Skip to main content
0
Radonmätning

Radongas: vad är en farlig nivå för exponering?

Hälsoeffekterna av exponering för radongas är väl dokumenterade och kan i värsta fall vara livshotande. Faktum är att radongas i dag är den näst vanligaste orsaken till lungcancer efter rökning. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar dessutom och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen. Vi vet att långvarig exponering för gasen i våra…
augusti 31, 2021
MätteknikRadonmätning

Vilka enheter används för att mäta radongas?

Svaret är inte lika enkelt som frågan. Eftersom det finns många olika sammanhang där radongas behöver mätas måste vi först klargöra mer exakt vad vi pratar om. Det kan exempelvis handla om exponeringen för radongas, koncentrationen av radongas i inomhusluft, radongaskoncentrationen i mark och radonhalten i vatten. Mätenheten skiljer sig åt beroende på vilken aspekt eller nivå man behöver mäta.…
augusti 17, 2021
Nyheter

Radonovas tyska partner utökar tjänste- och produktportföljen för att möta efterfrågan på radonmätningar

De senaste förändringarna i tysk radonlagstiftning har ökat medvetenheten om radon och den skadliga inverkan radongas har på hälsan. Utvecklingen har också ökat efterfrågan på lokala distributörer och företag som levererar de radoninstrument och tjänster som krävs för att genomföra effektiva och säkra radonmätningar. Radonovas tyska partner Safetec har varit aktiv inom strålskyddsområdet i nästan 30 år och ser hur…
juli 6, 2021
Nyheter

Hur påverkar radongas människors hälsa?

Radongas svarar för mer än hälften av allmänhetens totala exponering för naturlig joniserande strålning (UNSCEAR-rapport 2000). I dag vet vi också att förhöjda radonhalter kan påträffas i alla typer av byggnader och en viss mängd radongas finns överallt. Med det uppstår frågan varför radongas är farlig och hur den kan påverka människors hälsa? Alfastrålning kan skada DNA Radon är en…
juni 22, 2021
ArbetsplatsNyheter

Förhöjda radonhalter kan finnas på alla typer av arbetsplatser

En ny undersökning visar att olika typer av arbetsplatser har små skillnader i uppmätta radonhalter. När Sveriges största radonlaboratorium Radonova mellan år 2018 och 2020 genomfört mätningar på cirka 10 000 svenska arbetsplatser är skillnaderna mellan kontor, industrier, affärer och skolor små. Undantaget gäller arbetsplatser under jord där radonhalterna som förväntat tenderar att vara högre än i andra typer av…
juni 8, 2021
MätteknikNyheter

Radonovas Radtrak2-detektorer får högt betyg i spanskt jämförelsetest

Radonova och ACPRO SLU, en av Radonovas distributörer i Spanien, har deltagit i ett jämförelsetest av passiva radondetektorer. Testet visar att Radonovas Radtrak2-detektorer fick mycket goda resultat jämfört med andra detektorer. Det nationella jämförelsetestet genomfördes av Universitat Politècnica de Catalunya, i samarbete med den spanska strålsäkerhetsmyndigheten. Vid testet exponerades minst fem detektorer av samma typ från varje leverantör. Detektorerna exponerades…
maj 25, 2021
Radonmätning

När upptäcktes radongasen?

För att ta reda på när radongas först upptäcktes måste vi gå tillbaka till 1500-talet när man började studera orsakerna till sjukdomar bland gruvarbetare i Sachsen och Böhmen. Lungsjukdomar var vanliga bland dessa gruvarbetare, och det är tydligt att radongas ofta var orsaken till dödsfallen. I slutet av 1800-talet började en ny era inom fysiken. Namn som Marie Skłodowska Curie,…
maj 11, 2021
Mätteknik

Viktigt att kalibrera för att mäta rätt radonhalt

I Sverige och flera andra länder finns det krav på att ett radoninstrument kalibreras en gång per år. Detta är viktigt eftersom många instrument saknar en kvalitetsfunktion för att avgöra att det fungerar som det ska. Varför kalibrera? Radoninstrument bygger på principen att på något sätt mäta alfastrålningen från radon och dess radondöttrar i samband med dess sönderfall. Professionella instrument…
april 27, 2021
Mätteknik

Så gör du rätt mätning i samband med radonsanering

En lyckad radonsanering förutsätter en ordentlig besiktning där man kan identifiera varifrån den radioaktiva radongasen kommer. Det görs bland annat genom ett antal olika radonmätningar. Orsaken till en förhöjd radonhalt kan ju vara flera, men framförallt uppstår den genom inläckage från marken och byggnadsmaterial. När man genomför olika typer av radonmätningar får man en heltäckande bild av radonläget i den…
april 13, 2021
Nyheter

Radonovas nya produktionslinje invigd – ökar kapacitet och leveranssäkerhet

För att kunna växla upp ytterligare och möta den internationella efterfrågan på radonmätningar invigde Radonova i slutet av mätsäsongen en ny produktionslinje i Uppsala. Den har kostat cirka 4 MSEK och innebär att Radonova ökar sin produktionskapacitet med cirka 300 procent. För kunderna innebär den nya produktionslinjen en ännu högre leveranssäkerhet och kortare leveranstider. Den ökade efterfrågan på radonmätning drivs…
mars 30, 2021