All Posts By

Jonas Paulsrud

Säsongare är en viktig kugge i Radonovas radonmätning och analys

Av Okategoriserade, Radonmätning Inga kommentarer

Radonmätning är till stora delar säsongsbetonad med maj månad som en avslutande topp. Men redan från oktober är det bråda dagar när tusentals detektorer ska skickas ut till kunder och sedan tas emot för analys. För att klara det arbetet är ”säsongare” en viktig del av Radonovas verksamhet. Vi har träffat 25-årige Melker Lindberg som nu avslutar sin första säsong hos Radonova.   

Vad fick dig att söka jobbet som säsongsarbetare?
En god vän till familjen har arbetat här ett drygt år och talade gott om arbetsplatsen. Han nämnde att det skulle behövas extrapersonal till högsäsongen och berättade om jobbet. Utifrån det kände jag att jag var intresserad. Efter att av och till ha arbetat flera år på ett äldreboende behövde jag göra något helt annat ett tag.

Viktigt med strukturerade processer

Berätta lite om jobbet och vardagen som säsongare?
Jag är en del av det arbetslag som tar emot alla de detektorer som skickas tillbaka efter att ha varit ute på mätuppdrag. Efter att de returnerade paketen och kuverten är öppnade skannar vi in detektorerna i systemet och tar ut spårfilmerna. Därefter sätts spårfilmerna upp i karusellerna där de görs redo för etsningen som är nästa steg i processen.

Utöver det så har det varit del arbete med dokumentation. Samtidigt som många moment och processer är digitaliserade finns det fortfarande blanketter, Excel-ark och handskrivna lappar som skickats in med dosorna och behöver samlas, märkas, skannas och stansas in i systemet.

Finns det saker du tycker varit svårare än du förväntat dig?
Arbetet med att sätta upp dosorna i karusellerna kan bli enahanda, något mina kollegor varnade mig för redan från början. Jag har mycket riktigt funnit att den stora utmaningen är att hålla fokus. Det är en särskilt intressant utmaning då jag har adhd. Förvånansvärt nog har det gått ganska bra, tack vare att man aldrig sitter själv på avdelningen. Därför kan det vara ganska trevligt faktiskt, lite som att skala potatis med sina vänner.

Hur upplever du Radonova som arbetsplats?
Det jag först tänker på är att det är en stabil och avslappnad arbetsplats. Här finns också trevliga kollegor som gör att arbetsdagarna går ganska fort. Jag hade knappt hört talas om radonmätning innan jag började här. Efter bara en säsong känner jag att jag lärt mig en hel del. Nu har jag sökt en kockutbildning i Grythyttan till hösten. Skulle jag inte bli antagen där och blir kvar i Uppsala kan jag mycket väl söka mig till Radonova som säsongare igen.

Melker Lindberg, säsongare

Viktigt med kompletterande mätning vid förhöjda radonhalter i BRF och hyresfastigheter

Av Flerbostadshus, Radonmätning Inga kommentarer

Om man genomfört långtidsmätningar i en bostadsrättsförening eller hyresfastighet där lägenheter visat på radonhalter omkring eller över referensvärdet 200 Bq/m³ bör man överväga att undersöka fler lägenheter i fastigheten. Detta eftersom det sannolikt finns ytterligare bostäder som kan ha höga radonhalter.

En långvarig exponering för radon ger en förhöjd risk att skada lungorna och utveckla lungcancer. Genom att göra en uppföljande mätning i ytterligare lägenheter minimerar man risken att boende utsätts för förhöjda radonvärden. En kompletterande mätning ger en bra överblick av bostäder med en radonhalt över 200 Bq/m³. Det ger i sin tur ett tillförlitligt underlag för att bedöma vilka åtgärder som behöver genomföras för att sänka radonhalten.

Notera att det är enkelt att identifiera ytterligare lägenheter med förhöjda radonvärden. Med en 10 dagars mätning (som kan genomföras när som helst under året) får man snabbt en god helhetsbild.

Att tänka på vid en kompletterande korttidsmätning

När man gör en uppföljande korttidsmätning bör man beakta att lägenheter på samma plan som de med konstaterat förhöjda värden ofta är särskilt utsatta. Därför är mätning av alla bostäder på samma plan viktig. Observera att det är särskilt viktigt att mäta alla lägenheter som har kontakt med mark eller källare. Om man vill vara helt på den säkra sidan bör man mäta samtliga lägenheter i fastigheter där förhöjda värden konstaterats. Detta då orsaken till att radon läcker in är individuell och kan variera från en lägenhet till en annan.

