All Posts By

Jonas Paulsrud

Radonovas Zuzanna Podgórska till final i polska FameLab

Av Nyheter Inga kommentarer

Zuzanna Podgórska som leder Radonovas polska verksamhet har gått till final i Polish FameLab. FameLab är en stor internationell tävling som ska bidra till att hitta och stödja nya vetenskapliga kommunikatörer. Hittills har mer än 10 000 forskare och ingenjörer deltagit. Polen har varit en aktiv medlem i tävlingen sedan 2012.

Bakom FameLab står British Council som varje år arrangerar tävlingar i cirka 25 länder. Vinnaren i varje nationell tävling reser till Storbritanniens berömda Cheltenham Science Festival för att tävla i FameLab International Final. På grund av COVID-19-krisen har den internationella finalen liksom årets polska finaler flyttats till 2021.

Lyfter fram en mörk sida av historien

Deltagarna har tre minuter på sig att presentera domarna och publiken med ett vetenskapligt föredrag som sedan bedöms utifrån dess innehåll, tydlighet och inlevelse. Zuzannas föredrag har titeln ”Deadly Undarkness – Between Absurity and Unawareness”. I sin presentation talar hon om en period strax efter upptäckten av radium när man tillsatte det radioaktiva ämnet i allt från mat, godis och barnleksaker till tandkräm och kosmetika.

Mellan år 1917 och 1926 anställde U.S. Radium Corporation mer än hundra arbetare (främst kvinnor) för att måla klockor med sin patenterade ljusfärg ”Undark”. Arbetarna fick bland annat lära sig att forma penslarna med munnen och många använde materialet för att måla naglar och tänder.

Fem ”Radium Girls” stämde amerikanska Radium Corporation i ett fall som blev en början på arbetet med säkerhetsstandarder och arbetares rättigheter. Fallet avgjordes år 1928 och innebar slutet på den farliga hanteringen av radiumfärg. Även om radium fortfarande användes i klockor fram till 1960-talet blev fallen av akut strålningssyndrom betydligt färre än tidigare. Zuzanna avslutade sitt föredrag med ett citat från Maria Skłodowska Curie: ”Ingenting i livet är att frukta, det är bara att förstå”.

Zuzanna Podgórska har en magisterexamen från Warszawas tekniska universitet där hon bland annat studerat passiva radondosor. Under flera år har Zuzanna även arbetat som specialist vid Polens centrallaboratorium för strålskydd. Hon arbetar även med en avhandling om geologisk kartläggning av radon.

På Radonova önskar vi Zuzanna lycka till i nästa års polska final. FameLab är en prestigefylld tävling och vi är mycket stolta över Zuzannas insatser så här långt!

Zuzanna Podgórska, Radonova, Polen

Direktronik genomför smidig radonmätning på arbetsplatsen

Av Arbetsplats, Nyheter Inga kommentarer

För snart två år sedan införde Sverige den nya strålskyddslagen som innebär att landets arbetsgivare ska ha kontroll på radonhalten på arbetsplatsen. Trots lagen visar statistik att en mycket liten andel av Sveriges arbetsplatser hittills genomfört en radonmätning.  

Bland de företag som följer lagen och har genomfört en ackrediterad radonmätning finns Direktronik. Vi har träffat Susanne Carlsson som här berättar hur de gjort för att uppfylla lagkraven och erbjuda medarbetarna en radonsäker arbetsplats.

Vad var bakgrunden till att ni såg behovet av att göra en radonmätning?
Vi ville veta att vi erbjuder en säker arbetsplats utan obehagliga överraskningar. Där är radonhalten i lokalen en faktor som vi nu kan utesluta. 

Bra stöd hela vägen

Hur tycker du det gått att genomföra er radonmätning?
Vi fick ett bra och pedagogiskt stöd hela vägen – både i webbformuläret och i den medföljande instruktionen som exempelvis visar var man ska placera dosorna. Vi hade ett tiotal dosor att hålla reda på i olika typer av miljöer, från kontor och lagerlokaler till teknikrum. Dessutom är det bra att man kan ge dosorna egna beskrivningar i webbformuläret (så att man lätt hittar dem vid insamling). Vi använde S-formad ståltråd för att enkelt kunna hänga upp dosorna också på besvärligare platser. De fick också ett färgat band för att synas på lite avstånd. 

