Skip to main content
0

Attefallshus kan också ha förhöjda radonhalter

Av december 15, 2020Villa, Radonmätning

I Sverige byggs det varje år flera tusen Attefallshus. Även om flertalet klassas som komplementbyggnader snarare än komplementbostadshus bör man vara medveten om radonrisken även här. För den som nu eller i framtiden använder sitt Attefallshus som någon form av bostad finns all anledning att genomföra en radonmätning.

– Man bör absolut vara medveten om att ett Attefallshus som byggs på den egna tomten inte är radonsäkert bara för att huvudbyggnaden är det. Markradon är den i särklass vanligaste orsaken till förhöjda värden och radonhalten kan variera även inom ett mindre område. Byggnadsteknik, byggnadsmaterial och ventilation avgör och kan innebära stora skillnader mellan inomhusluften i huvudbyggnaden och Attefallshuset, kommenterar Karl Nilsson, vd för Radonova Laboratories.

– Eftersom radon varken luktar eller syns är mätning det enda sättet att upptäcka gasen. Även om man för stunden inte har någon som bor där mer varaktigt bör den som byggt Attefallshuset som en komplementbostad mäta radonhalten. Det bör tilläggas att det är enklare än många tror. Samtidigt behöver en eventuell åtgärd inte vara särskilt komplicerad eller kostsam för den enskilde, fortsätter Karl Nilsson.

Exempel när det är särskilt viktigt att mäta radon i Attefallshuset (komplementbostadshus)

  • Om Attefallshuset ligger på av kommunen angivet högriskområde för radon. Notera att mycket höga radonvärden redan vid kortare vistelser kan ge motsvarande exponering som du får i en permanent bostad med en radonhalt strax över 200 Bq/m³.
  • Om någon vistas mycket i huset under vinterhalvåret bör du överväga att mäta. Detta eftersom radonhalterna är betydligt högre under eldningssäsong än under sommaren. Det beror på att mer radon från marken ackumuleras i inomhusluften när huset värms upp.
  • Om du har framtida planer att någon ska bo mer varaktigt i huset. Notera samtidigt att det alltid är den sammantagna exponeringen för radon som räknas. Om någon exempelvis bor kortare perioder i Attefallshuset men också utsätts för förhöjda radonvärden på sin arbetsplats eller har ett ytterligare boende med förhöjda värden kan det innebära en hälsorisk.

Attefallshus – komplementbostadshus eller komplementbyggnad

Komplementbostadshus är en byggnad som är inredd som en självständig bostad. Den kan användas antingen som ett fritidshus eller permanentbostad eftersom båda är bostadshus. Även om ett av syftena med Attefallshus, både när undantaget infördes och när ytan på komplementbostadshuset utökades från 25 m² till 30 m², var att det skulle byggas fler permanentbostäder, finns det inget som hindrar att komplementbostadshuset är ett fritidshus.

Med komplementbyggnad menas exempelvis garage, carport, förråd, gäststuga, vedbod, växthus, bastu eller båthus. Komplementbyggnaden ska alltid vara ett komplement till bostadshuset. Man kan exempelvis inte ha en kiosk, bilverkstad eller annan verksamhet i en komplementbyggnad. En komplementbyggnad kan användas som gäststuga men den får inte användas som en självständig bostad varken som fritidshus eller permanentbostad.

Från den 1 mars 2020 beslutade riksdagen att höja den maximala byggnads-arean till 30 m² för komplementbostadshus med permanent boende alternativt fritidsboende (fritidshus).

Källa: Boverket

Mätning av radon i inomhusluft

Mätningen ska helst utföras under eldningssäsongen (1 oktober – 30 april) för att vara tillförlitlig och mättiden ska pågå minst två månader – ju längre tid desto noggrannare mätning. De referensvärden vi har i Sverige anges som ett årligt medelvärde. I vissa fall görs mätningar med kortare mättid för att få ett ungefärligt värde, i dessa fall mäter man under minst 7 – 10 dygn. Detta är särskilt vanligt i samband med köp och försäljning av hus, då man snabbt vill ha en indikation om radonhalten.

Att mäta är enkelt

Det är mycket enkelt att genomföra en radonmätning. Man beställer radondosor och placerar ut dem enligt tydliga instruktioner. Efter två månader skickas dosorna åter till radonlaboratoriet som därefter tillhandahåller en analysrapport. För att garantera ett korrekt mätvärde att det viktigt att använda ett ackrediterat radonlaboratorium som Radonova.

Vad är radon?

Radon är en radioaktiv gas som läcker in från marken och vissa fall kommer från byggnadsmaterial. Beroende på marken under huset och typen av byggnadskonstruktion kan skadligt höga koncentrationer av radon uppstå. Radon är en hälsorisk som näst efter rökning den vanligaste orsaken till att människor drabbas av lungcancer. Globalt beräknas varje år 230 000 människor drabbas av lungcancer som en följd av långvarig exponering för radon. I Sverige är motsvarande siffra cirka 500 människor.

Radonova, radon i Attefallshus

Leave a Reply

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.