Hur följer man upp lägenheter med förhöjda radonhalter?

När man väl identifierat samtliga lägenheter där referensvärdet överstigs kompletteras det lämpligen med en tidsupplöst mätning med en så kallad radonlogger med hög känslighet. Det görs genom att man kontaktar en radonkonsult eller själv hyr/köper en radonlogger.
För att åtgärda problemet är rekommendationen att kontakta en radonkonsult från Svensk Radonförening som har möjlighet at utreda orsaken till den förhöjda halten och erbjuda en åtgärdsplan. För att kartlägga radonläckaget från mark och byggnadsmaterial bör även en så kallad gammamätning genomföras av lägenhetens samtliga väggar. Det är också en tjänst som en radonkonsult kan hjälpa till med.

lägenheter

Radonovas nya programvara förenklar radonmätning på arbetstid

Av Arbetsplats, Nyheter Inga kommentarer

Som en del i arbetet för att förenkla radonmätning på arbetsplatser har Radonova utvecklat en ny programvara. I kombination med radoninstrument gör den nya programvaran det mycket enkelt att mäta och analysera radonhalten under arbetstid.

– I takt med en allt större efterfrågan på ackrediterade långtidsmätningar på arbetsplatser har vi även sett en ökad efterfrågan att kunna mäta radonhalten under arbetstid. För att snabbt kunna få fram ett årsmedelvärde och möta efterfrågan har Radonovas IT-avdelning tagit fram en programvara, ATMOS Light, där användaren enkelt kan få fram radonhalten på arbetstid, säger Radonovas vd Karl Nilsson.

Programvaran fungerar för närvarande tillsammans med radonsensorn RadonEye PLUS2 vid minst en veckas mätning. Med radoninstrumentet ATMOS går det att använda programvaran vid kortare mätperioder (ner till två dygn). Licenser kan köpas både till tidigare beställd utrustning, men också i samband med köp av nya radoninstrument. Genom att använda programvaran får man en komplett mätrapport. Den ger tillräckligt underlag för att svara på frågan om ventilationsåtgärder behövs sättas in för att sänka radonhalten under arbetstid.

Varför ska man mäta radonhalten under arbetstid?

I samband med att man mäter årsmedelvärdet på arbetsplatser identifieras kontor och andra lokaler med förhöjda radonhalter. Man ser också om dessa ligger över det hygieniska gränsvärdet 200 Bq/m³ enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:1). Innan man vidtar åtgärder för att sänka halterna ska man dock mäta radonhalten under arbetstid. Detta då den obligatoriska mätningen för årsmedelvärde utgår från en mätning med radondosor under minst två månader (och som pågår under hela dygn).
I arbetslokaler med ventilation kan radonhalten under arbetstid därför vara lägre än det hygieniska gränsvärdet. Om så är fallet behöver inga ytterligare åtgärder sättas in, under förutsättning att ventilationen inte förändras.

Strålskyddslagen i korthet

Hygieniska gränsvärdet för radon i Sverige på arbetsplatser är 200 Bq/m³ uttryckt i årsmedelvärde. Årsmedelvärdet får man fram genom att placera ut radondosor minst 2 månader någon gång mellan 1:a oktober och 30:e april. Om 200 Bq/m³ överskrids har arbetsgivaren enligt strålskyddslagen skyldighet att anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten och vid behov genomföra åtgärder för att sänka radonhalten.

Ny statistik visar att förhöjda radonvärden kan finnas i alla typer av bostäder

Av Nyheter Inga kommentarer

Statistik från Radonova visar att förhöjda radonvärden kan finnas i såväl gamla som nya bostäder. I flerfamiljshus har i genomsnitt 2,5 procent av bostäderna byggda mellan år 1980 och 2019 årsmedelvärden över 200 becquerel per kubikmeter. Mätningar i enfamiljshus byggda under samma period visar att 9,5 procent av husen har förhöjda radonvärden. Statistiken bygger på cirka 148 000 mätningar som analyserats från och med januari 2018 till mars 2020.