Har ni kunnat använda radonmätningen ni genomfört i ert miljöarbete?
Vi har kommunicerat resultatet internt och det har uppskattats av våra medarbetare. Genom att mäta kan vi nu betrakta oss som radonfria. 

Varför föll valet av leverantör på Radonova?
Radonova kan erbjuda en enkel helhetslösning. Dessutom är de experter på området och har gett ett tillförlitligt intryck. Det har också bekräftats i hanteringen av hela mätningen. 

Till sist, har du något att säga till företag som ännu inte mätt radon på arbetsplatsen?
I dag är arbetsmiljöfrågor högt på agendan för många arbetsgivare. När hela processen är så enkel och tillförlitlig finns det heller ingen anledning att vänta med en radonmätning. Har man ett problem med radon behöver man kanske hantera det innan man gör andra åtgärder. Det sparar tid, pengar och hälsa för alla inblandade. Dessutom känns det förstås naturligt att följa lagen. Den finns ju där av en anledning.  

Strålskyddslagen i korthet

Gränsvärdet för radon i Sverige är 200 Bq/m³ utryckt i årsmedelvärde. Årsmedelvärdet får man fram genom att placera ut radondosor på arbetsplatsen. Om 200 Bq/m³ överskrids har arbetsgivaren enligt strålskyddslagen skyldighet att anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten och vid behov genomföra åtgärder för att sänka radonhalten.
 

Direktronik

Studenter kommer närmare verkligheten hos Radonova

Av Nyheter Inga kommentarer

Radonova öppnar regelbundet dörrarna för studenter som vill möta näringslivet i olika projektarbeten. Under våren har Svante Sundberg, Nils Risberg och Jacob Runold använt Radonova som fallföretag för att studera marknadsföring och innovation.

– Vår civilingenjörsutbildning i system i teknik och samhälle är bitvis ganska teoritung. Därför känns det särskilt viktigt att komma ut och ta del av verkligheten och företagens arbete med de områden vi berör i skolan. Tanken med projektet är att vi studenter ska få en bättre förståelse för företagande och innovation. I kombination med den litteratur vi läser ger det nya, värdefulla insikter, säger Svante Sundberg.

Analyserat övergång till digitala processer

Ett av de områden studenterna analyserat är Radonovas arbete med att gå från en stor andel pappersarbete till att i dag ha digitaliserat merparten av alla flöden, både internt och externt.
– Den övergången bygger förstås delvis på att tekniken skapar nya möjligheter. Det handlar också om att våga utmana invanda arbetssätt och tänka innovativt. Här ser vi hur Radonova både förstått marknadens behov av smidiga, enkla lösningar men också möjligheterna att effektivisera och spara tid i den egna verksamheten. En ökad digitalisering har också bidragit till att risken för fel minimeras när det manuella arbetet till stor del automatiserats, fortsätter Svante.

Arbete för att minska avståndet

– När det gäller marknadsföring har vår definition av det inte i första hand omfattat reklam och liknande aktiviteter. Vi har istället haft fokus på aktiviteter som på olika sätt minskar avståndet och ökar närheten mellan inblandade parter. Det var exempelvis väldigt intressant att ta del av hur Radonova utvecklat ett långsiktigt och nära samarbetet med sina plastfilmsleverantörer. Med innovativa grepp har processer integrerats och effektiviserats samtidigt som relationer främjas. Förtroende och tillit blir i förlängningen också avgörande framgångsfaktorer.
– Radonova har varit väldigt hjälpsamma i det här arbetet och vi är tacksamma att dom och andra företag öppnar dörren för oss studenter. Någonstans hoppas vi förstås också att de kan ha nytta av vårt arbete och analys av verksamheten, avslutar Svante Sundberg.

Från vänster, Nils Risberg och Svante Sundberg. På bilden saknas Jacob Runold. Samtliga läser civilingenjörsprogrammet vid Uppsala universitet.  

Studenter

Därför ska man mäta radon i mark vid nybyggnation

Av Radonmätning Inga kommentarer

När radon är på dagordningen rör många av frågorna ofta radonhalten i mark. Det är inte så konstigt eftersom över 80 procent av fastigheterna med förhöjda radonhalter i inomhusluften har det på grund av att radon läcker eller sugs in från marken. Det är samtidigt viktigt att påpeka att radonhalten i marken där fastigheten står i många fall inte avgör vilken halt man får i sin inomhusluft. I de flesta fall har byggnadstekniken och uppbyggnaden av ventilationssystemet en mer avgörande betydelse för radonhalten inomhus. Dock kan det finnas goda skäl att känna till radonhalten i marken när man planerar för nybyggnation.

