder överskrids ska arbetsgivaren göra en anmälan till Strålsäkerhetsmyndigheten. De kan i sin tur kräva att arbetsgivaren tar till ytterligare åtgärder för att minska arbetstagarnas exponering för…
juni 17, 2018
Arbetsplats

Ny nationell handlingsplan ställer krav på mätning av radon

En ny svensk Nationell Handlingsplan för radon har tagits fram av Strålsäkerhetsmyndigheten i samverkan med Arbetsmiljöverket, Boverket, Folkhälsomyndigheten, Livsmedelsverket, Sveriges geologiska undersökning och Swedac. Planen belyser vikten av hög kvalitet på radonmätningar och förordar att de ska genomföras med radondosor från ett ackrediterat laboratorium som Radonova. Man framhåller även vikten av informationskampanjer kring radon för att öka medveten kring risken…
april 6, 2018
Arbetsplats

Mycket höga radonhalter på Kungliga slottet

Kungliga slottet i Stockholm är en av de arbetsplatser i Sverige där man riskerar att exponeras för mycket höga radonhalter. Man har mätt radonhalter upp till 15 000 Bq/m3, vilket ska ställas i relation till gränsvärdet på 200 Bq/m3. Detta belyser vikten av att mäta radon på fler arbetsplatser i Sverige och endast inte i bostäder. Några resultat från mätningarna är:…
mars 7, 2018
Arbetsplats

Ny strålskyddslag påverkar arbetsgivare

Ny strålskyddslag 1 juni 2018 1 juni 2018 träder en ny strålskyddslag i kraft. Den ersätter nuvarande strålskyddslag från 1988. Bakgrunden till den nya lagen är två direktiv från EU:s ministerråd, ett nytt strålskyddsdirektiv (2013/59/Euratom) och ett ändrat kärnsäkerhetsdirektiv (2014/87/Euratom). Nyheter i den nya strålskyddslagen? I den nya lagen har regelverk kring exponering av radon tagits med samt att detta…
januari 31, 2018
NyheterArbetsplats

Förhöjda radonhalter i skolor

Än en gång  visar det sig att det finns förhöjda radonhalter i skollokaler. Denna gång i Skövde. Radonova har lång erfarenhet av att mäta arbetsplatser och är det laboratorium som gjort flest radonmätningar på skolor och förskolor i Sverige.Läs hela nyheten här
januari 19, 2018
Arbetsplats

Radon kan vara en hälsorisk på vanliga arbetsplatser

Radon är en så kallad ädelgas som avger joniserande strålning, vilket innebär att radon är radioaktivt. Joniserande strålning leder till att celler kan skadas, vilket i sin tur leder till sjukdomar så som cancer. Lungcancer är den vanligaste formen av cancer som man kan få på grund av radon. Gasen radon är ett grundämne som kan komma direkt från marken,…
oktober 1, 2017