Vad gäller äldre flerfamiljshus visar statistiken att 17,4 procent av husen byggda mellan år 1900 och 1979 har förhöjda radonvärden. För enfamiljshus byggda under samma period är motsvarande andel 31,1 procent.

Referensvärdet för radon i Sverige är 200 becquerel per kubikmeter. Värden över det ska enligt strålskyddslagen åtgärdas. Det enskilt högsta årsmedelvärde Radonova uppmätt mellan 2018 och 2020 låg på över 10 000 becquerel per kubikmeter. I det fallet var huset en villa.

Mätning enda sättet att få koll

Oberoende av byggnadsår går det alltid att finna hus med radonvärden över 1 000 becquerel per kubikmeter. Det innebär att det enda säkra sättet att veta om ett hus har förhöjda radonvärden är att mäta.

– Med tanke på att omkring 500 svenskar varje år drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon är det viktigt att fler förstår att referensvärdet finns där av en anledning. Därför behöver myndigheter, branschföreträdare, fastighetsägare och privatpersoner arbeta tillsammans för att minska antalet radonrelaterad lungcancer. Dessutom innebär den nya strålskyddslagen att landets arbetsgivare också har skyldighet att kontrollera radonhalten på våra arbetsplatser, kommenterar Tryggve Rönnqvist, teknisk chef, Radonova Laboratories.

– Vår statistik visar att betydligt fler borde mäta radonhalten. Visserligen har vi blivit bättre på att bygga radonsäkra hus men det finns god anledning att mäta radonhalten även om huset är helt nytt, fortsätter Tryggve Rönnqvist.

Covid-19 ger perspektiv på radonfrågan

Globalt visar statistik att 230 000 människor beräknas drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon.

– Den nu pågående pandemin och covid-19 är ett mycket allvarligt hot mot vår hälsa. Samtidigt ger den perspektiv och påminner om hur viktigt det är att minska riskerna som följer med förhöjda radonvärden. I bägge fallen är det dessutom lungorna som är särskilt utsatta. Med tanke på att lungcancer har en hög dödlighet kan det kännas som radonfrågan borde vara högre upp på agendan än vad vi hittills sett. Kunskapen finns där och det finns i dag inga ursäkter att blunda för radon som en hälsorisk, avslutar Tryggve Rönnqvist.

Behöver inte vara komplicerat att mäta eller åtgärda

Radongas är helt luktfri och osynlig. Därför är det enda sättet att ta reda på vilken radonhalt man har hemma att mäta. I grunden är det enkelt att mäta radon. Man beställer radondosor, placerar ut dem, registrerar data och samlar in dosorna. Därefter skickar man dem till radonlaboratoriet som bifogar en rapport via e-post eller online. Om en mätning visar förhöjda radonhalter är rekommendationen att ta hjälp av en radonkonsult som kan identifiera var radonet läcker in och vilka åtgärder som kan bidra till att sänka nivån under referensvärdet 200 becquerel per kubikmeter.

Den i särklass vanligaste orsaken till en förhöjd radonhalt är läckage från marken. Det står för hela 85 procent av de förhöjda värdena i Sverige. Radon från vatten kan bara orsakas om man förser huset med vatten från egen brunn. Vad gäller blå lättbetong användes det i en del hus byggda med material som tillverkats mellan år 1929 och 1975.

 

Radon, statistik

Kvalitetssäkrad radonmätning i alla led

Av Radonmätning Inga kommentarer

Radonova arbetar sedan bolaget startades för att erbjuda en kvalitetssäkrad process för radonmätning. Det bidrar till att vår mätservice i dag är godkänd världen över och genomförs på ett korrekt sätt enligt nationella krav. Hittills har vi levererat radonmätningar till mer än 50 länder. Med hjälp av effektiva processer och en hög grad av digitalisering kan vi också erbjuda korta leverans- och analystider, både i Europa och Nordamerika.

Nedan beskriver vi våra fem viktigaste pelare för att genomföra en kvalitetssäkrad radonmätning:

Ackreditering

Radonovas mätmetoder är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025. Det innebär att våra mätprocesser kontinuerligt revideras av ett oberoende statligt organ som är medlem i European Accreditation. Den granskningen genomförs årligen och sker på plats under minst två dagar. Vi revideras även med avseende på opartiskhet vilket är ett krav i ISO/IEC 17025. Det innebär enkelt uttryckt att det inte ska finnas något egenintresse för Radonova att påvisa ett visst mätresultat. Läs mer om vår ackreditering här.