Vid höga halter i marken bör man vara extra noggrann och bygga in ett radonskydd i konstruktionen från början.

Radonhalten i olika marktyper

För att hantera radonfrågan rätt vid nybyggnation behöver man förstå hur radon bildas och var det finns. Radon bildas vid sönderfall av radium, som i sin tur bildas vid sönderfall av uran. Radium och uran finns naturligt i alla bergarter och därmed i alla jordarter. Dock kan halten variera, vilket också påverkar radonhalten i olika marktyper. I vissa fall kan höga radonhalter även uppstå på grund av så kallad utfällning av uran och radium från grundvattnet.

En annan viktig faktor som påverkar är hur mineralkornen i jordarten är utformade. Generellt kan sägas att radiumhaltiga korn med stor exponerad yta gör att mer radon avgår från kornen. Ytstorleken stiger oftast i takt med mindre kornstorlek och med större sprickbildning i kornen. Förutom detta påverkas radonhalten i jorden av hur radon diffunderar (sprider sig) från marken till atmosfären, vilket bland annat styrs av jordens porositet och vattenhalt samt vindar. Det innebär i sin tur att radonhalten i marken kan variera beroende på vädret.

Två olika mätmetoder

Tabellen nedan indikerar i vilka spann som radonhalten varierar i olika jordarter. Som tabellen visar är det oftast väldigt breda spann, vilka också beror på ovan nämnda faktorer. Därför ska man alltid mäta om man vill veta radonhalten i mark. Det finns enkelt uttryckt två mätmetoder för detta ändamål – digitala och passiva. Notera! Liksom i många andra sammanhang är det både billigare och enklare att göra rätt från början. Det gäller även i frågan om radon och nybyggnation. Se därför till att skaffa dig god koll i ett tidigt skede. Det lönar sig.

Jordart                                            Radon-222 (Bq/m³)

Normal morän                                     10 000 – 40 000
Morän med granitiskt material               20 000 – 60 000
Morän med uranrikt granitiskt material   40 000 – 200 000
Åsgrus                                               10 000 – 150 000
Sand, slit                                                4 000 – 60 000
Lera                                                    30 000 – 120 000
Jordarter som innehåller alunskiffer        50 000 -> 1 miljon

Källa: Radonboken, Nya Byggnader, 2019

Genomskärning av applikationen för radonmätning i mark

Säsongare är en viktig kugge i Radonovas radonmätning och analys

Av Radonmätning Inga kommentarer

Radonmätning är till stora delar säsongsbetonad med maj månad som en avslutande topp. Men redan från oktober är det bråda dagar när tusentals detektorer ska skickas ut till kunder och sedan tas emot för analys. För att klara det arbetet är ”säsongare” en viktig del av Radonovas verksamhet. Vi har träffat 25-årige Melker Lindberg som nu avslutar sin första säsong hos Radonova.   

Vad fick dig att söka jobbet som säsongsarbetare?
En god vän till familjen har arbetat här ett drygt år och talade gott om arbetsplatsen. Han nämnde att det skulle behövas extrapersonal till högsäsongen och berättade om jobbet. Utifrån det kände jag att jag var intresserad. Efter att av och till ha arbetat flera år på ett äldreboende behövde jag göra något helt annat ett tag.

Viktigt med strukturerade processer

Berätta lite om jobbet och vardagen som säsongare?
Jag är en del av det arbetslag som tar emot alla de detektorer som skickas tillbaka efter att ha varit ute på mätuppdrag. Efter att de returnerade paketen och kuverten är öppnade skannar vi in detektorerna i systemet och tar ut spårfilmerna. Därefter sätts spårfilmerna upp i karusellerna där de görs redo för etsningen som är nästa steg i processen.

Utöver det så har det varit del arbete med dokumentation. Samtidigt som många moment och processer är digitaliserade finns det fortfarande blanketter, Excel-ark och handskrivna lappar som skickats in med dosorna och behöver samlas, märkas, skannas och stansas in i systemet.

Finns det saker du tycker varit svårare än du förväntat dig?
Arbetet med att sätta upp dosorna i karusellerna kan bli enahanda, något mina kollegor varnade mig för redan från början. Jag har mycket riktigt funnit att den stora utmaningen är att hålla fokus. Det är en särskilt intressant utmaning då jag har adhd. Förvånansvärt nog har det gått ganska bra, tack vare att man aldrig sitter själv på avdelningen. Därför kan det vara ganska trevligt faktiskt, lite som att skala potatis med sina vänner.

Hur upplever du Radonova som arbetsplats?
Det jag först tänker på är att det är en stabil och avslappnad arbetsplats. Här finns också trevliga kollegor som gör att arbetsdagarna går ganska fort. Jag hade knappt hört talas om radonmätning innan jag började här. Efter bara en säsong känner jag att jag lärt mig en hel del. Nu har jag sökt en kockutbildning i Grythyttan till hösten. Skulle jag inte bli antagen där och blir kvar i Uppsala kan jag mycket väl söka mig till Radonova som säsongare igen.

Melker Lindberg, säsongare

Viktigt med kompletterande mätning vid förhöjda radonhalter i BRF och hyresfastigheter

Av Flerbostadshus, Radonmätning Inga kommentarer

Om man genomfört långtidsmätningar i en bostadsrättsförening eller hyresfastighet där lägenheter visat på radonhalter omkring eller över referensvärdet 200 Bq/m³ bör man överväga att undersöka fler lägenheter i fastigheten. Detta eftersom det sannolikt finns ytterligare bostäder som kan ha höga radonhalter.

En långvarig exponering för radon ger en förhöjd risk att skada lungorna och utveckla lungcancer. Genom att göra en uppföljande mätning i ytterligare lägenheter minimerar man risken att boende utsätts för förhöjda radonvärden. En kompletterande mätning ger en bra överblick av bostäder med en radonhalt över 200 Bq/m³. Det ger i sin tur ett tillförlitligt underlag för att bedöma vilka åtgärder som behöver genomföras för att sänka radonhalten.

Notera att det är enkelt att identifiera ytterligare lägenheter med förhöjda radonvärden. Med en 10 dagars mätning (som kan genomföras när som helst under året) får man snabbt en god helhetsbild.

Att tänka på vid en kompletterande korttidsmätning

När man gör en uppföljande korttidsmätning bör man beakta att lägenheter på samma plan som de med konstaterat förhöjda värden ofta är särskilt utsatta. Därför är mätning av alla bostäder på samma plan viktig. Observera att det är särskilt viktigt att mäta alla lägenheter som har kontakt med mark eller källare. Om man vill vara helt på den säkra sidan bör man mäta samtliga lägenheter i fastigheter där förhöjda värden konstaterats. Detta då orsaken till att radon läcker in är individuell och kan variera från en lägenhet till en annan.

Hur följer man upp lägenheter med förhöjda radonhalter?

När man väl identifierat samtliga lägenheter där referensvärdet överstigs kompletteras det lämpligen med en tidsupplöst mätning med en så kallad radonlogger med hög känslighet. Det görs genom att man kontaktar en radonkonsult eller själv hyr/köper en radonlogger.
För att åtgärda problemet är rekommendationen att kontakta en radonkonsult från Svensk Radonförening som har möjlighet at utreda orsaken till den förhöjda halten och erbjuda en åtgärdsplan. För att kartlägga radonläckaget från mark och byggnadsmaterial bör även en så kallad gammamätning genomföras av lägenhetens samtliga väggar. Det är också en tjänst som en radonkonsult kan hjälpa till med.

lägenheter

Radonovas nya programvara förenklar radonmätning på arbetstid

Av Arbetsplats, Nyheter Inga kommentarer

Som en del i arbetet för att förenkla radonmätning på arbetsplatser har Radonova utvecklat en ny programvara. I kombination med radoninstrument gör den nya programvaran det mycket enkelt att mäta och analysera radonhalten under arbetstid.

– I takt med en allt större efterfrågan på ackrediterade långtidsmätningar på arbetsplatser har vi även sett en ökad efterfrågan att kunna mäta radonhalten under arbetstid. För att snabbt kunna få fram ett årsmedelvärde och möta efterfrågan har Radonovas IT-avdelning tagit fram en programvara, ATMOS Light, där användaren enkelt kan få fram radonhalten på arbetstid, säger Radonovas vd Karl Nilsson.

Programvaran fungerar för närvarande tillsammans med radonsensorn RadonEye PLUS2 vid minst en veckas mätning. Med radoninstrumentet ATMOS går det att använda programvaran vid kortare mätperioder (ner till två dygn). Licenser kan köpas både till tidigare beställd utrustning, men också i samband med köp av nya radoninstrument. Genom att använda programvaran får man en komplett mätrapport. Den ger tillräckligt underlag för att svara på frågan om ventilationsåtgärder behövs sättas in för att sänka radonhalten under arbetstid.