Validering

Vissa länder kräver att man validerar sin mätprocess. Det sker normalt genom att man sänder in radondosor för blindtest hos en nationell myndighet där dosorna exponeras för olika nivåer av radon. Därefter skickas dosorna åter till Radonovas laboratorium för analys och framtagande av mätresultat. Därefter jämförs resultatet med det officiella värdet från den nationella myndigheten. Här kan du läsa om resultatet från vårt senaste valideringstest.

Jämförelsetester

Radonova deltar regelbundet i nationella och internationella jämförelsetester. I dessa tester deltar olika radonlaboratorier frivilligt och radondosorna från de olika leverantörerna exponeras samtidigt för en radonhalt som deltagarna inte känner till i förväg. Resultaten från testerna används som underlag till Radonovas ackreditering. Ett av de mest krävande jämförelsetesterna är det som genomförs av statliga tyska BfS (Bundesamt für Strahlenschutz). Här kan du läsa mer om Radonovas resultat från detta.

Kontroll hos kunder

Kontroller hos Radonovas kunder sker framförallt i USA och Kanada som jämfört med Europa har ett delvis annat sätt att säkerställa kvaliteten hos radonlaboratorier. Bland annat ska var tionde utplacerad dosa ha en ”duplicate”. Det innebär att det ska finnas två radondosor vid 10 procent av mätpunkterna och att resultaten från dessa ska jämföras. På så vis kan man kontrollera jämnheten i resultaten från mätlaboratoriet. Dessutom kontrolleras noggrannheten genom att kunder som placerar ut många radondosor åläggs att skicka 3 procent av dosorna från Radonova till en testanläggning med bestämda referensvärden. På så vis går det att göra ett så kallat blindtest för Radonovas radondosor där kunden kan verifiera att mätningen är kvalitetssäkrad. Kunder måste också göra kontroller av ej exponerade radondosor, så kallade ”blanks”.

Egna tester

I varje mätprocess lägger vi minst två radondosor som har exponerats i en kalibreringskammare med känd radonhalt. Genom att kontrollera att dessa radondosor visar korrekt resultat görs en granskning och kvalitetssäkring av mätprocessen på laboratoriet.

Valideringstest, kvalitetssäkrad

Information med anledning av coronakrisen och covid-19

Av Nyheter Inga kommentarer

Radonova har vidtagit ett antal åtgärder för att säkra kritiska processer under den nu pågående pandemin och spridningen av covid-19. Vi är liksom andra företag och verksamheter påverkade av den mycket allvarliga situationen men genomför tillsvidare analyser och leveranser utan störningar. Vår kundsupport är öppen som vanligt och tillgänglig för dig som har frågor om radon och radonmätning.

För att minimera smittspridning arbetar de medarbetare som kan tillsvidare hemifrån. De som bemannar vårt laboratorium och säkrar andra funktioner som ej kan hanteras hemifrån har stort fokus på att minska risken för exponering eller spridning av covid-19.

Coronavirusets framfart påminner oss också om varför vi finns och arbetar med det vi gör. Liksom radon är covid-19 en allvarlig hälsorisk som kan skada våra lungor. Det gör oss mer motiverade än någonsin att fortsätta vår verksamhet och bidra till att främja människors hälsa.

För aktuell information om coronaviruset och covid-19 hänvisar vi till www.folkhalsomyndigheten.se och www.krisinformation.se.

Karl Nilsson, vd Radonova Laboratories

Så gör du rätt när radondosor ska returneras

Av Radonmätning Inga kommentarer

På Radonova strävar vi alltid efter högsta kvalitet i alla led. Därför vill vi lyfta fram vikten av att våra radondosor returneras på rätt sätt. För att undvika felaktiga analysvärden bör dosor av typen ”alpha-track” (Radtrak2, Rapidos och Duotrak) generellt sett inte returneras i förslutna plastpåsar. Om mättiden är kortare än 14 dagar bör de aldrig placeras i en försluten plastpåse för retur.

Anledningen till att dosorna ej bör placeras i förslutna plastpåsar är att radon adsorberas (”fastnar”) i plasten till dosorna och att detta felaktigt kan ge förhöjda värden motsvarande 10–20 procent om mättiden har varit kort.  Ju längre tid dosan ligger i den förslutna påsen desto högre blir avvikelsen. Det gäller särskilt om påsen är liten och ligger nära detektorn sett till volym.

– Det är sedan tidigare känt att man riskerar vissa avvikelser när dosor placeras i förslutna plastpåsar. Det framgår också i våra instruktioner att påsar ej ska förslutas vid retur. Det känns ändå viktigt att sprida informationen för att minska risken för fel. Det ska också sägas att risken för extra radonexponering vid transport i ej förslutna påsar i allmänhet är mycket låg i jämförelse med risken för extra exponering i förslutna påsar, säger Tryggve Rönnqvist, teknisk chef på Radonova Laboratories.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som läcker in från marken och vissa fall kommer från byggnadsmaterial. Beroende på marken under huset och typen av byggnadskonstruktion kan skadligt höga koncentrationer av radon uppstå. Radon är en hälsorisk som näst efter rökning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon.

Enligt World Health Organization, WHO, är 3% – 14% av alla lungcancerfall orsakade av radon beroende på var man bor. WHO rekommenderar ett gränsvärde för radonhalten på 100 Bq/m³.

Källa:
Möre and Hubbard, “222Rn ABSORPTION IN PLASTIC HOLDERS FOR ALPHA TRACK DETECTORS: A SOURCE OF ERROR”, Radiation Protection Dosimetry, Vol. 74, Nos. ½ pp. 85-91 (1997).

rapidos

Tyskland nästa marknad för Radonovas internationella expansion

Av Nyheter, Radonmätning Inga kommentarer

Radonova har anställt Patrik Nöteberg som ansvarig för företagets expansion i Tyskland. Liksom flera andra europeiska länder har Tyskland infört nya nationella regler som en följd av EURATOM:s direktiv BSS 59/2013. Det gör i sin tur att efterfrågan på tillförlitliga och smidiga radonmätningar förväntas öka. Förutom att mäta radon i bostäder bedöms den tyska marknaden få ett stort fokus på arbetsplatsmätningar.

Förutom inom gruvindustrin har radonfrågan historiskt spelat en relativt undanskymd roll i Tyskland. Liksom i många andra EU-länder är kunskapsnivån också ganska låg. Samtidigt är Tyskland ett stort land sett både till sin befolkning och yta. Varje år beräknas cirka 1 900 tyskar dö i lungcancer orsakad av radon.

Hög kvalitet och effektiva processer avgörande

– Geografiskt är det framförallt i de södra och östra delarna av landet som markradon är ett problem. Med nya lagar och regler kommer behovet av professionella aktörer som kan erbjuda mätning och analys att öka. Jag är därför väldigt glad att få ansluta mig till ett världsledande företag som Radonova. Förutom mät- och analysteknik i absolut framkant har Radonova kommit långt när det gäller digitalisering, rationella processer och support. Och inte minst att erbjuda en väl sammanhållen helhetslösning. Det är avgörande egenskaper när man tar sig an en stor och tekniskt mogen marknad som Tyskland, kommenterar Patrik Nöteberg.

– Som uppvuxen och utbildad i Tyskland har Patrik viktig kunskap och erfarenhet när vi nu tar nästa steg mot att etablera oss i Tyskland. Vi har sedan tidigare en viss närvaro men med Patrik som en del av Radonova främjar vi en snabbare expansion. Patriks kunskap om språk, kultur och teknisk försäljning är mycket viktiga komponenter som för oss närmare den tyska marknaden. Han har många egenskaper och erfarenhet som kommer att hjälpa både Radonova och våra kunder, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

Patrik Nöteberg är 49 år och har en magisterexamen i fysik (mätteknik). Han har mångårig internationell erfarenhet av bland annat teknisk försäljning och support. Förutom Tyskland kommer Patrik även att ansvara för Radonovas arbete i Schweiz och Österrike.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som läcker in från marken och vissa fall kommer från byggnadsmaterial. Beroende på marken under huset och typen av byggnadskonstruktion kan skadligt höga koncentrationer av radon uppstå. Radon är en hälsorisk som näst efter rökning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon.
Enligt World Health Organization, WHO, är 3% – 14% av alla lungcancerfall orsakade av radon beroende på var man bor. WHO rekommenderar ett gränsvärde för radonhalten på 100 Bq/m³.