Varför ska man mäta radonhalten under arbetstid?

I samband med att man mäter årsmedelvärdet på arbetsplatser identifieras kontor och andra lokaler med förhöjda radonhalter. Man ser också om dessa ligger över det hygieniska gränsvärdet 200 Bq/m³ enligt Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:1). Innan man vidtar åtgärder för att sänka halterna ska man dock mäta radonhalten under arbetstid. Detta då den obligatoriska mätningen för årsmedelvärde utgår från en mätning med radondosor under minst två månader (och som pågår under hela dygn).
I arbetslokaler med ventilation kan radonhalten under arbetstid därför vara lägre än det hygieniska gränsvärdet. Om så är fallet behöver inga ytterligare åtgärder sättas in, under förutsättning att ventilationen inte förändras.

Strålskyddslagen i korthet

Hygieniska gränsvärdet för radon i Sverige på arbetsplatser är 200 Bq/m³ uttryckt i årsmedelvärde. Årsmedelvärdet får man fram genom att placera ut radondosor minst 2 månader någon gång mellan 1:a oktober och 30:e april. Om 200 Bq/m³ överskrids har arbetsgivaren enligt strålskyddslagen skyldighet att anmäla det till Strålsäkerhetsmyndigheten och vid behov genomföra åtgärder för att sänka radonhalten.

Ny statistik visar att förhöjda radonvärden kan finnas i alla typer av bostäder

Av Nyheter Inga kommentarer

Statistik från Radonova visar att förhöjda radonvärden kan finnas i såväl gamla som nya bostäder. I flerfamiljshus har i genomsnitt 2,5 procent av bostäderna byggda mellan år 1980 och 2019 årsmedelvärden över 200 becquerel per kubikmeter. Mätningar i enfamiljshus byggda under samma period visar att 9,5 procent av husen har förhöjda radonvärden. Statistiken bygger på cirka 148 000 mätningar som analyserats från och med januari 2018 till mars 2020.

Vad gäller äldre flerfamiljshus visar statistiken att 17,4 procent av husen byggda mellan år 1900 och 1979 har förhöjda radonvärden. För enfamiljshus byggda under samma period är motsvarande andel 31,1 procent.

Referensvärdet för radon i Sverige är 200 becquerel per kubikmeter. Värden över det ska enligt strålskyddslagen åtgärdas. Det enskilt högsta årsmedelvärde Radonova uppmätt mellan 2018 och 2020 låg på över 10 000 becquerel per kubikmeter. I det fallet var huset en villa.

Mätning enda sättet att få koll

Oberoende av byggnadsår går det alltid att finna hus med radonvärden över 1 000 becquerel per kubikmeter. Det innebär att det enda säkra sättet att veta om ett hus har förhöjda radonvärden är att mäta.

– Med tanke på att omkring 500 svenskar varje år drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon är det viktigt att fler förstår att referensvärdet finns där av en anledning. Därför behöver myndigheter, branschföreträdare, fastighetsägare och privatpersoner arbeta tillsammans för att minska antalet radonrelaterad lungcancer. Dessutom innebär den nya strålskyddslagen att landets arbetsgivare också har skyldighet att kontrollera radonhalten på våra arbetsplatser, kommenterar Tryggve Rönnqvist, teknisk chef, Radonova Laboratories.

– Vår statistik visar att betydligt fler borde mäta radonhalten. Visserligen har vi blivit bättre på att bygga radonsäkra hus men det finns god anledning att mäta radonhalten även om huset är helt nytt, fortsätter Tryggve Rönnqvist.

Covid-19 ger perspektiv på radonfrågan

Globalt visar statistik att 230 000 människor beräknas drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon.

– Den nu pågående pandemin och covid-19 är ett mycket allvarligt hot mot vår hälsa. Samtidigt ger den perspektiv och påminner om hur viktigt det är att minska riskerna som följer med förhöjda radonvärden. I bägge fallen är det dessutom lungorna som är särskilt utsatta. Med tanke på att lungcancer har en hög dödlighet kan det kännas som radonfrågan borde vara högre upp på agendan än vad vi hittills sett. Kunskapen finns där och det finns i dag inga ursäkter att blunda för radon som en hälsorisk, avslutar Tryggve Rönnqvist.