Patrik Nöteberg

Ska man mäta radon i fritidshus?

Av Radonmätning Inga kommentarer

Det kommer många frågor om radon till Nordens största radonlaboratorium Radonova. En av de vanligare är om man behöver mäta radon i fritidshus? Innan vi går in på den frågeställningen är det viktigt att påpeka att man först och främst ska mäta radon i sin permanenta bostad (där man vistas längst tid). Det är viktigt att radonhalten ligger under det nationella referensvärdet 200 Bq/m³. Om den inte gör det bör man genomföra åtgärder för att sänka radonhalten.

Exempel på när det är aktuellt att mäta radon i fritidshus

När det kommer till fritidshus är det kanske inte är lika självklart att genomföra en radonmätning där eftersom man normalt vistas betydligt kortare tid i det än i den permanenta bostaden. Men det kan ändå finnas flera goda anledningar till att genomföra en mätning.

Här listar vi några exempel då det är viktigt att mäta radon i fritidshus:

  • Om fritidshuset ligger på av kommunen angivet högriskområde för radon. Notera att mycket höga radonvärden redan vid kortare vistelser kan ge motsvarande exponering som du får i en permanent bostad med en radonhalt över 200 Bq/m³.
  • Om du misstänker att fritidshuset är byggt av lätt blåbetong bör du alltid mäta eftersom detta byggnadsmaterial kan ge höga radonhalter.
  • Om du vistas mycket i fritidshuset under vinterhalvåret bör du överväga att mäta. Detta eftersom radonhalterna är betydligt högre under eldningssäsong än under sommaren. Det beror på att mer radon från marken ackumuleras i inomhusluften när huset värms upp.
  • Om du har framtida planer att bo permanent i huset, alternativt sälja det som en permanent bostad.

Notera att en radonmätning inte nödvändigtvis behövs om man har ett oisolerat fritidshus där man endast vistas några veckor under sommaren. Om man vill vara på den säkra sidan ska man dock alltid mäta. Även en radonhalt på 100 Bq/m³ ökar enligt WHO risken för lungcancer.

Att mäta är enkelt

Det är mycket enkelt att genomföra en radonmätning. Man beställer radondosor och placerar ut dem enligt tydliga instruktioner. Efter två månader skickas dosorna åter till radonlaboratoriet som därefter tillhandahåller en analysrapport. För att garantera ett korrekt mätvärde att det viktigt att använda ett ackrediterat radonlaboratorium som Radonova.

fritidshus

Tryggve Rönnqvist tilldelas årets ERA Award

Av Nyheter Inga kommentarer

Vid den nyligen avslutade europeiska radonveckan tilldelades Radonovas radonspecialist Tryggve Rönnqvist årets ERA Award. Tryggve får priset för sitt mångåriga arbete och sin expertis inom radonfrågor samt framtagandet av nya innovativa lösningar inom radonmätning.

Tryggve Rönnqvist fick med en övertygande majoritet av rösterna priset i konkurrens med ytterligare tre europeiska radonexperter. Förutom sin kunskap och erfarenhet uppmärksammades Tryggves tillgänglighet och vilja att hjälpa branschkollegor och andra med ett intresse för radonfrågor.

ERA är en viktig organisation med stort inflytande på forskning och frågor som rör radon och radonmätning. Jag är naturligtvis både glad och hedrad över att få årets ERA Award. Hela mitt yrkesliv har präglats av forskning och kunskapsutbyte inom frågor som rör radon. Jag är därför väldigt stolt över priset och tackar ERA:s medlemmar för att uppmärksammas på det här viset. Priset är också en påminnelse om att kampen mot radonets hälsofarliga effekter är en internationell angelägenhet där alla krafter behöver samlas.

Den europeiska radonveckan arrangerades i Wien 24-28 februari. Vid konferensen presenterades en rad forskningsprojekt och nya lösningar som syftar till att minska de skadliga effekterna av radon. Radonova presenterade bland annat arbetet med att kommunicera riskerna med radon i Sverige.

Tryggve Rönnqvist arbetar som teknisk chef på Radonova Laboratories.

Tryggve Rönnqvist ERA Award 2020