Behöver inte vara komplicerat att mäta eller åtgärda

Radongas är helt luktfri och osynlig. Därför är det enda sättet att ta reda på vilken radonhalt man har hemma att mäta. I grunden är det enkelt att mäta radon. Man beställer radondosor, placerar ut dem, registrerar data och samlar in dosorna. Därefter skickar man dem till radonlaboratoriet som bifogar en rapport via e-post eller online. Om en mätning visar förhöjda radonhalter är rekommendationen att ta hjälp av en radonkonsult som kan identifiera var radonet läcker in och vilka åtgärder som kan bidra till att sänka nivån under referensvärdet 200 becquerel per kubikmeter.

Den i särklass vanligaste orsaken till en förhöjd radonhalt är läckage från marken. Det står för hela 85 procent av de förhöjda värdena i Sverige. Radon från vatten kan bara orsakas om man förser huset med vatten från egen brunn. Vad gäller blå lättbetong användes det i en del hus byggda med material som tillverkats mellan år 1929 och 1975.

 

Radon, statistik

Kvalitetssäkrad radonmätning i alla led

Av Radonmätning Inga kommentarer

Radonova arbetar sedan bolaget startades för att erbjuda en kvalitetssäkrad process för radonmätning. Det bidrar till att vår mätservice i dag är godkänd världen över och genomförs på ett korrekt sätt enligt nationella krav. Hittills har vi levererat radonmätningar till mer än 50 länder. Med hjälp av effektiva processer och en hög grad av digitalisering kan vi också erbjuda korta leverans- och analystider, både i Europa och Nordamerika.

Nedan beskriver vi våra fem viktigaste pelare för att genomföra en kvalitetssäkrad radonmätning:

Ackreditering

Radonovas mätmetoder är ackrediterade enligt ISO/IEC 17025. Det innebär att våra mätprocesser kontinuerligt revideras av ett oberoende statligt organ som är medlem i European Accreditation. Den granskningen genomförs årligen och sker på plats under minst två dagar. Vi revideras även med avseende på opartiskhet vilket är ett krav i ISO/IEC 17025. Det innebär enkelt uttryckt att det inte ska finnas något egenintresse för Radonova att påvisa ett visst mätresultat. Läs mer om vår ackreditering här.

Validering

Vissa länder kräver att man validerar sin mätprocess. Det sker normalt genom att man sänder in radondosor för blindtest hos en nationell myndighet där dosorna exponeras för olika nivåer av radon. Därefter skickas dosorna åter till Radonovas laboratorium för analys och framtagande av mätresultat. Därefter jämförs resultatet med det officiella värdet från den nationella myndigheten. Här kan du läsa om resultatet från vårt senaste valideringstest.

Jämförelsetester

Radonova deltar regelbundet i nationella och internationella jämförelsetester. I dessa tester deltar olika radonlaboratorier frivilligt och radondosorna från de olika leverantörerna exponeras samtidigt för en radonhalt som deltagarna inte känner till i förväg. Resultaten från testerna används som underlag till Radonovas ackreditering. Ett av de mest krävande jämförelsetesterna är det som genomförs av statliga tyska BfS (Bundesamt für Strahlenschutz). Här kan du läsa mer om Radonovas resultat från detta.

Kontroll hos kunder

Kontroller hos Radonovas kunder sker framförallt i USA och Kanada som jämfört med Europa har ett delvis annat sätt att säkerställa kvaliteten hos radonlaboratorier. Bland annat ska var tionde utplacerad dosa ha en ”duplicate”. Det innebär att det ska finnas två radondosor vid 10 procent av mätpunkterna och att resultaten från dessa ska jämföras. På så vis kan man kontrollera jämnheten i resultaten från mätlaboratoriet. Dessutom kontrolleras noggrannheten genom att kunder som placerar ut många radondosor åläggs att skicka 3 procent av dosorna från Radonova till en testanläggning med bestämda referensvärden. På så vis går det att göra ett så kallat blindtest för Radonovas radondosor där kunden kan verifiera att mätningen är kvalitetssäkrad. Kunder måste också göra kontroller av ej exponerade radondosor, så kallade ”blanks”.

Egna tester

I varje mätprocess lägger vi minst två radondosor som har exponerats i en kalibreringskammare med känd radonhalt. Genom att kontrollera att dessa radondosor visar korrekt resultat görs en granskning och kvalitetssäkring av mätprocessen på laboratoriet.

Valideringstest, kvalitetssäkrad